Bokföring och redovisning av kapitaltillskott från en ideell föreningen till dess aktiebolag

2016-09-04 i EKONOMI
FRÅGA
En ideell förening äger ett AB- När den ideella föreningen tillför pengar till aktiebolaget skall det bokföras somett aktieägartillskott eller lån? Kan man föra över pengar från den ideella föreningen till aktiebolaget hur som helst? Varje månad? utan tidsbegränsning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har valt att disponera mitt svar på så vis att jag först svarar på frågan om hur pengarna ska bokföras. Därefter svarar jag på din andra fråga, dvs vilka begränsningar det finns att föra över medel till aktiebolaget. Sist sammanfattar jag det sagda.

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR), som jag hänvisar till i mitt svar, finns på Bokföringsnämndens hemsida.

1.1 Inledande anmärkningar om bokföring och redovisning av kapitaltillskott

I det följande redogör jag övergripande för hur kapitaltillskottet kan klassificeras hos såväl aktiebolaget som den ideella föreningen. Jag ber dig då observera att mitt svar utgår från klassifikationerna vid en årsredovisning eller ett årsbokslut. Bokföringslagen (1999:1078) har nämligen inte samma strikta krav. Med det sagt brukar standardkontona inte skilja sig alltför mycket från posterna i en årsredovisning eller ett årsbokslut, varför det jag säger om klassificeringen i en årsredovisning eller ett årsbokslut ändå torde vara relevant för bokföringen i sig.

1.2 Bokföring och redovisning av kapitaltillskott

Ett aktieägartillskott är ett kapitaltillskott från en eller flera aktieägare till deras aktiebolag. Därför antar jag att du med din frågar undrar om ett aktieägartillskott ska bokföras som en skuld eller som eget kapital.

Det finns olika former av aktieägartillskott. Det kan vara villkorat med ett återbetalningsvillkor mot det mottagande aktiebolaget. Det ska då i regel bokföras som en skuld, eftersom det likt ett lån är ”en befintlig förpliktelse för företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar”, som skuldbegreppet definieras i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Även om K3-regelverket inte är direkt tillämpligt i ditt fall kan dess definitioner ändå till viss del vara relevanta. Liknande krav för att redovisa något som en skuld finns dock också i p. 17.2 BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Ett aktieägartillskott kan också vara ovillkorat, dvs det innefattar inte ett återbetalningsvillkor riktat mot det mottagande aktiebolaget. Det rör sig då inte om en skuld, utan ska bokföras som eget kapital. Detsamma gäller i princip om aktieägartillskottet enbart är villkorat mot övriga aktieägare.

För den ideella föreningens del är frågan spegelvänd på så vis att den gäller om en utgift (kapitaltillskottet) vid årsredovisningen eller årsbokslutet ska klassificeras som en tillgång eller kostnad. Om det rör sig om ett aktieägartillskott som är villkorat mot aktiebolaget finns det en penningfordring mot aktiebolaget, vilket innebär att utgiften i vart fall delvis bör redovisas som en tillgång (en definition finns även här i K3-regelverket). Detsamma gäller om aktieägartillskottet bara är villkorat mot övriga aktieägare.

Om aktieägartillskottet däremot är ovillkorat torde det redovisas som en kostnad, se vidare p. 7.12 stycke ett a) i BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1). Notera att det jag nyss sade om K1 bara gäller om nämnda råd är tillämpligt. Jag kan tyvärr inte bedöma om det faktiskt är det mot bakgrund av dina uppgifter.

Det framgår dock inte av din fråga om den berör bokföringen hos den ideella föreningen eller hos dess aktiebolag, eller vilket redovisningsregelverk som du tillämpar, varför det är svårt för mig att ge några konkreta rekommendationer.

2 Eventuella begränsningar i möjligheterna att föra över kapital

Som jag förstår det berör den andra delen av din fråga om det finns några begränsningar i möjligheterna för en ideell förening att föra över medel till dess aktiebolag. Jag antar därför att du inte är intresserad av den skatterättsliga aspekten av frågan, då den främst inte berör om det är möjligt att föra över medel.

Ideella föreningar regleras inte av någon lagstiftning. Det saknas därför kapitalskyddsregler, om inte föreningens stadgar ställer upp sådana. Därför saknas det också som huvudregel begränsningar i hur mycket en ideell förening får föra över till andra.

Med det sagt kan det i vissa fall vara relevant att uppmärksamma sådan lagstiftning som begränsar vissa rörelsetyper. Det krävs exempelvis tillstånd för att driva finansieringsrörelse (för definitionen av sådan rörelse, se 1 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse). Sådan lagstiftning förefaller dock inte vara relevant i ditt fall.

3 Sammanfattning

Frågan hur kapitaltillskottet ska bokföras för antingen den ideella föreningen eller dess aktiebolag beror på om tillskottet är villkorat mot bolaget eller ovillkorat. Om tillskottet är ovillkorat rör det sig i princip om en gåva. Om tillskottet är villkorat mot bolaget kan det däremot jämföras med ett lån.

Det saknas begränsningar i en ideell förenings möjligheter att föra över kapital till dess aktiebolag, såvida inte stadgarna säger något annat.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med bokföring och redovisning av kapitaltillskott är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (389)
2020-10-14 Eventuellt bedrägeri
2020-10-10 Offert, anbud, budget och budgetoffert
2020-10-01 Vad händer om jag inte svara på bankens KYC-frågor?
2020-09-30 Kan min arbetsgivare tvinga mig att återbetala en påstådd felaktig lön?

Alla besvarade frågor (85316)