Bodelning efter skilsmässa

2020-05-21 i Bodelning
FRÅGA
Vad gör jag om skilsmässan gått igenom och bodelning ej hunnits göras??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bodelning kan göras efter skilsmässa

Att bodelning inte utförts innan skilsmässan har gått igenom är inget problem. Bodelning kan, och görs ofta, efter att dom om skilsmässa vunnit laga kraft. Att bodelning går att göra efter att äktenskapet upplösts framgår av 9 kap 1 och 4 §§ Äktenskapsbalken. När bodelningen görs ska den göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, d v s den dag som ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten. Detta framgår av 9 kap 2 § Äktenskapsbalken.

Hur långt efter en skilsmässa kan bodelning begäras?

Det finns ingen tidsgräns i Äktenskapsbalken (eller någon annan lag för den delen) för hur långt efter en skilsmässa som bodelning kan göras. Högsta domstolen har dock i flera fall fastslagit att det inte går att begära bodelning efter att en väldigt lång tid efter skilsmässan förflutit, så länge personen i fråga inte haft en rimlig anledning till att vänta så länge med att begära bodelning. Det finns bodelningar som begärts 10 år efter att äktenskapet upplösts och godkänts, därför att en giltig förklaring till den långa väntan ansetts föreligga. Mitt råd är dock att inte vänta i onödan om du vet att du vill begära bodelning.

Sammanfattningsvis

Det finns inga hinder i lagen mot att en bodelning görs efter det att skilsmässan har gått igenom. Väntar du däremot för länge med att begära bodelning utan att ha en rimlig anledning till väntan kan du dock förlora din rätt till bodelning. När denna tidpunkt inträffar är en bedömning från fall till fall. Mitt råd är därför att begära bodelning så snart som möjligt om du önskar en sådan.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?