Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

2021-10-04 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
En hiss, 17 år, behöver bytas ut.Bostadsanpassning sökts hos kommunen som säger att den ska ersättas med en ramp på ca 16m utmed husets vägg och runt gaveln. Altanen kan då inte nyttjas pga att rampen tar för stor plats. De säger att enl lagen ska det billigaste alternativet väljas, rampen är 16.000:- billigare än hissen. Finns det en sådan lag?Finns läkarintyg på att den handikappade inte orkar med extra förflyttningar från rullstol till elrullstol.Med hiss kommer han direkt till elrullstolen.Ett omfattande bygge blir det med ramp, allt finns ju redan på plats för en ny hiss vid utbyte av den gamla. Finns det inte något i lagen som säger att detska tas hänsyn till den handikappades svårighetersom bytet till en ramp innebär..Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom frågan avser bostadsanpassningsbidrag så blir lagen om bostadsanpassningsbidrag, härefter förkortad som bostadsanpassningsL, tillämplig.

Ska det billigaste alternativet väljas?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden (5 § bostadsanpassningsL). I kravet på att åtgärden ska vara nödvändig ligger att om behovet kan tillgodoses genom olika typer av anpassningar, ska det billigaste och minst omfattande alternativet väljas. Det finns således stöd för kommunens påstående att det billigaste alternativet ska väljas, och kommunen behöver inte heller ta hänsyn till huruvida en altan kan användas eller inte. Däremot ska åtgärden som vidtas vara förenlig med lagens syfte, vilket är att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende (1 § bostadsanpassningsL). Om en ramp inte uppfyller detta för den handikappade och ni har läkarintyg som styrker detta påstående har den sökande möjlighet att överklaga kommunens beslut till allmän förvaltningsdomstol (24 § bostadsanpassningsL).

Sammanfattning och råd

Kommunen har enligt lag rätt till att välja det billigaste alternativet. Däremot måste det alternativ som väljs faktiskt fungera för den sökande på ett tillfredsställande sätt. Om så inte är fallet med en ramp är mitt råd till er att ni tar kontakt med kommunen och påtalar att beslutet är i strid med lagens syfte. Om kommunen trots detta motsätter sig ett byte av hiss kan ni överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol.

Om du/ni behöver mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Är du/ni intresserade av detta eller om ni har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?