Coronavirus och force majeure

2020-03-14 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag driver en sportresebyrå och säljer fotbollspaket (hotell och matchbiljett, inte flyg) till Liverpools matcher. Nu kommer matcherna att spelas bakom stängda dörrar pga coronaviruset. Vilka skyldigheter har jag gentemot kund? Räcker det om jag återbetalar matchbiljetten i och med att UD inte avråder från att resa till UK? Här är mina resevillkor: (länken visas ej här). Det väsentliga står under stycket "Biljetter" och "Force majeure". Syftet med kundens resa är såklart att se matchen vilket nu inte går. Matchen ställs alltså inte in utan spelas utan publik. Tacksam för svar! Det går även jättebra att ringa mig.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

INLEDNING

Jag kommer i mitt svar att utgå från att du som näringsidkare driver en nätbaserad rörelse i vilken du paketerar och säljer produkterna i enlighet med din beskrivning ovan. Jag tolkar med andra ord din fråga som att försäljningen inte sker i fysisk butik utan uteslutande genom sportresebyråns hemsida. Frågan tydliggör dock inte riktigt vem som utgör din huvudsakliga kundkrets men min gissning är att det främst är konsumenter. Alltså fysiska personer som i huvudsak handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Vem som är kund får nämligen viss betydelse för delar av bedömningen enligt nedan och för vilken lagstiftning som blir aktuell att tillämpa. Följande lagar menar jag behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende varför dessa kommer att behandlas i spridda delar i min fortsatta framställning.

Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).

Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (konsumentavtalsvillkorslagen, AVLK).

Paketreselagen (PaketrL). Behandlas mest som en service i korta drag mot slutet eftersom du själv hänvisar till paketresor i ingressen till dina resevillkor.

UTREDNING

Som jag förstår det bygger din verksamhet på att bokningar görs genom det forum som erbjuds på sportresebyråns hemsida genom att kunden där på något sätt accepterar dina uppställda resevillkor innan köpet genomförs. Resevillkoren är att betrakta som avtalsvillkor i rättslig mening och kan därför liknas vid ett anbud (erbjudande) från din sida om att ingå avtal om köp av fotbollspaketen med resevillkoren som bas för det faktiska (och på förhand fastställda) avtalsinnehållet. Exakt hur köpen går till är för mig ovisst, men i samband med att kunden bekräftar köpet (avger accept med avtalslagens terminologi) på hemsidan sluts ett rättsligt bindande avtal på grundval av resevillkoren mellan din sportresebyrå och kunden i fråga (1 § AvtL).

För att knyta an till din första fråga – Vilka skyldigheter har jag?

Du (din sportresebyrå) är naturligtvis skyldig att följa det avtal vars innehåll du själv och ensidigt på förhand har dikterat. Det gäller naturligtvis även dina kunder efter en genomförd bokning (accept). Men märk väl att den så kallade oklarhetsregeln är styrande på det här området, vilken kommer till uttryck i 10 § AVLK. Den innebär att avtalsvillkor som framstår som oklara och inte har varit föremål för en individuell förhandling (vilket är fallet i just dina avtal) blir vid en eventuell tvist tolkade till förmån för konsumenten. Oklarhetsregeln annorlunda uttryckt: Om du som näringsidkare har författat ett avtalsvillkor med en eventuell oklar innebörd ansvarar du själv för detta. Givetvis kan inte oklarhetsregeln åberopas av en part hur lättvindigt som helst i alla avtalsrättsliga sammanhang, men på just konsumentområdet gäller ofta motsatsen. Även oskäliga avtalsvillkor som du har bestämt på förhand och trots att dessa har godkänts av din kund kan i efterhand komma att jämkas om dessa skulle strida mot god sed eller resultera i en betydande obalans till nackdel för kunden (11 § AVLK). Motsvarande reglering finns för villkor i avtal ingångna mellan två näringsidkare i lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN).

Det hittills sagda kanske inte har någon omedelbar relevans för dina frågor men får trots detta en ganska viktig indirekt betydelse för utredningen. Hur dina resevillkor ska tolkas blir i mångt och mycket helt avgörande för bedömningen av ditt ärende.

Ett första resonemang och en återkoppling till de inledande delarna

Den bifogade länken till sportresebyråns resevillkor (denna syns varken här eller i din fråga av anonymitetsskäl till förmån för dig) möjliggjorde för mig att själv studera de aktuella villkoren. De relevanta avsnitten, alltså de två som du själv hänvisar till, kommer jag jämte vissa andra stycken att kommentera nedan.

