Böter och indraget körkort - Dubbelt straff?

2019-09-15 i Påföljder
FRÅGA
fortkörning böter o indragen körkort är det dubbelbestraffning enl. e u lag.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta huruvida det strider mot rätten att inte bli straffad två gånger för samma gärning att utdela både böter och dra in körkortet för någon som har kört för fort.

Rätten att inte bestraffas dubbelt

Rätten att inte straffas två gånger för samma brott har en lång historia som sträcker sig tillbaks till den romerska rätten. Principen heter på latin Ne bis in idem och betyder (inte två gånger i samma sak). Den kommer inom EU-rätten till uttryck i artikel 50 i europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och även i europakonventionens tilläggsprotokoll 7 artikel 4.1.

Enligt Sveriges viktigaste grundlag, regeringsformen (RF) får inte lag eller annan föreskrift meddelas om den strider mot Sveriges åtaganden enligt europakonventionen (2:19 RF). På detta sätt är vi bundna av principen ne bis in idem och får alltså inte bestraffa människor dubbelt för samma gärning.

Räknas både böter och indraget körkort som straff?

Vad som blir avgörande är alltså huruvida det ska ses som ett straff att få körkortet indraget. Om så är fallet skulle det vara förbjudet att att både dela ut böter (som är ett straff) och dra in körkortet eftersom att man då skulle bli straffad två gånger för samma gärning.

Högsta domstolen har i NJA 2015 s 587 tagit ställning till just om ett indraget körkort är att räkna som ett straff. De drar slutsatsen att ett indraget körkort förvisso är att anse som ett straff i europakonventionens mening men att detta har så nära samband med det andra straffet att det inte utgör en kränkning av rätten att inte bestraffas dubbelt att både få böter och ett indraget körkort. Dessa två sanktioner ses som en helhet som straffet för fortkörning. Slutsatsen blir alltså att både böter och indraget körkort för fortkörning inte strider mot rätten att inte dubbelbestraffas.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll