Betänketid vid äktenskapsskillnad

Vad händer om min man inte säger ja till att skiljas , vad kommer det till att betyda för min ekonomi , egendom , pensioner mm Vad rättigheter har han överför mig, kan han kräva tillgång till min Bil, lgh, mm även vi inte är skriven på samma adresse

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Enligt 5:1 ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1 har makarna rätt till äktenskapsskillnad om båda makarna är ense om att äktenskapet ska upplösas. Äktenskapsskillnaden ska begås av en så kallad betänketid om båda makarna begär det eller någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Vidare ska äktenskapsskillnad begås  av betänketid om det är så att bara en av makarna vill skiljas, 5:2 ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K5P2S1.

Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken, 5:3 ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K5P3S1. Med yrkande menas parts begäran att en domstol ska meddela dom med visst innehåll. 

Sedan betänketiden löpt under minst 6 månader, ska dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna framställer särskilt yrkande om äktenskapsskillnad. Om yrkande om äktenskapsskillnad inte framställs inom ett år från betänketidens början, är förfrågan om äktenskapsskillnad förfallen och äktenskapet fortsätter som om någon ansökan om äktenskapsskillnad aldrig skett. 

Om makarna under betänketiden inte kan enas i viktiga frågor, såsom vem som ska få bo kvar i bostaden, frågor om underhåll och vårdnad om barn, kan endera maken påkalla intermistiskt beslut i frågan, 14:7 ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K14P7S1. Ett intermistiskt beslut är ett av domstolen meddelat förordnande som gäller från tidpunkten för dess meddelande till dess annat förordas eller domen/beslutet vinner laga kraft.

Om makarna lever åtskilda sedan minst två år, har var och en av makarna rätt till äktenskapsskillnad utan att behöva beakta betänketiden om 6 månader 5:4 ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K5P4S1. 

Ett äktenskap är upplöst när dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, dvs när möjligheten till överklagande av domen inte längre finns, 5:6 ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K14P7S1.

Hoppas detta var till någon hjälp.

Vänligen,

Emelie PiironenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000