Enskild egendom eller giftorättsgods?

2016-06-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
När jag och min fru gifte oss ägde jag sedan tidigare en bostadsrätt som jag då förstår skulle räknas som enskild egendom även efter giftermålet?Nu när vi gift oss så har jag sålt denna lägenhet och för pengarna köpt en ny lägenhet, som jag tänkt att mina barn ska få ärva. Räknas denna nya lägenhet som enskild egendom (det är bara jag som står på kontraktet) eller som giftorättsgods?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med behöver jag reda ut begreppen som du använder i din fråga. Många använder ofta begreppen enskild egendom och giftorättsgods utan att riktigt förstå fullt ut vad begreppen betyder.

När du gifte dig med din fru så ägde du en bostadsrätt. Denna bostadsrätt är din egen vilket innebär att du har rätt att disponera över den och förfoga över den så som du finner lämpligt. Du har alltså äganderätten. Detta gäller inte bara din bostadsrätt utan all egendom som du har förvärvat t.ex. köpt eller ärvt. All din egendom och alla dina skulder är sådant som du själv råder över och ansvarar för, detta framgår av 1 kap 3 § ÄktB, här. Det spelar alltså inte någon roll att du har gift dig med din fru, din egendom är fortfarande din egen att bestämma över. Detta betyder dock inte att det är din enskilda egendom. Den egendom som räknas som din enskilda egendom är reglerat i lag, här , och är följande:

1. Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. Egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda.

4. Egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

5. Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

6. Och vad som har trätt i stället för sådan egendom som avses i 1-5.

Detta innebär för din del att din gamla bostadsrätt var giftorättsgods om inte något av ovanstående kriterier var uppfyllda. Om du t.ex. ärvt den eller fått den i gåva av någon med villkoret att den ska vara din så kan den räknas som enskild egendom. De uppgifterna framgår inte av din fråga och således kan jag inte svara på hur det är i ditt fall, men titta på kriterierna ovan och kontrollera om någon av dem är uppfyllda för den gamla lägenheten. Om de är uppfyllda, räknas även egendom som ersatt bostadsrätten som enskild egendom, 7 kap 2 § 6 p. här .

I det fall att inget av kriterierna är uppfyllda så är alltså bostadsrätten, och egendom som ersatt den, giftorättsgods, här . All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods.

När ett äktenskap upplöses, genom dödsfall eller skilsmässa (här ) så ska deras egendom delas upp genom bodelning, här, och då aktualiseras frågan om giftorättsgods. Då ska makarnas giftorättsgods läggas ihop och delas på hälften, här .

För din del innebär detta att om din bostadsrätt inte uppfyller kriterierna för enskild egendom så kommer den och egendom som ersätter den att vara giftorättsgods. Om du avlider eller vill skilja dig från din fru så kommer alltså värdet av din egendom läggas ihop med hennes för att sedan delas på hälften. Att du får behålla lägenheten eller värdet av den är inte självklart i fall av upplösning av äktenskapet, men då jag inte vet hur era ekonomiska situationer ser ut är det svårt för mig att avgöra.

Vad jag har tolkat av din fråga så förstår jag det som att dina barn inte är din frus barn och att du därför skulle vilja att de ärvde lägenheten istället för henne om något hände med dig. Om jag har tolkat dig rätt skulle jag därför råda dig att skriva ett äktenskapsförord med din fru, där ni skriver under att din lägenhet ska vara enskild egendom. Då är kriteriet för enskild egendom uppfyllt och det ska i sådant fall undantas från den bodelningen som ska göras om ni skiljer er eller om du avlider. Jag måste dock uppmärksamma dig på att hon kan ha rätt att ta över lägenheten ändå, om det är er gemensamma bostad och om det kan anses skäligt, här . För att förtydliga denna paragraf, hon har rätt att överta lägenheten om den har gjorts till enskild egendom via äktenskapsförord. Om du har ärvt egendomen(den gamla lägenheten) eller fått den i gåva så har hon inte rätt att överta den eller egendom som trätt i dess ställe(den nya lägenheten).

SAMMANFATTNINGSVIS:

Egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Detta spelar inte någon större roll under äktenskapet då varje make har rätt att råda över sin egen egendom under tiden äktenskapet består. När äktenskapet upplöses så läggs makarnas giftorättsgods ihop och delas lika mellan makarna, enskild egendom undantas från detta. Om din gamla bostadsrätt omfattas av något av ovanstående kriterier för enskild egendom så är den nya lägenheten också enskild egendom, i annat fall är den nya lägenheten giftorättsgods.

Om den är giftorättsgods kan man reglera detta i äktenskapsförord för att omvandla den till enskild, men i sådant fall kan din fru i vissa fall ändå ha rätt att överta lägenheten om det är er gemensamma bostad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3603)
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?
2021-04-08 Kan man flytta inom samma kommun vid gemensam vårdnad?
2021-04-04 Folkbokförd på adress och arv

Alla besvarade frågor (91128)