Bodelning - fråga om arv utgör giftorättsgods samt fråga om jämkning av bodelning

2018-11-06 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Min fru och jag har haft det dåligt i vårt förhållande under många år. Vi har försökt hitta tillbaks via samtalsterapi/äktenskapsrådgivning. Tyvärr lyckades vi inte rädda vårt äktenskap och beslöt oss för att gå separata vägar. Under tiden som vi gick i terapin dog mina föräldrar, och jag mottog i samband med detta arv (i två omgångar). Jag undrar nu om detta eventuellt påverkar omfattningen på giftasrättogodset inför bodelningen, dvs. ingår arven, eller skall de räknas av?Arven mottog jag, 14 resp 5 månader innan registreringsdagen för vår ansökan om skilsmässa.
SVAR

Svar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du beskriver att du och din fru har ansökt om skilsmässa. 14 respektive 5 månader innan ni ansökte om skilsmässa mottog du två stycken arv. Du undrar nu om detta arv påverkar omfattningen av giftorättsgodset eller om något ska räknas av. Regler av intresse finns i äktenskapsbalken (hädanefter förkortad ÄktB).

När två makar skiljer sig ska en bodelning ske, vilket innebär att makarnas egendom fördelas mellan makarna (se 9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska endast giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, d.v.s. då ansökan om skilsmässa registrerades (den så kallade "brytdagen"). Detta innebär alltså att endast den egendom som var en makes giftorättsgods då ansökan om skilsmässa registrerades ska ingå i bodelningen.

Eftersom du hade mottagit arven innan brytdagen kommer arvet ingå i bodelningen om arvet är giftorättsgods. All egendom som inte är en makes enskilda egendom är giftorättsgods (se 7 kap. 1 § ÄktB). Vi behöver alltså utreda om arven är din enskilda egendom. Så är fallet om (1) det finns ett äktenskapsförord enligt vilket arvet är din enskilda egendom eller (2) arvet enligt ett testamente ska vara din enskilda egendom (se 7 kap. 2 § ÄktB). Du beskriver inte att det finns något äktenskapsförord eller testamente enligt vilket arvet är din enskilda egendom varför jag utgår från att något sådant inte finns. Då utgör arvet ditt giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen.

Svaret är alltså att arvet utgör ditt giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Arvet ska alltså inte "räknas av". Det finns dock regler som i viss mån beaktar att arv har mottagits innan en bodelning som eventuellt kan användas till din fördel. Jag ska därför redogöra för dessa, varför det är nödvändigt att först beskriva hur en "vanlig bodelning", enligt likadelningsreglerna, går till.

En bodelning innebär i princip att man tar värdet av vardera makes egendom och drar av den makens skulder. Vardera makes nettovärde läggs sedan i en "pott" som delas på två. Sedan delas giftorättsgodset upp så att vardera make får egendom till ett lika sådant värde. Lite beroende på hur era egendomsförhållanden ser ut, d.v.s. beroende på huruvida du är mer förmögen (har mer tillgångar och/eller mindre skulder) än din fru, kan det alltså vara så att du tvingas ge giftorättsgods (oftast pengar) till din fru i en bodelning. Detta är en naturlig följd av bodelningsreglerna och i sig inget märkligt.

Om det är så att du är mycket mer förmögen än din fru kan en bodelning enligt likadelningsreglerna alltså resultera i att du tvingas ge mycket giftorättsgods (pengar) till din fru i en bodelning. För dessa situationer finns en så kallad "jämkningsregel" i äktenskapsbalken. Den regeln framgår av 12 kap. 1 § ÄktB och anger att en make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods, om det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt vore oskäligt att maken var tvungen att lämna sitt giftorättsgods till den andra maken. En tillämpning av denna jämkningsregel kan alltså medföra att du inte är tvungen att ge bort lika mycket giftorättsgods (pengar) som du hade behövt göra om bodelningen endast skett enligt likadelningsreglerna.

Om det anses oskäligt att du ska behöva lämna ditt giftorättsgods (dina pengar) till din fru, kan alltså jämkning ske med resultatet att du behöver ge mindre pengar till din fru. Det måste dock beaktas att jämkningsregeln är tänkt att fungera som en undantagsregel. Jämkning ska bara förekomma i undantagsfall (se prop. 1986/87:1 s 184). Det är således "en uppförsbacke" att med framgång åberopa jämkning.

Jämkningsregeln är först och främst tänkt att tillämpas på de kortvariga äktenskapen, eftersom det framförallt är vid sådana äktenskap som en likadelning kan anses oskälig (se prop. 1986/87:1 s 184). Har ni varit tillsammans en längre tid, oftast ungefär 5 år, anses jämkning som regel utesluten.

Det finns dock situationer då en likadelning kan föranleda oskäliga resultat, även om makarna har varit tillsammans längre tid än 5 år. Så kan vara fallet om ett arv utfaller alldeles i slutet av ett långvarigt äktenskap. Enligt förarbetsuttalanden kan jämkning i en sådan situation tänkas, i vart fall om arvet utgör en stor del av makens giftorättsgods. Möjligheten att genom äktenskapsförord eller villkor i testamente reglera att vad som tillfaller en make genom arv skall vara dennes enskilda egendom gör dock att jämkning i sådana situationer bör vara rena undantagsfall (se se prop. 1986/87:1 s 186).

Huruvida jämkning av bodelning kan förekomma i ditt fall kommer alltså bero främst på två saker: (1) hur länge du och din fru har varit tillsammans (observera att det inte endast är fråga om hur länge ni varit gifta utan att tiden då ni bott tillsammans (varit sambor) innan äktenskapet räknas in) och (2) hur stor del av ditt totala giftorättsgods som ditt arv utgör.

Är det så att du och din fru inte varit tillsammans en längre tid, d.v.s. kortare än 5 år, kan jämkning förekomma. Är det så att du och din fru varit tillsammans en längre tid, d.v.s. längre än fem år, är jämkning med största sannolikhet utesluten. Jämkning kan eventuellt, i undantagsfall, förekomma, t.ex. om det är så att arven utgör en stor del av ditt totala giftorättsgods.

Sammanfattning

Jag har alltså konstaterat att eftersom du hade mottagit arven innan brytdagen så kommer arven ingå i bodelningen om arvet är giftorättsgods. Arven är enskild egendom antingen om det finns ett äktenskapsförord eller ett testamente som anger att arven är enskild egendom. Är så inte fallet så ska arven ingå i bodelningen och det kan således bli så att du tvingas ge en del av ditt giftorättsgods (då oftast pengar) till din fru. Jämkning kan ske om ett sådant resultat anses oskäligt. Jag har dock konstaterat att jämkning endast sker i extrema undantagsfall, om makarna varit tillsammans längre än 5 år. Har ni varit tillsammans i längre än 5 år är alltså jämkning inte uteslutet, men jag ser det som svårt för dig att vinna framgång med ett jämkningsanspråk.

Om det är så att du vill ha hjälp från någon av Lawlines jurister med att företräda dig i en bodelning och försöka vinna framgång med ett sådant jämkningsanspråk, är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se. Du är även välkommen att kontakta mig om du har eventuella kortare följdfrågor.

Vänligen,

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2113)
2019-03-22 Kan egendom göras enskild genom köpehandling?
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?
2019-03-20 Får blivande exfru hälften av hus och bohag?
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (66968)