Bevisbördans placering, tvistigt belopp och tolkning av standardvillkor. Vad gäller?

2020-05-17 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag har tidigare haft kontakt med Jacob Björnberg hos er och har även mailat honom direkt men är ombedd att skapa ett ärende här. Vänligen vidarebefordra detta till Jacob. "Slutbetalning skall vara LiverpoolTravel tillhanda senast 60 dagar före avresan om ej annat avtalats. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har LiverpoolTravel rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har LiverpoolTravel rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med LiverpoolTravel avbeställningsvillkor."Vilka rättigheter ger detta mig? * Kan jag kräva mer pengar av kund (kommer jag inte göra men säkert bra att poängtera att jag har laglig rätt att så göra)?* Vägra att betala tillbaka en krona då kund inte uppfyllt betalningskravet? Han har bevisligen fått fakturan då han bifogat den i sin anmälan till ARN.Jag har dock inte skickat någon påminnelse då Corona vid den tidpunkten gjorde det högst osäkert om resan öht skulle kunna genomföras.Jag har heller inte hävt avtalet skriftligen (eller muntligt) till honom.Kan jag skicka påminnelse till honom nu? Eller ska jag maila och häva avtalet och sedan svara ARN?Tack på förhand!
SVAR

Hej (ditt namn syns inte av anonymitetsskäl) och tack för att du ånyo vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har en kund som trilskas och denne har vägrat att acceptera ditt erbjudande om ett presentkort. Istället kräver personen i fråga dig på en återbetalning om 9 590 kr och detta trots att denne endast har gjort en delbetalning om 2 400 kr. Såvitt jag förstår har dock kunden en annan uppfattning, vilket är ett av spörsmålen som har föranlett den ifrågavarande tvisten. Vidare finns vissa frågor om force majeure och tolkning av ditt företags på förhand uppställda resevillkor. Precis som förra gången har jag i samråd med den person på Lawline som är ansvarig för all vår expressrådgivning och efter en genom mail mottagen bekräftelse ifrån dig (torsdagen den 14 maj 2020) beslutat att erbjuda dig en personlig telefonrådgivning. Nedan följer därför bara ett något komprimerat svar, det mesta av relevans ämnar jag således att diskutera med dig telefonledes.

Kundens krav på full återbetalning, vad gäller?

Om bevisbördans placering i tvistemål kan följande anföras. Inom civilrätten råder en relativt konsekvent använd regel som innebär att den som påstår något också är den som har bevisbördan för sitt påstående. Med andra ord måste den som yrkar (kräver) något styrka (bevisa eller i vart fall göra sannolikt) att det rättsförhållande som görs gällande faktiskt stämmer. Lyckas denne med detta går bevisbördan ofta över på motparten som då har att visa att den åberopade omständigheten inte föreligger eller att yrkandet av något annat skäl ska ogillas av domstolen. Av det föregående och utifrån ditt mail kan man ganska snabbt konstatera att den aktuella personen torde få hyfsat svårt att kunna bevisa någonting annat än dennes delbetalning. Bevisbördan för det tvistiga beloppets fulla betalning har således din kund. Inte du. Notera dock att båda parter under en process stundtals kan påstå saker om vartannat och i sådana lägen kan bevisbördeproblemen lösas genom att den part som anses ha haft lättast att säkerställa den huvudsakliga bevisningen ofta blir den som åläggs bevisbördan, vilket är en princip som har kommit till uttryck i rättspraxis (rättspraxis = tidigare domstolsavgöranden, se bland annat hovrättsfallet RH 1996:116).

Force majeure och dina standardvillkor, vad gäller?

Force majeure har jag i min första utredning relativt grundligt redogjort för och bedömningen i det enskilda fallet är alltid svår liksom att kunna prognostisera det tänkbara utfallet. Just i den förevarande situationen menar jag att såväl du som din motpart eventuellt skulle kunna åberopa den extra ordinära omständigheten Covid-19. Min uppfattning är dock att detta alltjämt framstår som en osäker och tämligen svårgenomtränglig väg att gå. Jag menar att fokus istället bör ligga på den avtalsrättsliga aspekten och dina standardvillkor, vilka kunden trots allt har samtyckt till vid tidpunkten för avtalets ingående (alltså vid själva köptillfället). Och som jag förstår det äger ditt bolag rätt att frånträda avtalet med bibehållen anmälningsavgift, vilket jag förmodar motsvaras av de 2400 kr som kunden redan har erlagt, om slutbetalning inte sker 60 dagar före avresan. Att du med stöd av avtalet (resevillkoren) äger rätt till det nu sagda framstår för mig som otvetydigt. Men att däremot yrka på full betalning för en tjänst som inte kommer att kunna levereras känns däremot mer tveksamt. I synnerhet mot bakgrund av att konsumenten av lagstiftaren alltid betraktas som den svagare parten och därmed som mer skyddsvärd än näringsidkaren.

De uteblivna påminnelserna, vad gäller? Och hur ska du agera med tanke på svaromålet som ska in till Allmänna reklamationsnämnden (ARN)?

Kontraheringsplikt, tvång att avtala, föreligger ibland och viss tvingande lagstiftning till förmån för den svagare parten kan i förekommande fall åberopas av denne. Men avtalsfriheten är i många andra situationer nästintill absolut. Oaktat det nyss anförda kan det konstateras att det inte råder någon allmän skyldighet för en borgenär (fordringsägare) att skicka ut en påminnelsefaktura. Endast om det särskilt har avtalats att så ska ske kan motparten kräva detta. Den bortre gränsen för när en fordringsägare inte längre kan framställa ett ersättningsanspråk för en förfallen fordran framgår av preskriptionslagen och preskription inträder normalt efter tre år (vid konsumentfordringar) respektive tio år (vid fordringar i övrigt) enligt 2 § i nyss nämnda lag. Att du inte har skickat ut några påminnelser är följaktligen en icke-fråga, betydelselöst, i den här situationen. Beträffande hanteringen av den kommande processen i ARN hade det varit önskvärt med ytterligare upplysningar varför den här frågan bäst lämpar sig för diskussion över telefon.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Genom vår separata överenskommelse äger du som sagt rätt till en personlig telefonrådgivning. Du har önskat att denna ska äga rum imorgon måndag den 18/5. Jag kommer därför att ringa i enlighet med ditt önskemål och då kl 17.00 imorgon eftermiddag. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa. Oavsett vilket ser jag fram emot att ännu en gång få bistå dig i det här nygamla ärendet.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,
Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?