FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/01/2014

Dubbelbestraffning: dom för rattfylleri och körkortsåterkallelse förenligt med principen om ne bis in idem?

Läste idag om EU-regler mot dubbelbestraffning. Kort sagt så undrar jag om det går att göra något åt att jag blev dömd för grovt rattfylleri, till 2 månaders fängelse, och att transportstyrelsen drog in mitt körkort med 18 månaders spärrtid efter fängelsestraffet. Har nu fått körkortstillstånd och måste ta körkort igen. Men anser att jag blev dubbelbestraffad eftersom fängelsestraffet var avtjänat när körkortet drogs in.


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Principen Ne bis in idem ("icke två gånger i samma sak") kommer till uttryck i artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll, samt i artikel 50 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Den avser att hindra att en person kan komma att bli lagförd och straffad två gånger för samma gärning, i samma stat.

Rattfylleri är ett brott som tillhör specialstraffrätten, dvs. det är ett brott som inte upptas i brottsbalken utan i speciallagstiftning. Enligt 4 a § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL, se: https://lagen.nu/1951:649) döms för grovt rattfylleri en förare som har haft en alkoholkoncentration i blodet på minst 1,0 promille eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften (1 p.), till fängelse upp till två år. Notera lagens rubrik ”… om straff…”: lagen regerar straff för brott som begås i trafiken vid förande av motordrivet fordon.

För att det ska kunna vara fråga om dubbelbestraffning, straff två gånger för samma gärning (eller ”samma sak”), måste följaktligen, juridiskt sett, ett körkortsingripande i form av återkallelse också vara att anse som ett straff. Även om det för dig må synas som att du har blivit straffad två gånger, är användningen av begreppen ”brott” och ”straff” strikt i rättsliga sammanhang. Enligt 1:a avd. 1 kap. 1-2 § § Brottsbalken (BrB, se: https://lagen.nu/1962:700) är brott en med uppsåt förövad gärning, som upptas i brottsbalken eller någon av de specialstraffrättsliga författningarna (t.ex. TBL). Vidare utgörs, enligt 1:a avd. 1 kap. 3 §, påföljderna för brott av antingen straff – böter och fängelse – eller övriga påföljder – villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård (vilka alltså inte ska ses som ”straff” i strikt mening). I olika förvaltningsrättsliga sammanhang uppkommer emellertid inte sällan fråga om olika sanktioner, t.ex. indragande av läkarlegitimation av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (se t.ex. RÅ 2007 ref. 10, se: https://lagen.nu/dom/ra/2007:10) och indragande av körkort av Transportstyrelsen, skall anses konstituera ”straff” – och om åtal mot t.ex. en läkare eller bilförare då kommer i konflikt med principen om dubbelbestraffning.


Det har under en längre tid diskuterats om Skatteverkets utfärdande av skattetillägg för ett skattesubjekt som lämnat oriktiga uppgifter i sin deklaration, i kombination med åtal för skattebrott enligt skattebrottslagen (även det en specialstraffrättslig författning, liksom TBL, se: https://lagen.nu/1971:69) konstituerar sådan dubbelbestraffning som inte är förenlig med Europakonventionen.


Högsta domstolen, HD, avgjorde nyligen frågan genom pleniavgörandet den 11 juni 2013 (NJA 2013 s. 502, se: https://lagen.nu/dom/nja/2013s502). I domen konstaterades att det svenska systemet med dubbla sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) i två olika förfaranden mot en och samma person är oförenligt med rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott enligt artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Med domen avgjordes också frågan om vad som ska gälla för de fall som tidigare avgjorts och vari dubbelbestraffning praktiserats. Under vissa närmare specificerade förutsättningar kan resning beviljas för dessa fall (http://www.hogstadomstolen.se/Resning-och-skattetillagg/). Eftersom systemet med påförande av skattetillägg och åtal för skattebrott för samma gärning, blev oförenligt med europakonventionen först i och med Europadomstolens avgörande den 10 februari 2009 (målet Zolotuchin mot Ryssland) begränsades möjligheten att ansöka om resning till personer vars domar meddelats just efter den 10 februari 2009.

Körkortslagen (KörkL, se: https://lagen.nu/1998:488) upptar bestämmelser om behörighet att föra motorfordon i icke yrkesmässig trafik; vilken slags handling som bevisar sådan behörighet; körkortstillstånd etc., se 1 kap. 1 § KörkL. Lagens 5 kap. reglerar Körkortsingripanden, t.ex. återkallelse med förordnande om spärrtid (den tid körkortet ska vara återkallat). Om du tittar i 5 kap. 3 § 1 st. 1C p. kommer du se att återkallelse av körkort förutsätter att körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till vissa brott. Återkallelse är rentav obligatorisk vid trafiknykterhetsbrott där alkoholhalten i blodet varit särskilt hög. Huruvida även detta system, som tillåter en kombination av att åtal väcks och körkort återkallas, strider mot Europakonventionen är inte avgjort än.

Angående interimistiska beslut – d.v.s. beslut som meddelas i avvaktan på att en rättegång slutgiltigt ska avgöras – om återkallelse av körkort i avvaktan på åtal för brott, har Hovrätten för västra Sverige meddelat dom den 21 november 2013 i mål B 3351-13. Då fann Hovrätten att systemet inte var oförenligt med Europakonventionen och principen om ne bis in idem.

Den 9 januari 2014 avgjorde Hovrätten för västra Sverige också mål nr B 1083-13. Den tilltalade hade här överklagat till Hovrätten med yrkande om att åtalet skulle avvisas p.g.a. förbudet mot dubbel bestraffning. Den tilltalade hade innan åtalet, genom interimistiskt beslut, fått sitt körkort indraget och viss spärrtid utsatt. Hovrätten kom fram till att med brottmålsprocessen som följde på beslutet om körkortsåterkallelse inleddes inte ett nytt straffrättsligt förfarande utan tidsmässigt och sakligt samband med själva körkortsåterkallelsen. Inte heller nu ansågs således kombinationen av beslut om körkortsåterkallelse och åtal ha kommit i konflikt med principen om ne bis in idem.  

För din del innebär det att domen för rattfylleri och körkortsåterkallelsen inte utgör dubbelbestraffning enligt rättsläget idag. Rättsläget är dock, vilket utvecklingen på skatteområdet ytterst visat, inte statiskt. Det är bara att avvakta om de nämnda Hovrättsdomarna upptas av Högsta Domstolen – och i sådana fall vad vår högsta prejudicerande instans har att säga i frågan. Det måste dock noteras att även om HD skulle komma fram till att också systemet med körkortsåterkallelse och åtal för trafikbrott strider mot Europakonventionen, kommer möjligheten att kunna ansöka resning sannolikt vara villkorade på motsvarande sätt som fastställdes med målet av den 11 juni 2013.

Transportstyrelsens webbplats om allt som rör körkort, se:http://www.korkortsportalen.se/

Jag hoppas du fått svar på din fråga och önskar dig välkommen tillbaka med ytterligare frågor!

Vänligen


Märta AhlénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo