Enskild egendom - Surrogategendom - Vad gäller?

2021-02-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Hur långt måste jag kunna spåra pengar från gåva som var enskild egendom (genom försäljning av pappa och mammas hus som var gåva och inskrivet att avkastningen också skulle ses som enskild egendom)? Dessa pengar sattes in av mäklaren till mig på ett personligt sparkonto, men efter det så har pengarna använts till det ena och det andra. Bl annat förde jag in 700.000 kr till ett konto som förvaltades av en fondmäklare där de skulle stå och växa till sig 3 år tills det var tid att betala av och döda ett gammalt bolån på 700.000 kr där bolånet stod på mig och min man. Denna betalning för att döda det gamla lånet har jag papper på. Men min fråga gäller om det räcker att kunna bevisa att pengarna från gåvan som gick till mitt egna sparkonto var enskild egendom vid en kommande bodelning vid en skilsmässa? Eller måste man följa varje transaktion?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du erhöll tidigare dina föräldrars hus i form av en gåva. Huset utgjorde din enskilda egendom, vilket likaledes gällde avkastningen hänförlig till huset. Huset såldes sedermera och köpeskillingen sattes därefter in på ett separat bankkonto som endast disponerades av dig. Från kontot har det sedan gjorts regelbundna uttag och pengarna har använts för införskaffandet av diverse saker. Ovanpå det nu sagda togs det ut en större summa (700 000 kr) som var avsedd att reglera ett tidigare upptaget bolån, något som också skedde och dessutom kunde dokumenteras. Men såvitt jag förstår kan det eventuellt komma att bli besvärligt att föra bevisning om övriga uttag varför du, i händelse av en framtida äktenskapsskillnad, undrar när lösören (lösa saker) och annat dylikt som har trätt i den enskilda egendomens ställe förlorar karaktären av att vara enskild. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är äktenskapsbalken (ÄktB).

Huvudregeln enligt äktenskapsbalken är att makarnas egendom utgör giftorättsgods i den utsträckning egendomen inte är att betrakta som enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan exempelvis, som i det här fallet, vara egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Likaså kan det som har trätt i stället för sådan egendom bibehålla karaktären av enskild egendom om givaren har föreskrivit att så ska ske (7 kap. 2 § 1 st. 6 p. ÄktB). För avkastning av den enskilda egendomen gäller samma sak, det måste av givaren särskilt föreskrivas genom rättshandlingen (gåvan) att denna ska vara makens enskilda egendom för att avkastningen inte ska omvandlas till giftorättsgods (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB). Notera dock att det inte föreligger något formkrav för att den här typen av villkor ska vara giltiga, men det måste naturligtvis vara möjligt att påvisa existensen av det aktuella villkoret i händelse av en tvist.

När det sedan gäller din faktiska fråga kan följande anföras. I lagtexten ges inget uttryckligt svar på hur den exakta bedömningen ska göras i det här avseendet. Utöver de ovan nämnda bestämmelserna, vilka endast stadgar att surrogategendom träder i den enskilda egendomens ställe (exempelvis pengar från enskild egendom som har avyttrats av mottagaren) och att avkastning från sådan egendom ska förbli enskild om så har föreskrivits, sägs egentligen ingenting mer i äktenskapsbalken. Det innebär att svaret måste sökas på annat håll och då företrädesvis i den vägledande rättspraxis som finns på det här området (rättspraxis = tidigare domstolsavgöranden). Högsta domstolen (HD) har uttalat att pengar som härrör från enskild egendom generellt bör hållas åtskilda från andra (gemensamma) medel för att dessa ska kunna behålla sin karaktär av enskild egendom. Annorlunda uttryckt får ingen sammanblandning ske eftersom den enskilda egendomen då tenderar att bli smittad av den så kallade giftorätten, men samtidigt medför inte detta att egenskapen av enskild egendom utsläcks utan vidare (se avgörandet NJA 1992 s. 773).

Pengarna har du initialt hållit avskilda. Därefter har dessa införlivats i olika saker, men hur och på vilket sett detta har skett är för mig ovisst. Din ärendebeskrivning bereder vidare vissa tolkningssvårigheter eftersom du endast nämner avkastning och inte surrogat, substitut eller annat liknande uttryck. Pengarna från en försäljning av enskild egendom utgör surrogategendom till denna, vilket inte är att betrakta som avkastning i det här sammanhanget. Avkastning brukar motsvara det inkomstskatterättsliga begreppet kapitalinkomst, vilket exempelvis kan utgöras av hyresintäkter som härrör från ett fastighetsinnehav. Om det skulle vara så att gåvobrevet som upprättades av dina föräldrar vid tidpunkten för överlåtelsen saknar en bestämmelse som tydligt anger att även egendom som träder i gåvans ställe ska utgöra din enskilda egendom måste du kunna föra bevisning om att detta var deras verkliga avsikt. Som tidigare har påpekats föreligger det dock inget skriftlighetskrav, men någon sorts adekvat bevisning måste ändå kunna presenteras härvidlag.

Jag vet som sagt inte alls vad som har införskaffats och/eller om sakerna fortfarande finns i behåll, men utifrån ett scenario där även surrogategendom täcks av den ifrågavarande gåvohandlingen torde allt det som har köpts för pengarna som utgör din enskilda egendom och som fortfarande finns kvar vara substitut och därmed ditt. Det är med andra ord inte tillräckligt att pengarna tidigare har funnits på det avskilda kontot om dessa inte längre finns i behållning i form av likvida medel, utan all surrogategendom som har trätt i dess ställe måste, i synnerhet om din make har en annan uppfattning, lokaliseras och knytas till de olika uttagen med kvitton och/eller andra verifikationer som styrker att egendomen (sakerna) har köpts för just surrogategendomen (alltså pengarna från försäljningen av dina föräldrars fastighet). Det korta svaret lyder därför att du behöver spåra pengarna (inköpen) för att sedan binda dessa till specifika objekt. Men märk väl att bodelningsavtal är underkastade den i Sverige ganska långtgående avtalsfriheten varför det här i praktiken torde bli ett problem enbart vid förekomsten av meningsskiljaktigheter makarna emellan.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96482)