Bilaga till testamente?

2020-04-14 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min syster har avlidit. Det finns inget testamente.Bara en bilaga till testamente är det juridiskt bindande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om upprättande av testamente finns i 10 kap Ärvdabalken (ÄB). Det ställs stränga formkrav på ett testamente för att det ska vara giltigt. Formkraven som ska vara uppfyllda för ett giltigt testamente är enligt 10 kap. 1 § ÄB:

-Testamentet ska vara skriftligt.

-Två vittnen ska närvara när testamentet skrivs.

-Du som ska testamentera ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro.

-De båda vittnena ska skriva under testamentet med namn, yrke, hemvist och tid för bevittnandet, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, enligt 10 kap. 2 § ÄB.

-Vittnena ska även ha kännedom om testamentets egenskap, men behöver inte veta dess innehåll.

Utifrån dessa formkrav finns det inget principiellt hinder för att ett testamente består av flera blad eller delar. Vidare finns det heller inget krav i lagen på hur ett sammanfogande av de olika delarna av testamentet ska se ut. Det stränga formkravet har i syfte att förebygga tvister om testamentets giltighet, varför formkravet har en bevisfunktion. Med detta sagt ställs höga krav på att bevisa ett samband mellan de olika delarna i testamentet.

Högsta domstolen har i ett rättsfall underkänt ett nödtestamente då det inte ansågs undertecknat av den avlidne (NJA 1993 s. 341). Kvinnan i fallet hade skrivit ett personligt brev i ett skrivblock och undertecknat detta. I en annan del av skrivblocket hade kvinnan skrivit ner sina önskningar om hur hennes egendom skulle fördelas men utan att sätta sin namnteckning på den delen. På grund av detta godtogs inte testamentet trots att hennes namnteckning fanns på det personliga brevet. Ett starkt skäl till utgången i fallet var att kvinnan inte hade hänvisat till testamentet i det personliga brevet.

Med det anförda kan det sammanfattningsvis anses att en bilaga till ett testamente kan anses giltigt i vissa fall. Men för att bilagan ska anses giltigt krävs det att denne är upprättad senast samtidigt som testamentet. Om bilagan upprättas senare är den att anse som ändring av testamentet och måste därför skrivas under och bevittnas. Utöver detta måste det även finnas med en tydlig hänvisning till bilagan i testamentet. Men utifrån informationen i din fråga, kan det antas att bilagan som finns är en ändring av ett testamente, eftersom det inte finns något annat testamente som hänvisar till bilagan. Om så är fallet, krävs det därmed att bilagan i ditt fall är underskriven av den avlidne och bevittnad, det vill säga uppfyller de ovan nämnda formkraven för ett giltigt testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2835)
2021-05-05 Går det att göra sin efterlevande make arvslös?
2021-05-03 Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?
2021-04-30 Kan äktenskapsförord ändra testamente?
2021-04-30 Orubbat bo som sambo

Alla besvarade frågor (92043)