Efterarv och jämkning av bodelning

2019-12-19 i Efterarv
FRÅGA
Min fråga gäller arv.Gunnar och Elsa har varit gifta i 30 år. Elsa avlider år 2012. Av bouppteckningen efter Elsa framgår följande: dödsbodelägare Gunnar, efterarvingar Elsas två systrar. Elsas giftorättsgods 600 tkr – skuld på 100 tkr=500 tkr, Gunnars giftorättsgods 6000 och inga skulder, totalt boets behållning 500+6000=6500 tkr. Gunnars giftorättsgods bestod av en fastighet, han står som ensam lagfaren ägare. Inget arvskifte gjordes efter Elsas bortgång. Gunnar bor kvar i huset. Inga enskilda egendomar finns. Varken Gunnar eller Elsa har egna barn. Fastigheten värderas idag till 10 miljoner. Har systrarna rätt till 50% av 10 milj eller 50% av 6500, om Gunnar avlider idag?Gunnar och Elsas önskan var att allt skulle gå i arv till Anders som alltid varit som deras egen son under alla år. Anna dog i olycka och inget testamente var upprättat.Hur bör Gunnar lämpligaste gå tillväga?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna förutsättningar

Jag utgår ifrån att det var Elsa som gick bort i en olycka utan att ha upprättat testamente eftersom "Anna" aldrig nämnts tidigare i din fråga. Vidare utgår jag ifrån att Gunnar inte gifter om sig innan han avlider, samt att han inte har några barn (i lagtexten benämnda bröstarvingar). Slutligen förutsätter jag också att Anders inte är Gunnars och Elsas adoptivbarn. Din fråga regleras i ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).

Bodelning vid makes bortgång

Enligt 9 kap. 1 § ÄktB ska bodelning göras vid äktenskapets upplösning. Ett äktenskap löses upp bland annat pga. den ena makens död, 1 kap. 5 §. Huvudregeln vid bodelning är att giftorättsgodset (GG) ska delas lika mellan makarna, 11 kap. 3 §.

Däremot har den efterlevande maken möjlighet att jämka bodelningen så att varje make behåller sitt eget GG, 12 kap. 2 §, och kan på så vis undanhålla det från den avlidne makens arvtagare. Rätten att begära denna jämkning är personlig, dvs. att det endast är den efterlevande maken personligen som kan framställa begäran med rättslig verkan, inte exempelvis dennes dödsbo eller konkursförvaltare. Begäran om jämkning måste också framställas senast innan bodelningen kommit till stånd. Om begäran gjorts men den efterlevande avlider innan bodelningen genomförs är den likväl gällande. (NJA 2008 s. 451)

Det värde som efter bodelningen tillfaller den först avlidne maken (+ ev. enskild egenom) utgör dennes kvarlåtenskap.

Fri förfoganderätt och efterarv

När en gift make avlider och det inte finns några särkullbarn (barn till endast den avlidne maken) ärver efterlevande make dennes kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt, 3 kap. 1-2 §§ ÄB. Fri förfoganderätt innebär att efterlevande får göra vad den vill med egendomen men inte testamentera bort andelen av dess värde i förhållande till makens nettoförmögenhet efter arvet. (NJA 1995 s. 303)

Efterarvingarna har sedan vid den efterlevande makens död rätt till den andel som efterlevande ärvde med fri förfoganderätt, 3 kap. 2 §, vilket kan illustreras med följande matematiska formel där A är först avlidne make och B är efterlevande:

(Arvet från A / (B:s nettotillgångar vid arvstillfället + arvet från A)) x B:s nettotillgångar vid hans död = efterarvingarnas arv

Testamente

Genom testamente kan en person förorda att den legala arvsordningen inte ska tillämpas vid hens död och på så vis fördela sin kvarlåtenskap till andra personer, 9 kap. 1 § ÄB. De enda som har möjlighet att inverka på ett giltigt testamente är bröstarvingar och efterlevande make, 7 kap. 3 § respektive 3 kap. 1 § 2 st.

Slutsats och råd

Om målet är att Anders ska få så mycket som möjligt efter Gunnars bortgång bör Gunnar, om möjligt, jämka bodelningen enl. 12 kap. 2 § ÄktB, samt upprätta ett testamente till förmån för Anders.

Kan bodelning jämkas ärver Gunnar endast 500´ kr från Elsa och därmed får Elsas efterarvingar endast rätt till 500/6 500 (≈ 7,7 %) av Gunnars kvarlåtenskap vid hans bortgång. Gunnar är således fri att testamentera över resterande andel.

Kan bodelningen däremot inte jämkas har Elsas efterarvingar rätt till 50 % av värdet av Gunnars kvarlåtenskap, eftersom Gunnar då ärvt den hälftendel av makarnas GG som tillföll Elsa under bodelningen.

För praktiskt upprättande av testamente rekommenderar jag starkt att ni tar hjälp av en yrkesverksam jurist, så det får precis den innebörd ni önskar. Detta kan ni göra via Lawline.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (670)
2020-03-27 Efterarvsrätt efter testamenterad egendom
2020-03-21 Vad innebär ärvdabalken 3kap. 3§ i praktiken?
2020-03-19 Kan min pappa göra min halvbror arvlös?
2020-03-05 Efterarv för barn efter att förälders efterlevande make som inte är barnens förälder går bort

Alla besvarade frågor (78702)