FrågaAVTALSRÄTTAvtal17/03/2019

Bundenhet till eventuellt oskäligt och vagt avtal om festlokalsbokning

Jag tar studenten i juni och några i min klass har anställt ett företag som ska ordna studentskivan. Jag har ett minne av att jag skrev på ett kontrakt för ca. 1,5 år sedan som gällde kostnaderna för skivan, men kommer inte ihåg detaljerna. Nu påstår de som är ansvariga för skivan i min klass att varje elev i klassen är skyldig 1200 kr för att täcka kostnaderna för biljetter till skivan (varje elev ska alltså sälja cirka 10 biljetter var). Jag tycker 1200 kr låter mycket, och är därför tveksam till om jag skrev under ett kontrakt som gjorde mig skyldig att betala 1200 kr. Nu kräver jag att få se kontraktet först innan jag betalar, har jag rätt till det? Finns det några allmänna regler som gäller avseende kontraktets utformning (dvs hur tydligt avtalets vilkor ska framkomma etc.) för att kontraktet ska vara bindande mellan privatpersoner? Är kontraktet ogiltligt om det exempelvis inte tydligt skulle framgå att jag är skyldig just 1200 kr?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar flera avtals- och kontraktsrättsliga principer som jag kommer gå igenom så systematiskt och grundligt jag kan. De två viktigaste lagarna som är relevanta i sammanhanget är avtalslagen (AvtL) och köplagen.

Som jag tolkar situationen har du alltså skrivit på ett papper som angett en specifik kostnad för skivan. Detta papper har alltså gällt som ett bevis för ett kontrakt mellan dig och den ansvariga gruppen klasskamrater, inte mellan dig och själva skivföretaget. Jag gör denna tolkning eftersom du frågar specifikt om "kontrakt mellan privatpersoner" och för att detta är vanligast lösning vid skivbokningar. I sådant fall är de ansvariga klasskamraterna ensamt bundna att betala företaget. Din fråga blir du huruvida du är tvungen att betala (genom att sälja biljetter) dina klasskamrater 1200 kr, eller ej. I detta fall blir det tal om två olika rättsliga relationer, 1: mellan dig (A) och de ansvariga i din klass (B), samt 2: mellan de ansvariga i din klass (B) och skivföretaget (C). Men skulle pappret du skrev på binda dig (A) mot själva skivföretaget (C) kommer frågans karaktär ändras helt. I sådant fall kommer tvisten gälla mellan dig och företaget, och andra regler kommer vara tillämpliga. I fall du vet med dig att kontraktet gäller mellan samtliga klasskamrater och skivföretaget får du gärna återkomma, så besvarar jag gärna den frågan också.

Det torde följa av lojalitetsprincipen mellan avtalsparter att du har rätt att se kontraktet du skrivit under.

Avtal mellan privatpersoner kräver ingen särskild form

Inledningsvis kan konstaterats att avtal (av denna typ) inte kräver skriftlig form för att vara giltigt. I teorin kan du alltså bindas av ett muntligt avtal, även om skriftliga kontrakt av bevisskäl används betydligt mer. När man bedömer avtal juridiskt brukar man dela in dem i tre steg; avtalsslut (slutandet av avtal), avtalets innehåll, och eventuellt avtalsbrott. Låt oss börja med avtalsslutet.

När du skrev under ett papper som förpliktigade dig att betala dina klasskamrater för skivan bör din underskrift (eller påskrift, godkännande etc.) tolkas som en accept på ett anbud (AvtL 1 kap. 1 §). Det skulle kunna ses som ett löfte om att du nu ingått ett avtal du ämnar hålla. En första fråga blir dock om anbudet, alltså det kostnads- och platsförslag dina klasskamrater lämnat, varit nog tydligt preciserat för att du skulle kunna binda dig till det. Skulle det på pappret ha framgått vilken lokal ni ville ha och att det skulle kosta 1200 kr får din påskrift ses som en ingång i ett "färdigt" avtal, men en vag formulering om att du ska betala en okänd summa i framtiden kan innebära att avtalet du ingått ses som "ofullständigt". I sådant fall måste avtalet fyllas ut genom avtalstolkning och med andra lagbestämmelser (se exempelvis 45 § köplagen). Min bedömning är dock att såvida inte priset på 1200 kr är betydligt högre än vad som är normalt för skivbokningar, bör avtalet förstås som att du ändå varit redo att godkänna detta belopp. Kontraktet borde därmed som utgångspunkt vara giltigt ingånget enligt vad du beskrivit. Viktigt är dock att priset inte förändrats; ändringar som företas i avtal kräver i regel att ett nytt avtal sluts.

Omständigheter som gör avtalet ogiltigt

Det finns en rad bestämmelser i avtalslagen som kan göra ett avtal ogiltigt, därför att det ingåtts på falska grunder. Ingenting i din fråga tyder egentligen på att dessa ogiltighetsfall är tillämpliga, men om du känner dig lurad, tvingad eller på annat sätt utnyttjad finns skäl att fundera kring om avtalet kan ogiltigförklaras den vägen. Den regel jag anser kunna ligga närmast är det som kallas villfarelse. Om du aldrig varit ok med att betala 1200 kr för skivan, och detta borde ha framgått tydligt för dina klasskamrater, kan kontraktet vara ogiltigt på den grund att de avtalat om något de visste att du inte egentligen skulle acceptera (AvtL 32 §). Som jag förstår din fråga anser jag dock att sannolikheten för detta är låg.

Avtalet kan vara oskäligt

Ytterligare en möjlighet är att jämka avtalet med hänvisning till att det skulle vara oskäligt med tanke på dess innehåll. Som jag förstår det har gruppen som ansvarat för skivan haft ensam bestämmanderätt angående både plats och pris, vilket är något som skulle kunna ses som oskälig snedvridning av avtalets maktförhållande (AvtL 36 §). Att ni båda är privatpersoner talar dock till din nackdel här, hade avtalet gällt mot en näringsidkare hade du fått en fördel i bedömningen om huruvida avtalet varit oskäligt mot dig eller ej. Mot dig talar också att dina klasskamrater förbundit sig att betala skivföretaget, vilket gör att det ur deras synpunkt framstår som särskilt viktigt att du betalar din del. Jag är därför tveksam till om detta är en gångbar väg för att ogiltigförklara eller ändra avtalet.

Sammanfattning

Du har full rätt att se avtalet du skrivit under. Trots att det var länge sen du skrev på pappret och avtalet kanske var aningen vagt formulerat, borde det som bindande viljeförklaringar. Skulle däremot saknas både tid-, plats- och kostnadsförslag på pappret skulle jag nog våga hävda att det är för oprecist för att vara bindande. Möjligtvis kan avtalet vara ogiltigt om du lurats eller pressats in i det, men detta verkar rätt osannolikt. Slutligen kan man tycka att det är orättvist att dina klasskamrater haft full kontroll över avtalets innehåll (tid, plats, kostnad) och kräva ändring i avtalet på grund av detta, men då ni får betraktas som relativt jämställda parter har jag svårt att se att detta skulle hålla juridiskt. Med den information jag har skulle jag därmed gissa att du faktiskt är bunden till priset, men skulle ändå starkt rekommendera dig att ta en titt på pappret och prata med dina klasskamrater. Kanske kan ni komma fram till nån form av kompromiss.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”