Biljettklausulen i sportresebyråns resevillkor stadgar i första meningen att byrån inte ansvarar för när något evenemang blir flyttat eller inställt. Av ordalydelsen framstår detta nästan som en friskrivning från alla ersättningsanspråk från kunderna till följd av en eventuell ändring i matchschemat. Men i andra meningen medges kunden sedan en rätt att få summan för biljetten återbetald vid inställt evenemang. Kunden ges i princip här en ovillkorad rätt att få tillbaka sina pengar vid inställda matcher och du verkar följaktligen redan vara beredd att fullgöra dina skyldigheter enligt bestämmelsen. Den här delen vållar därför inga större problem. Att matcherna de facto inte ställs in utan endast spelas inför tomma läktare menar jag är att likställa med ett inställt evenemang i konsumenthänseende. Och trots den första meningens svävande utformning bedömer jag att biljettklausulen framstår som relativt tydlig men också mycket fördelaktig för kunden varför denna borde ligga helt i linje med AVLK.

Force majeure-klausulen i resevillkoren är däremot ganska generell till sin karaktär, vilket i och för sig är brukligt eftersom denna syftar till att täcka flertalet situationer utan att vara uttömmande. I denna ges vidare både sportresebyrån och kunden rätt att frånträda avtalet vid vissa i klausulen uppräknade oförutsedda händelser som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena vid den tidpunkt då resans ska genomföras. Generella skrivelser har dock den nackdelen att dessa stundtals kan bli relativt svårtolkade. Om coronaviruset kan kvalificeras som force majeure menar jag torde bero på det exakta orsakssambandet mellan viruset och dina problem att prestera i enlighet med avtalet. Samtidigt kan det givetvis argumenteras för att en pandemi (i skrivande stund tror jag att WHO, Världshälsoorganisationen, har börjat klassificera Coronaviruset som just en pandemi) med största sannolikhet är att likställa med en extra ordinär händelse. Coronaviruset skulle i ett sådant fall omfattas av ett force majeure-förhållande varför din force majeure-klausul nu skulle bli tillämplig. Att du i sista meningen anger att en avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse saknar bäring på den faktiska helhetsbedömningen av huruvida dina kunder kan frånträda avtalet på grund av coronaviruset (folk tillhör alltjämt olika riskgrupper och är därmed olika mottagliga för viruset). Den sista meningen kan givetvis tjäna som vägledning men kan inte ensamt tillmätas avgörande betydelse för bedömningen om det föreligger force majeure.

Slutligen vill jag bara understryka att införandet av en force majeure-klausul i ett avtal inte på något sätt är ett krav för att en part ska äga rätt att åberopa force majeure eftersom detta är en så kallad allmän avtalsrättslig princip. Ett förtydligande genom ett uppställt avtalsvillkor är dock aldrig fel och klargör ofta lite mer exakt vad parterna faktiskt har avtalat om avseende extra ordinära händelser. Men en bedömning görs ändå alltid i det enskilda fallet.

Din andra fråga – Räcker det med att jag återbetalar matchbiljetten i och med att UD inte avråder från att resa till UK?

Givet hur dina resevillkor är konstruerade är min uppfattning att potentiella kunder får ett avtalsinnehåll som inte torde strida mot avtalsvillkorslagarna (AVLK och AVLN). Flertalet av din sportresebyrås bestämmelser tycks också vara klara och inte i någon del resultera i en betydande obalans till nackdel för kunden. Det är således dessa som får anses gälla här och kunderna i fråga får vidare anses ha godkänt villkoren i enlighet med avtalslagens anbud- och acceptmodell (1 § AvtL, se även ovan).

Eftersom Utrikesdepartementet (UD) i dagsläget inte har utfärdat någon avrådan från resor till Storbritannien talar det för att du endast skulle vara skyldig att ersätta matchbiljetterna enligt de nuvarande resevillkoren. Vid studiet av dina villkor noterade jag också att det fanns ett avsnitt som reglerade avbeställningsrätten. Avbeställningsskyddsklausulen föreskriver där tydligt att kostnaden för avbeställningsskydd inte återbetalas vid avbokning men att full återbetalning i övrigt medges oavsett orsak så länge avbokning sker senast 48 timmar före avresa. Under förutsättning att något avbeställningsskydd inte tecknats av kunden vid tidpunkten för köpet skulle det enligt min mening vara tillräckligt att endast återbetala matchbiljetten givet hur avtalsvillkoren (resevillkoren) ser ut.

Notera dock att situationen kan bli den rakt motsatta om personen i fråga tillhör någon av Folkhälsomyndighetens (FHM) listade riskgrupper. Här skulle alltså force majeure kunna gälla med rätt till full återbetalning till kunden genom dennes frånträdande (hävning) av avtalet. Men i ett sådant läge bör du ha rätt att kräva ett läkarintyg som villkor för återbetalning av såväl hotell som matchbiljett. Det förutsätter vidare att kunden kan visa att viruset finns på resmålet och att det därför är att betrakta som ett riskområde. De inställda matcherna talar dock för att så skulle vara fallet.

