Bröstarvinges rätt till laglott samt process för klandertalan

2017-07-05 i Laglott
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga ang testamente om min rätt som bröstarvinge. Min pappa avled för en tid sedan och hade då upprättat ett testamente till fördel för sin dotterdotter. (Min systers dotter). Jag vill nu framföra klagan på testamentet och undrar hur den processen går till?Jag vet att jag har 6 månader i tid att framföra klagan och att jag behöver ett ombud. Kan man avskriva bröstarvinge till fördel för barnbarn och hur stora möjligheter har jag att få ut min laglott?Behövs den delas på 3 st nu då när det finns en dotterdotter med i testamentet?Tacksam för svar! Mvh Sandra
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i ärvdabalken(ÄB).

Först och främst frågar du hur man klagar på testamentet. Det krävs att en arvinge väcker en så kallad klandertalan mot testamentstagaren om de vill hävda att testamentet är ogiltigt enligt någon av de ogiltighetsgrunder som finns i 13 kap ÄB. Denna talan ska göras, som du säger, inom sex månader från det att du skriftligt tagit del av testamentets innehåll, 14 kap 5 §. Det krävs alltså i det här fallet att någon av ogiltighetsgrunderna i 13 kap ÄB är uppfyllda. T.ex. att testamentet inte är upprättat i laga form pga. att det inte var några vittnen. Testamentstagaren, alltså din systers dotter, har bevisbördan för att formkraven för testamentet är uppfyllda. Om du vill klandra testamentet på någon grund som anges i 13 kap 2 eller 3 §§ ÄB är det du som har bevisbördan för att ogiltighetsgrund föreligger.

Av 10 kap 9 § rättegångsbalken framgår att talan ska väckas i den tingsrätt där "den döde hade att svara i tvistemål i allmänhet". Svarande i målet är testamentstagaren.

Ett testamente kan även vara ogiltigt utan klandertalan. Det kallas nullitet, alltså självverkande ogiltigt. Det kan föreligga om det t.ex. rör sig om ett förfalskat testamente.

Det går inte att helt avskriva en bröstarvinge. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, som är halva arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. Om ni är två syskon är arvslotten 50% vardera och således laglotten 25%. För att få ut din laglott måste du påkalla jämkning i testamentet enligt 7 kap 3 § ÄB. Enligt tredje stycket samma paragraf ska även detta göras inom sex månader från det att du skriftligt fick reda på testamentets innehåll. En bröstarvinge klandra bara för sin egen del, och inte för andra arvingar.

Hur delas då arvet upp i det här fallet? Om vi antar att testamentet är giltigt så har du fortfarande som sagt rätt till din laglott om du påkallar det. Om din syster(och eventuella andra syskon) inte kräver sin laglott, går således resten av arvet till din systers dotter enligt testamentet. Är ni två syskon blir det således 25%(laglotten) till dig, och 75% till din systers dotter.

Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?