Boutredningsman, skiftesman och arvsskifte

FRÅGA
Hej!Vi är några dödsbodelägare som behöver hjälp med arvsskifte och fördelning av tillgångar då vi inte kunnat komma överens. Är det då en boutredningsman, skiljeman eller skiftesman vi ska ansöka om?Vilka handlingar/dokument behöver skickas med och i vilket skede ska ansökningsavgiften om 900 kr betalas? Behöver alla dödsbodelägare som ansöker skriva under?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arvsrätt och hur man fördelar arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska förvaltas, avvecklas och fördelas genom arvsskifte så kan man anlita en boutredningsman, vilket regleras i ÄB kap. 19. Viktigt att notera är att det också finns möjlighet att genom testamente utse någon att förvalta dödsboet, vilket då kallas en testamentsexekutor och regleras i samma kapitel.

En boutredningsman har som uppgift att förvalta dödsboets egendom istället för dödsbodelägarna, säkerställa att bouppteckning upprättas samt företräda boet mot tredje man. Boutredningsmannen har rätt att fatta beslut som rör förvaltningen av dödsboets egendom, men kan i viktiga frågor tillfråga dödsbodelägarna vad de har för åsikter, se ÄB 19:11-12. Det finns vissa begränsningar, bland annat får boutredningsmannen inte sälja fast egendom eller tomträtt. Detta får dock ske om alla dödsbodelägare går med på det, alternativ om rätten beslutar om detta, se ÄB 19:13. Vidare ska boutredningsmannen avveckla dödsboet och om delägarna då inte kan komma överens om arvskiftet så kan ett tvångsskifte utföras.

En boutredningsman måste redovisa sin förvaltning av dödsboet till minst en av dödsbodelägarna och även meddela vem denna personen är till tingsrätten, se ÄB 19:14a §. När dödsboet är klart för arvskifte ska detta anmälas till delägarna, se ÄB 19:15. Boutredningsmannen har rätt att få betalt för sin tjänst, vilket sker genom arvode som betalas från dödsboet, alternativ från den som ansöker om tjänsten om det skulle saknas pengar i dödsboet.

När man ska ansöka om en boutredningsman så ska man skicka in en ansökan till tingsrätten där den avlidne hade sin hemvist vid dödsfallet. Ansökningsavgiften på 900 kr ska betalas i samband med ansökan, annars kommer ansökan inte att prövas. För att göra en korrekt ansökan och för att få med de handlingar som måste bifogas så rekommenderar jag att ni besöker tingsrättens hemsida för att läsa mer om exakt vad som måste vara med (jmf ÄB 19:1-2). Dessutom kan ni där hitta en blankett som kan användas vid ansökan. Hemsidan hittar ni här.

Om ni när dödsboet har utretts inte kan komma överens om hur arvet ska fördelas så kan ni behöva hjälp av en skiftesman. En skiftesman har till uppgift att medla bland delägarna så att de kommer överens om arvskiftet. Om ni redan har en boutredningsman som inte är dödsbodelägare så kan också denna person vara skiftesman utan särskilt förordnande, se ÄB kap. 23. Du kan även läsa mer om skiftesmannens uppgifter och dyl. på tingsrättens hemsida enligt ovan.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1005)
2020-10-17 Bostadsrättsföreningen vill ha bevis på att jag äger lägenheten
2020-10-02 Vilka ska kallas till bouppteckningen?
2020-09-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-09-30 Kan man se om någon har fått ett arv?

Alla besvarade frågor (85174)