Dold samäganderätt vid köp av lägenhet?

2017-02-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Om man har ett äktenskapsförord där all egendom är enskild egendom. Den ena partner köper en lägenhet som enda ägare men med hjälp av den andre finansiellt.Efter skilsmässan 1,5 år vill den tidigare partner ha tillbaka sin insats.Vad gäller.
SVAR

Hej!

Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Dold samäganderätt uppkommer i vissa fall vid köp av egendom. Det presumeras att det föreligger dold samäganderätt om följande förutsättningar är uppfyllda; ena maken har köpt egendomen i sitt namn, men för makarnas gemensamma bruk. Dessutom ska den andra maken har möjliggjort eller åtminstone underlättat förvärvet genom ekonomiskt tillskott och det ska kunna antas att den andra maken, den formella köparen, insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet. Har detta skett kan det presumeras att gemensam partsvilja om att egendomen ska vara samägd föreligger.

I rättsfallet NJA 2008 s 826 (här) klargör HD i sina domskäl att om förutsättningarna jag beskrev ovan är uppfyllda är det en utgångspunkt, men inte mer, att egendomen ägs gemensamt. Omständigheterna i det enskilda fallet måste alltid prövas och som bekant kan presumtioner motbevisas.

Är förutsättningarna för presumtion uppfyllda och presumtionen inte motbevisas föreligger samäganderätt.

Om det skulle föreligga dold samäganderätt till huset är utgångspunkten enligt 1§ i lag om samäganderätt (här) att de båda samägarnas andelar är lika stora. Detta är, likt ovan, dock endast en utgångspunkt. Det krävs emellertid ganska mycket för att frångå en sådan hälftendelning (Se t.ex. NJA 2012 s 377 här). Faktorer som bedöms då andelarna ska avgöras är enligt fallet den samägda egendomens art, användningsändamål och värde, liksom parternas ekonomiska bidrag, andra insatser, ansvar för lån som tagits upp för att betala egendomen och parternas ekonomiska sammanflätning i övrigt.

Den samägande f.d. maken kan påkalla en bodelning enligt äktenskapsbalken 9:1 (här). Genom en sådan delas värdet av tillgångarna upp mellan de f.d. makarna.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?