Efter hur lång tid kan man bli villkorligt frigiven?

2021-09-21 i Påföljder
FRÅGA
hej. min kille blev arresterad i aprill 2021 och fick sin dom i juli 2021 på ett år och sex månader och jag undrar när han kommer ut? alltså när blir han villkorligt frigiven
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur reglerna om villkorlig frigivning vid fängelsestraff ser ut. Reglerna om villkorlig frigivning finns i brottsbalken (BrB) och strafftidslagen.

Efter hur lång tid kan man villkorligt friges

När två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff som är minst 30 dagar långt avtjänats, ska den dömde villkorligt friges (26 kap. 6 § första stycket BrB). När denna strafftid beräknas ska även eventuell tid den dömde suttit häktad räknas in (17 § första stycket andra punkten strafftidslagen).

Ditt fall

Din pojkväns fängelsestraff är mer än 30 dagar långt. Han ska alltså som huvudregel bli villkorligt frigiven då han avtjänat två tredjedelar av sitt straff.

Du skriver att din pojkvän blev arresterad i april 2021. Om man blir gripen måste en domstol besluta att personen i fråga ska sitta häktad för att frihetsberövande ska bli aktuellt innan en dom har fallit (24 kap. 5 § rättegångsbalken). Just begreppet "arresterad" används inte i svensk rätt, men som jag tolkar din fråga syftar du på att din pojkvän i april 2021 blev häktad. Jag kommer dock nedan redogöra för när din pojkvän kan komma att bli villkorligt frigiven både om han suttit häktad och om han inte gjort det.

Oavsett om din pojkvän suttit häktad eller ej så har han blivit dömd till ett straff om ett år och sex månader = 18 månader. En tredjedel av straffet blir alltså 18 månader/3 = 6 månader. Två tredjedelar av straffet blir då: 2 x 6 månader = 12 månader. Din pojkvän kommer alltså bli villkorligt frigiven efter 12 månader.

Om din pojkvän suttit häktad: Även tiden för häktningen ska alltså räknas in i strafftiden (17 § första stycket andra punkten strafftidslagen). Om din pojkvän blev häktad var det i april 2021. Han kommer bli villkorligt frigiven efter 12 månader inklusive häktningstiden, det vill säga i april 2022.

Om din pojkvän inte suttit häktad: Du skriver att din pojkvän fick sin dom i juli 2021. Jag kommer här utgå från att han inte suttit häktad innan domen föll samt att han tätt efter domen blev frihetsberövad. I så fall börjar strafftiden räknas från den dag fängelsestraffet är verkställbart och den dömde berövas friheten (17 § första stycket första punkten strafftidslagen). Om din pojkvän då frihetsberövades i juli 2021 har 12 månader, det vill säga två tredjedelar av straffet, passerat i juli 2022.

Uppskjutning av villkorlig frigivning

En villkorlig frigivning kan dock skjutas upp om det finns särskilda skäl mot den. Vid en bedömning av om det finns särskilda skäl mot en villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den dömde inte deltagit i eller misskött anvisade åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott eller den dömdes anpassning i samhället. Även att den dömde på ett allvarligt sätt brutit mot de föreskrifter och villkor som är föreskrivna för verksamheten i kriminalvårdsanstalten ska beaktas (26 kap. 6 a § BrB). För att bli villkorligt frigiven ställs alltså vissa krav på skötsamhet från den intagne.

Sammanfattning

Villkorlig frigivning sker efter två tredjedelar av avtjänat straff. Om den intagne suttit häktad innan domen fallit ska även denna tid tas med vid beräkningen av när två tredjedelar av straffet anses avtjänat. För din pojkväns del har två tredjedelar av strafftiden passerat efter ett år. Om det inte finns något särskilt skäl som talar för att villkorlig frigivning ska skjutas upp kommer din pojkvän alltså bli villkorligt frigiven från sitt fängelsestraff efter ett år, inräknat eventuell tid han suttit häktad.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96500)