Betydelsen vid en bodelning av vem som står på lagfarten

Hej! Har frågor ang enskild egendom och arv/skilsmässa! Jag är gift med en man som har barn från tidigare äktenskap. Jag har inga egna barn. Vi har hittills haft gemensam ekonomi och inget äktenskapsförord. 1.Min man har ett fritidshus och lagfarten är skriven på honom, och det finns inga lån på fritidshuset. - Är detta vad man kallar enskild egendom fast inget finns skrivet som det? Om min make går bort före mig, eller om vi skulle skiljas, har jag då någon rätt till arv/del i fritidshuset? Måste ett testamente skrivas om han vill att enbart hans barn ska ärva fritidshuset? 2. Jag flyttade hem till min mans villa, som det fortfarande finns ganska stort lån på. Nu står jag som delad låntagare på villan, men på lagfarten står endast min man som ägare. - Vad har jag för rätt till del/arv i villan om min make går bort före mig eller vid skilsmässa? Äger jag lika stor del i villan som min man? - Om jag går bort före min make, vad blir arvet efter mig och vem ärver mig? - Hur ska vi försäkra oss om att jag inte sätts på "bar backe" vid min makes bortgång eller om vi skiljer oss?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en skilsmässa

Makars egendom är antingen giftorättsgods eller enskild egendom och vid en separation ska allt giftorättsgods delas lika mellan dem. För att något ska vara den ena makens enskilda egendom måste det falla inom någon av de kategorier som räknas upp i äktenskapsbalkens 7 kapitel 2 §. Till att börja med kan makarna skriva ett äktenskapsförord och på så vis själva bestämma att egendomen inte ska vara giftorättsgods. Vidare kan egendom vara enskild därför att den ena maken tagit emot den i form av en gåva eller ett arv på villkoret att det skulle vara den makens enskilda egendom. Slutligen kan vissa försäkringspengar och sådan egendom som köpts för eller bytts mot enskild egendom vara enskild.

Kort sagt har det i det här sammanhanget inte någon betydelse vem som står på lagfarten. Ert fritidshus är giftorättsgods förutsatt att det inte faller under någon av de nämnda kategorierna. Det innebär att huset skulle tas med i en bodelning, dvs den hälftendelning av makars egendom som sker vid en skilsmässa. Det samma gäller er villa.

Vid en bodelning delas makarnas egendom först upp i två delar utifrån vem som står som ägare till vad. Att din man står ensam på lagfarten innebär att husen tas upp som hans egendom. När uppdelningen efter ägande är klar har vardera make rätt att räkna av sina skulder från sin del av egendomen. Sedan skulderna räknats bort jämförs vad makarna har kvar. De har rätt till hälften var av det som finns kvar i det här skedet. Är den ena makens del större än den andres måste han eller hon lämna i från sig så pass att slutresultatet blir att de får lika mycket. I praktiken kan din man bli tvungen att köpa ut dig eller ge dig fritidshuset och/eller villan om han äger mest giftorättsgods. Den make som äger mest har i huvudregel rätt att välja om han vill lämna ifrån sig fysisk egendom eller istället kompensera den andra maken med pengar. Det finns dock en bestämmelse i äktenskapsbalken som kan begränsa valfriheten då den säger att en bostad som omfattas av bodelningen ska gå till den make som bäst behöver den. När en domstol prövar respektive makes behov av bostaden beaktas en rad faktorer, till exempel om den ena maken har mycket svårt att hitta en ny bostad, har barn boende hos sig eller är allvarligt sjuk. Sammanfattningsvis har du alltså rätt till halva värdet av båda husen trots att du inte står på lagfarten men det är inte säkert att du får behålla något av dem, du kanske får pengar eller annan egendom istället. Om ni ordnar så att även du står på lagfarten kan du med andra ord få större inflytande över vem av er som ska få behålla bostaden vid en separation.

Om någon skulle avlida

Makars rätt att ärva varandra går före deras gemensamma barns rätt till arv. Det innebär att makar egentligen ärver å sina gemensamma barns vägnar. En make blir inte ägare av det han ärvt efter sin partner utan han ärver med så kallad friförfogande rätt eftersom de gemensamma barnens har rätt till sitt arv efter den först avlidne föräldern. Barnen får dock ut sitt arv först då båda deras föräldrar avlidit. De barn som din make har sedan tidigare är vad som kallas för särkullbarn och de har istället rätt att få ut sitt arv direkt den dag din make avlider. Då ni inte har några gemensamma barn har du ingen arvsrätt enligt lagen utan din makes kvarlåtenskap ska i sin helhet delas mellan hans barn. Du får dock ta del av din makes egendom via den bodelning som sker innan arvet fördelas (äktenskapet anses vid den ene makens död upplöst på samma sätt som vid en skilsmässa). Det är emellertid dessutom möjligt för särkullbarn att avsäga sig sin direkta arvsrätt till förmån för den efterlevande maken. Det kan vara en stor fördel för den efterlevande som annars kanske inte har möjlighet att bo kvar i makarnas bostad därför att en del av arvet utgörs av värdet på bostaden. Om en person som är särkullbarn vill avsäga sig den direkta arvsrätten kan dock bara han eller hon själv bestämma.

Den arvsordning som följer av lag kan påverkas genom att arvlåtaren skrivit ett testamente. Även om du, i egenskap av maka, inte har någon arvsrätt enligt lag kan din man se till att en del av arvet efter honom tillfaller dig genom att upprätta ett testamente. Hans barn har en ovillkorlig rätt till hälften av det arv de skulle ha fått om det inte fanns något testamente så med andra ord är det bara hälften av sin egendom som din make kan testamentera kring. Vill din man att hans barn ska ärva något särskilt, till exempel fritidshuset, måste han även testamentera kring det eftersom rätten att ärva annars inte är knuten till särskild egendom.

Om du skulle avlida har din mans barn ingen rätt att ärva dig och då du inte har några egna barn är det istället dina föräldrar som ska få halva arvet var. Har någon av dina föräldrar redan avlidit delas dennes arvslott upp mellan dina syskon. Har båda dina föräldrar gått bort får dina syskon dela på hela arvet och har någon av dem också avlidit ärver dina syskonbarn i sina föräldrars ställe. Har du inga syskon och syskonbarn ärver dina mor- och farföräldrar i det fall att dina föräldrar inte är i livet. Vill du att din make ska ärva dig måste du alltså upprätta ett testamente.

Sammanfattning

Som make har man genom bodelningsförfarandet ett långtgående skydd mot att sättas ”på bar backe” både vid en skilsmässa och vid ett dödsfall. Din framtid tryggas genom att du alltid har rätt till hälften av ditt och din makes giftorättsgods. Ni kan stärka varandras ställning än mer genom att testamentera till varandras fördel. Se gärna de mallar för upprättande av testamenten som vi erbjuder på vår hemsida. Jag skulle emellertid även rekommendera att ni ordnar så att även du står på lagfarten så att ni har lika starka positioner om ni en dag skulle bestämma er för att separera.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Är det något som är oklart så är du välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”