Paketreselagen då? Jo, min bedömning är att den verksamhet som du idag bedriver genom din sportresebyrå likaledes omfattas av paketreselagen (PaketrL). I vart fall när dina kunder är konsumenter och när resorna varar längre än 24 timmar (1 kap. 1 § PaketrL). Kundens rätt att frånträda (häva) avtalet under de nu sagda förutsättningarna aktualiseras när arrangören (din sportresebyrå) innan resan har påbörjats förklarar för den aktuella kunden att resan inte kommer att fullföljas helt enligt avtalet (3 kap. 5 § 1 st. PaketrL).

Det nyss anförda bygger dock på att du väsentligen ändrat något av fotbollspaketens huvudsakliga egenskaper (3 kap. 5 § 2 st. PaketrL) för att kunden ska kunna häva och återkräva full betalning. Det kan man argumentera för att du (ofrivilligt) har gjort. I lagtexten anges som exempel just besök, utflykter och andra tjänster som ingår i paketresan (2 kap. 1 § 1 st. 2e p. PaketrL). Att dina kunders uteblivna besök som åskådare vid de inplanerade matcherna därmed omfattas står för mig klart. Men min uppfattning är att vad du "väsentligen ändrat" förmodligen måste ha skett avsiktligen eller i vart fall orsakats genom din (byråns) vårdslöshet (oaktsamhet). Att den temporära förändringen av dina fotbollspaket inte ryms inom 3 kap. i paketreselagen förefaller därför troligt av det enkla skälet att förändringen är ett direkt resultat av någonting som inte har orsakats utav dig. Det innebär att vi i så fall är tillbaka i den force majeure-bedömning som jag redogjorde för ovan. Slutligen i fråga om andra typer av ersättningskrav från dina kunder kopplade till resorna är det enligt min mening inte särskilt sannolikt att de skulle nå framgång med dessa med tanke på hur skadeståndsbestämmelsen i paketreselagen är utformad (4 kap. 9 § PaketrL).

SAMMANFATTNING OCH RÅD

Du bär ansvar för att din sportresebyrås på förhand fastställda resevillkor är klara och skäliga i konsumentförhållanden. Du som näringsidkare står risken för eventuella tolkningsproblem enligt den så kallade oklarhetsregeln. Min bedömning är dock att du här lever upp till den avtalsvillkorslagstiftning som finns.

Min tolkning av ordalydelserna under avsnitten i dina resevillkor som avser avbeställning och biljetter talar för att du endast är skyldig att återbetala matchbiljetterna eftersom resorna till dags dato fortfarande verkar genomförbara enligt UD.

För att kunderna ska kunna åberopa force majeure och därmed äga rätt att frånträda avtalet i sin helhet med full återbetalning som slutgiltigt resultat är min rättsliga bedömning att personerna i fråga behöver tillhöra någon av dagens riskgrupper enligt FHM. Men det endast under förutsättning att UD fortfarande inte avråder från resor till Storbritannien eller att landet själv inför inreseförbud. Annars så torde hela ditt kundkollektiv omfattas av det ursäktliga frånträdandet (force majeure). Men en bedömning måste alltid göras i det enskilda fallet. Den medicinska kunskapen om Coronaviruset är fortfarande i sin begynnelse (otillräcklig såvitt jag förstår) och läget kan snabbt förändras.

Sådana här extra ordinära händelser renderar ofta i svårbedömda situationer på det civilrättsliga planet beträffande olika typer av affärsuppgörelser. Jag förstår att sportresebyråns egna avtalsrelationer med de hotell som byrån samarbetar med kan utgöra hinder för avbokning och därmed leda till betydande förluster om du själv skulle tvingas att återbetala redan sålda fotbollspaket. Samtidigt är ditt bolags goda renommé och de långsiktiga kundrelationerna vitala för den fortsatta driften varför de här kostnaderna långsiktigt kanske kan vara motiverade att ta. Alltså full återbetalning oaktat vad jag har kommit fram till i den tidigare framställningen ovan.

Förslagsvis hänvisar du bara i annat fall vänligt dina kunder till statliga Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i vilken de kan få eventuella tvister mellan er prövade kostnadsfritt. ARN:s beslut är inte rättsligt bindande men de flesta seriösa näringsidkare i Sverige brukar följa nämndens beslut, vilket du kan avisera att även sportresebyrån kommer att göra i tider som dessa.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag enklast på jacob.bjornberg@lawline.se. Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1354)
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?
2020-09-13 Framtidsfullmakt - vad är det och hur upprättas en sådan handling?

Alla besvarade frågor (84259)