FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 23/06/2020

BRF har ansökt om kollektivt bygglovsansökan, håller styrelsens beslut rent juridiskt?

Hej, jag bor i en ny bostadsrättsförening med 20 lgh på bottenvåningen och 20 på övervåningen. Bostadsrättshavare på bottenvåningen har genom beslut i föreningen fått möjlighet att efter styrelsens riktlinjer bygga ut befintlig altan. Nu till min fråga. Styrelsen har fattat beslut om att göra en kollektiv bygglovsansökan för samtliga lägenheter på bottenvåningen oavsett om altaner byggs nu eller senare. Om jag inte vill bygga enl schablon utan efter riktlinjer får jag söka nytt bygglov även när bygglovstiden gått ut. Styrelsen menar att det är så krånligt att söka bygglov, därför gör styrelsen det. Kostnaden för bygglov ska föreningen stå för och den ryms enligt budget. Sett ur ett juridiskt perspektiv, håller styrelsens beslut ang bygglov? Vänligen Anneli Wiberg

Lawline svarar

Hejsan,

Aktuell lag: bostadsrättslagen (Brl) och lag om ekonomiska föreningar (LeF).

Beslutens formkrav

Föreningen är uppdelade i två stycken "bestämmandekroppar". (1) Styrelsen och (2) föreningsstämma. Styrelsen är en grupp av personer som har hand om den löpande förvaltningen av bostadsförening. Hit hör t.ex skottning och sandning, de representerar även bostadsföreningen gentemot myndigheter och andra tredje män. De ska även se till att trivselregler följs och göra kontroller på hiss och ventilationer och har hand om föreningens ekonomi, se 7 kap 4§ LeF. Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens byggnader och mark, beslut om ändringar av insatser, beslut om stadgeändringar och beslut om att föreningens verksamhet ska utvidgas på något sätt måste alltid tas på stämma, se 9 kap 15§ BrL. Allmänt sett kan en väsentlig förändring som skall beslutas av föreningsstämman sägas syfta till en standardförbättring, innefattande även att huset förses med nya installationer såsom hissar eller anordningar för sophantering. Det måste också anses tillkomma föreningsstämman att besluta om tillbyggnader eller om att något ytterligare utrymme i huset, t.ex. en vind, skall tas i anspråk för bostadsändamål. Följaktligen borde beslut om bygglov för hela underdelen av byggnaden göras på stämman.

Dock gäller detta endast om det inte står i stadgarna att styrelsen har rätt att göra sådana beslut. Bostadsrättsföreningens stadgarna kan nämligen ge denna befogenhet till styrelsen. Jag förutsätter dock att föreningsstadgarna inte ger denna befogenhet till styrelsen.

Visserligen är inte en bygglovsansökan en direkt väsentlig förändring men måste anses vara något som är förberedande för väsentliga ändringar. De planerar alltså att låta alla bygga en altan efter schablon om de vill. Det är därför på gränsfallet om det är inom styrelsens befogenhet att självmat, utan föreningsstämma, besluta om detta. Min bedömning är att en ansökan inte är en direkt väsentlig förändring och att de kan besluta om detta utan föreningsstämma. Dock måste varje ombyggnad av en altan som de planerar godkännas i en föreningsstämma men enkel majoritet.

Kommentarer

Slutsatsen av den ovanför anförda innebär att det styrelsen har i och för sig haft rätt att ansöka om bygglov men kan vara slöseri på pengar om det inte är många som vill följa schablonen. Därför är det bättre att de gjorde
en undersökning om hur många det är som vill följa denna schablonen och om det är till ekonomisk fördel att göra ett kollektivt bygglovsansökan. Detta borde senare ha följts upp med ett beslut genom en föreningsstämma där bostadsrättshavare får rösta och besluta om detta. Beslutet om bygglov är visserligen inom deras befogenheter men varje godkännande av en altan måste förenas med en föreningsstämma, detta bör du påpeka. De bör därför, innan de gör en bygglovsansökan, rösta om förslaget i en föreningsstämma.


En bygglovsansökan ändrar inte i och för sig någonting och kan därför sägas vara inom styrelsen befogenheter. Dock tycker jag att de har löst det på ett dåligt och icke ekonomiskt sätt. De borde ha gjort som jag har i stycket ovan anfört.

Du bör dock påminna föreningen om att varje godkännande av en utbyggnad av en altan måste godkännas genom föreningsstämma och att du bygglovsansökningen borde bestämmas genom en föreningsstämma.

Jag hoppas jag har varit vägledande i mitt svar. Har du följdfrågor eller om jag har missförstått något i mitt svar är du varmt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh TranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?