Bröstarvinges rätt till laglott i strid med testamente, testamentes ogiltighet, med mera

2017-11-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
jag är enda bröstarvingen men har en syster som inte är adopterat men nänts i testamentet, där står att jag skall ha 40%, sen skall hon ha 40%, sen skall mina barn dela på resten, nu har vi kommit i strid om bl.a. en bil pappa har, hur gör jag kan jag bestrida hela testamentet? hur stor är chansen har jag kan vinna mot min syster, det är inte hennes far?hur bestrider jag testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att den du benämner som din syster inte är adopterad och inte heller är din genetiska syster utan att ni vuxit upp tillsammans som syskon. Jag tolkar den även som att testamentet gäller din far och att din mor sedan tidigare har gått bort. Vidare tolkar jag den som att bilen ifråga räknats in i de procentsatser du angett men att den av er som inte fått den på sin lott känner sig förfördelad på grund av detta.

Frågor om arv regleras huvudsakligen i ärvdabalken (ÄB). Till att börja med kan vi konstatera att bröstarvingar har rätt till sin laglott oavsett testamente. Laglotten utgör hälften av det arv bröstarvingen skulle fått om inget testamente funnits, enligt ÄB 7:1. Med andra ord har du som ensam bröstarvinge rätt till 50 % av din fars kvarlåtenskap även om testamentet uppger något annat. Av ÄB 7:3 framgår att bröstarvingen för att få ut sin laglott behöver påkalla jämkning av testamentet, vilket du alltså måste göra. Detta ska ske inom sex månader efter att du erhållit testamentet.

Det finns dock vissa komplicerande faktorer som skulle kunna föreligga i ditt fall. Om din mor var gift med din far vid sin bortgång ärvde han förmodligen henne enligt ÄB 3:1 som behandlar makars arvsrätt. Om så är fallet har du en så kallad efterarvsrätt efter din mor eftersom du som bröstarvinge har rätt till en del av hennes kvarlåtenskap. Detta skulle i sådana fall utgöra en procentandel av din fars kvarlåtenskap som du skulle ha rätt att tillgodoräkna dig innan själva arvsdelningen. Om du fått någon mer betydande gåva av din far på senare tid skulle detta kunna utgöra förskott på arv, vilket också skulle påverka ditt arv. Utifrån den information jag har tillgång till kan jag inte bedöma detta.

Enligt min uppfattning kommer din fars testamente trots att din arvsrätt vinner företräde att bestå i möjligaste mån då testators vilja som regel ska respekteras. Min bedömning är att en rimlig utgång vore att du tilldelas din laglott på 50 %, att din syster tilldelas sin andel på 40 % och att dina barn får ärva resten eftersom detta skulle respektera din fars vilja och samtidigt iaktta din rätt till laglott.

Eftersom testators vilja ska respekteras är det svårt att bestrida ett testamente utöver rätten till laglott. Det finns dock några möjliga sätt. Om du tror att formföreskrifterna för testamentets upprättande brutits mot (se ÄB 10 kap., exempelvis avsaknad av vittnen eller avsaknad av underskrift) kan detta utgöra ogiltighetsgrund. Teoretiskt kan man även hävda att testamentet inte står i överensstämmelse med testators vilja och därmed borde ogiltigförklaras, se ÄB 11 kap. Möjligen finns även utrymme i ÄB 13 kap., om din far till exempel lider/lidit av någon psykisk störning.

Gällande bilen ska den behandlas som annan egendom om den inte specifikt nämns i testamentet. Enligt ÄB 23 kap. 3 § ska varje delägare vid arvskifte njuta lott i varje slag av egendom, så om det finns fler fordon eller liknande kanske ni kan finna en lösning där. Kan ni inte enas bör du överväga att begära att få en skiftesman utsedd som kan hjälpa er med fördelningen enligt ÄB 23 kap. 5 §.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera följande: du kommer alltid få ärva minst hälften av din fars kvarlåtenskap. Har du skäl att misstänka att något inte gått helt rätt till vid testamentets upprättande kan du begära ogiltigförklaring på denna grund. Gällande bilen får du försöka finna en lösning med din syster eller begära hjälp av en skiftesman.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95694)