FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/03/2020

Bodelning.

Jag och min man har varit gifta (inkl sambo) mindre än ett år. Vi är gifta utan äktenskapsförord och inga papper på enskild egendom. Vi äger allt gemensamt.

När vi flyttade ihop, ägde jag huset vi bor i.

Han betalade kontant en "kontantinsats" till mig som för att äga halva huset. Jag betalade av skulder med dessa pengar.

Vi är nu alltså gifta utan papper och båda står för bolånet. Men jag står som ägare till huset på lagfarten, men alltå inte enskild egendom.

Vad händer vid en skilsmässa ?

Kan han kräva tillbaka kontantinsatsen ?

Räknas det in i bodelningen ?

Hur delas det upp när vi varit gifta/bott ihop mindre än ett år ?

Kan jag behålla " mitt" hus ?

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser återfinns i Äktenskapsbalken (i fortsättningen ÄktB).

All egendom i boet är giftorättsgods, om jag tolkar dig rätt. Det innebär att ni vid bodelning skall beräkna andelarna och dela dessa lika, enligt 11 kap. ÄktB.

Först beräknar ni era andelar i boet, det vill säga delar upp tillgångar och skulder i giftorättsgods och enskild egendom, se 11:1 ÄktB. Av frågan framgår det att ni endast har giftorättsgods att fördela.

När ni har beräknat tillgångarna och skulderna skall dessa skulder avräknas i enlighet med 11:2 ÄktB. I första hand skall skulderna avräknas mot den egendom som skulden är hänförlig till.

När ni beräknat andelarna och avräknat skulderna skall en nettoberäkning göras enligt 11:3 ÄktB. Syftet med bodelningen är att båda makar ska erhålla egendom till ett lika värde.

Sedan följer bruttoberäkningen av andelarna enligt 11:6 ÄktB där ni, om ni har några skulder, lägger till dem på nettoresultatet.

Skifteslikviden skall sedan fastställas i enlighet med 11:6 in fine ÄktB.

Eftersom ni inte har någon enskild egendom kommer all egendom som ingår i boet att vara föremål för bodelning. Se 10:1 ÄktB som stadgar att i bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB.

Kontantinsatsen för halva huset innebär att även den kommer ingå i bodelningen. Betalningen av kontantinsatsen kan inte krävas tillbaka vid en bodelning. Det regleras av allmänna köprättsliga regler. Såvida inte något avtalsbrott har föregåtts av betalningen kan han inte kräva den tillbaka, den ska ingå i bodelningen.

Vad gäller din undran om att behålla din fastighet återfinns regler i 11:7 - 11 ÄktB. Som utgångspunkt har var make rätt att på sin lott i första hand få sin egendom. Det innebär att som utgångspunkt har du rätt att vid en lottläggning få tillgång till huset.

Jag tolkar det dock som att ni använder huset som gemensam bostad (se 7:4 ÄktB). Vad gäller den gemensamma bostaden skall den make som bäst behöver den rätt att få den på sin lott, mot avräkning. Det skall göras en behovsprövning och en skälighetsprövning för att kunna utreda vem av du eller din make som har bäst rätt till er gemensamma bostad.

Du skriver att ni varit gifta i mindre än ett år. Enligt 12:1 ÄktB - skevdelningsregeln, finns då en möjlighet för den make som vid bodelningen hade störst värderad egendom att jämka en likadelning. Eftersom ni har varit gifta så pass kort tid som under ett år är det mycket som talar för en möjlighet till jämkning. Det kräver dock att en av makarna missgynnas av en likadelning och att det är oskäligt med en sådan. Den här möjligheten tillkommer endast den make som har den större förmögenheten. Någon möjlighet att jämka likadelning om man har mindre värderad egendom än sin nästa finns inte.

Martin CarlehedenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?