Bostadsrättshavaren skyldighet för det inre underhållet

2019-04-08 i Föreningar
FRÅGA
I Bostadsrättslagen 12 §, 2 stycket, står:Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.Detta har jag hos alla andra föreningars stadgar sett att det står detsamma i de fall, som i mitt också, att ventilationen och fläkten likaså påverkar hela fastigheten och inte bara min lägenhet. I föreningens stadgar 35 § står det:I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrätts-havaren för all inredning och utrustning såsom bland annat: • vitvaror • köksfläkt • rensning av vattenlås • diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning • kranar och avstängningsventiler; I fråga om gasledningar svarar bostadsrättshavaren endast för målning. Hur ska jag tolka detta när vi nu är i tvist för jag anser att de ska stå för en ny fläkt då det efter en OVK har framkommit till att det finns ett fel och att felet i min fläkt påverkar övriga lägenheters ventilation. Detta säger både OVK protokollet, förvaltaren och företaget som jag fått offert ifrån. Företaget som ska åtgärda felet hänvisar till föreningens stadgar och att jag ska betala. Tacksam för hjälp! Vänligen Monica
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Så som jag tolkar din fråga så har det uppstått i fel som är lokaliserat till en fläkt som befinner sig i just din lägenhet. Frågan är sedan om det är lagenligt att det är du ska som stå för kostnaderna för reparationen av fläkten, när felet i denna påverkar övriga lägenheter.

Ansvaret för det inre underhållet

Enligt bostadsrättslagen så ligger som utgångspunkt ansvaret för det inre underhållet på bostadsrättshavaren. Detta följer av 7 kap. 12 § första stycket som anger att bostadsrättshavaren ska hålla lägenheten i gott skick på egen bekostnad. Det finns en möjlighet att i stadgarna föreskriva att ansvaret istället ska ligga på bostadsrättsföreningen. Däremot får man inte i stadgarna ålägga bostadsrättshavaren ett större ansvar än vad som följer av lagen.

I andra stycket i samma paragraf står precis som du anger att bostadsrättshavaren inte svarar för reparationer av ledningar för vatten m.m. om föreningen försett lägenheten med dessa och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detta bör närmast ses som en precisering av att bostadsrättshavaren endast är skyldig att på egen bekostnad hålla just sin egen lägenhet i gott skick. Till den del en ledning tjänar flera lägenheter så kan ju ledningen svårligen sägas tillhöra just en bostadsrättshavares lägenhet.

Ledningar som tjänar flera lägenheter

Något att vara uppmärksam på är just kravet på att ledningen ska tjäna flera lägenheter. I detta ligger att ledningens funktion ska vara att leda någonting till eller från flera lägenheter samtidigt. Om det har inkluderats ventilationsfläktar i stadgarna så får detta då förstås som att det avser centrala fläktar som ska leda luft till eller från flera lägenheter samtidigt om inte annat uttryckligen sagts i stadgarna. Mot bakgrund av att det i er föreningsstadga har förtydligats att bostadsrättshavaren själv ansvarar för exempelvis sin köksfläkt så får förmodligen detta anses gälla även i ditt fall.

Om fläkten i din lägenhet har som syfte att leda luft till eller från just din lägenhet så kan den inte anses tjäna flera lägenheter. Att felet gör att fläkten får en påverkan på den gemensamma ventilationen ändrar inte fläktens ursprungliga syfte. Det rör sig då förmodligen inte om en sådan central fläkt som är föreningens ansvar.

Slutsats

Med reservation för att jag inte har dina föreningsstadgar att läsa i sin helhet är min bedömning dessvärre att det inte är i strid med bostadsrättslagen att föreningen anser att du ska stå för fläkten i din lägenhet. En fläkt som är lokaliserad i din lägenhet och som tjänar endast denna lägenhet omfattas av det område som kallas för den inre underhållet vilket man som bostadsrättshavare står för. Det kan skrivas in i stadgan att bostadsrättshavarens ansvar ska vara mindre än så men så vitt jag kan se har det inte skett i det här fallet.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (360)
2019-09-15 Den ekonomiska föreningens och medlemmarnas bundenhet till det som stadgarna föreskriver
2019-08-20 Vilka krav kan uppställas i stadgan i en ideell förening?
2019-07-23 Beslut i ideell förening
2019-07-21 Regler kring årsredovisning i samfällighetsförening

Alla besvarade frågor (73015)