FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 20/11/2016

Ekonomisk förening och offentlighetsprincipen

Hej, jag är ordförande i en ekonomisk förening (1400 medlemmar) och har två frågor:

1) Lyder en ekonomisk förening under offentlighetsprincipen, om inte vem avgör vad medlemmarna får ta del av?

2) Står det varje medlem fritt att på exempelvis sociala medier (öppna för allmänheten) redogöra för föreningens ekonomi som framgår av bokslut i förbindelse med årsstämma eller budgeten som lämnats till medlemmarna i kallelsen inför årets budgetstämma?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Offentlighetsprincipen

En handling är allt som innehåller någon form av information och handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Däremot kan offentligheten begränsas genom sekretess och då begränsas rätten att få ta del av handlingen. Detta regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF) kap. 2 samt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

En ekonomisk förening kan jämställas med en myndighet om en kommun eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande och i ett sådant fall omfattas föreningen av offentlighetsprincipen, se OSL 2:3. Jag förutsätter dock att så inte är fallet för just din förening och som utgångspunkt faller därför föreningen inte under offentlighetsprincipen likt en myndighet gör. Undantag gäller om organet tagits med i bilagan till OSL.

Däremot för att skapa en ekonomisk förening så krävs en anmälan till bolagsverket samt att medlemmarna antar stadgar och väljer styrelse och revisor, se EkFörL 1:2 samt 2:1. När detta har skett kan föreningen registreras av bolagsverket. De handlingar som föreningen är skyldiga att skicka in till bolagsverket är alltid offentliga och vem som helst kan ringa till bolagsverket och begära ut dessa handlingar. På så sätt kan man säga att en ekonomisk förening omfattas av offentlighetsprincipen.

En ekonomisk förening är också bokföringsskyldig. Enligt bokföringslagen 6:1 p. 2 ska en ekonomisk förening avsluta sin bokföring med en årsredovisning som skall offentliggöras enligt bokföringslagen 6:2 samt årsredovisningslagen 8:3 st. 4. Ekonomiska föreningars årsredovisning skall hållas tillgängliga för alla som är intresserade. Vissa ekonomiska föreningar har också en skyldighet att ge in handlingarna till registreringsmyndigheten, vilket är bolagsverket enligt årsredovisningslagen 8:1 st. 1. Mer om vad som gäller för en ekonomisk förening kan du läsa på bolagsverkets hemsida här.

Reglering för ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening lyder under reglerna i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (Här förkortat EkFörL). Ekonomiska föreningar ska ha en styrelse och denna ansvarar för föreningens organisation och förvaltning, se EkFörL 6:1 och 6:6.

Medlemmars beslutanderätt utövas vid föreningsstämman där man som medlem har rätt att närvara och rösta, se EkFörL 7:1-3. Som medlem har du rätt att vid stämman begära upplysning om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på stämman samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens ekonomiska situation. Däremot har styrelsen och VD:n rätt att inte uppfylla sin upplysningsplikt om det skulle innebära väsentlig skada för föreningen, se EkFörL 7:28. Det finns också möjlighet att lämna ut uppgifterna inom två veckor om dessa uppgifter inte finns tillgängliga vid stämman, se EkFörL 7:29. Om styrelsen bedömer att den begärda upplysningen inte kan lämnas ut utan väsentlig skada för föreningen så skall medlemmen som begärt dess utlämning underrättas om detta, se EkFörL 7:30.

Inför föreningsstämman skall styrelsen hålla revisionsberättelse och redovisningshandlingar tillgängliga för medlemmar och innehavare av förlagsandelar under minst två veckor enligt EkFörL 7:22. Protokollet från stämman skall hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och även för de som innehar förlagsandelar, senast tre veckor efter stämman enligt EkFörL 7:39. Det skall dock förvaras på ett tryggt sätt.

Regler om skadestånd

Om en styrelseledamot eller VD, vid fullgörandet av sitt uppdrag, uppsåtligt eller av oaktsamhet skadar föreningen så skall denne också ersätta skadan. Detta gäller även när en av medlemmarna i föreningen tillfogas en sådan skada, se EkFörL 13:1.

Denna form av ansvar gäller även för en medlem som uppsåtligen eller genom oaktsamhet skadar föreningen, annan medlem eller liknande genom överträdelse av vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar, lag som tillämpas för årsredovisning samt föreningens stadgar, se EkFörL 13:3.

Ett liknande ansvar finns också för föreningens revisor som inte obehörigen får lämna upplysningar till enskilda medlemmar eller utomstående som denne fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, se EkFörL 8:16 st. 1. Revisorn kan bli ersättningsskyldig enligt samma grunder som anges för styrelseledamot och VD enligt EkFörL 13:2.

Sammanfattningsvis, för att skapa en ekonomisk förening så krävs en anmälan till bolagsverket, vilket inkluderar vissa handlingar om föreningen. I samband med att handlingarna skickas in till bolagsverket så blir de också offentliga. På så sätt kan man säga att en ekonomisk förening omfattas av offentlighetsprincipen.

Det är styrelsen som avgör vilka handlingar som kan lämnas ut till medlemmarna utan skada för föreningen. Dock skall stämmoprotokollet finnas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.

Om styrelsen, revisorn eller medlemmarna i föreningen skadar föreningen så kan de bli skadeståndsskyldiga. Just uppgifter gällande föreningens ekonomi såsom årsredovisning som blir offentliga handlingar hos bolagsverket och liknande borde genom medlemmarnas öppenhet i exempelvis sociala medier som utgångspunkt inte medföra sådan skada eftersom de redan är offentliga.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Du är också välkommen att vända dig till oss på lawline igen.

Vänliga hälsningar

Josefine RembsgårdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?