Beslut i ideell förening utifrån konsensus

Hej!

Vår vägförening är en ideell förening. I dess stadgar står det att alla beslut skall tas i konsensus. Är det verkligen förenligt med de generella principerna för föreningar i vårt land - demokrati, öppenhet och majoritetsbeslut? Jag undrar om det är möjligt för oss att ens ha en sådan formulering i våra stadgar?

Så här lyder paragraferna:

§ 6 STYRELSE

Kallelse till styrelsemöte sker av ordföranden, på initiativ av någon i styrelsen. Kallelse bör ske minst sju dagar före mötet.

Styrelsen är beslutsför när alla styrelseledamöter är närvarande.

Styrelsen har ett begränsat beslutsmandat, då samtliga frågor gällande vägens underhåll, förnyelse och ekonomi ska beslutas på stämma.

Samtliga styrelsebeslut ska tas i konsensus. Protokoll ska föras på styrelsemöte och distribueras till samtliga medlemmar inom sju dagar efter mötet.

§ 16 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas utifrån konsensusbeslut. En röst per medlem, röst kan avges genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem (en fastighet) och som stämmans beslut gäller konsensusbeslut. Val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om ideella föreningar

Till att börja med kan konstateras att ideella föreningar inte omfattas av någon lag. För att få svar på frågor rörande ideella föreningar använder man sig av (förutom föreningens stadga) lagen om ekonomiska föreningar(EFL), avtalslagen och aktiebolagslagen (ABL) analogt samt rättspraxis från domstolar. För att en ideell förening ska anses som juridisk person krävs enligt rättspraxis (se exempelvis NJA 1987 s. 394) bland annat att föreningen har antagit stadgar av viss fullständighet. Stadgarna ska innehålla föreningens namn och ändamål samt bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter åstadkommes.

Beslutande organ och konsensusbeslut

Enligt rättspraxis som finns är det högst beslutande organet i en ideell förening årsmötet. Detta är alltså reglerat, men frågan om hur årsmötet ska fatta beslut regleras i varje ideell förenings enskilda stadga. Det vanligaste är att det endast krävs enkel majoritet (beslutet ska stödjas av mer än hälften av det totala antalet röster) men det går även att göra på andra sätt. Konsensusbeslut är inte så vanligt och kanske inte heller det mest praktiska i och med att det kan vara svårt att nå ett förslag som alla parter accepterar, men det är inte olagligt. Rättspraxis inom området visar på att stadgan har en stor betydelse för föreningar.

Ibland sägs att ett beslut som tagits i konsensus, är ett beslut som uppnåtts i enighet. Det behöver dock inte alltid innebära att alla tycker exakt lika. Även i en vanlig majoritetsdemokrati accepterar man beslut som fattats genom omröstning även om man själv hade en annan åsikt. Skillnaden ligger i att konsensusbeslut i allmänhet tas kring förslag som alla kan acceptera även om det fattade beslutet inte är någons egentliga förstaförslag, medan vanliga majoritetsomröstningar gärna tar beslut som en majoritet är för men en avsevärd minoritet starkt motsätter sig. Konsensusbeslut består sålunda ofta av kompromisser.

Demokrati

Demokrati betyder folkstyre, och innebär en mängd saker. Det din fråga handlar om är beslutsdemokrati som innebär att (som i ditt fall) en organisation, ett parlament eller en förening beslutar i en viss fråga. Det viktiga i en demokrati så som vi ser den i Sverige rent politiskt är att det är folket som har makten. Men i föreningar och organisationer väljer organisationen eller föreningen genom att fastställa sin stadga hur beslutsprocessen ser ut.

Om du är missnöjd med stadgan

I de fall du känner att du inte är nöjd med hur stadgan är utformad skulle jag råda dig att ta upp det i ett årsmöte (eftersom det endast är årsmötet som kan ändra stadgan). Det är inte säkert att någon ändring kan ske då alla måste vara eniga om det, men du kan ändå känna att din röst blir hörd.

Sammanfattning av din fråga

Sammanfattningsvis finns det inget som säger att ni inte kan ha en sådan formulering i er stadga. Domstolarna har lämnat frågan om att bestämma hur beslut ska fattas till de enskilda föreningarna. Det framgår inte hur många medlemmar ni är i föreningen i din fråga men problemet med konsensusbeslut är att det kan vara svårt att få alla parter att acceptera det förslag som lagts. Å andra sidan kan man glädjas av att när man väl nått ett beslut så är alla parter relativt nöjda med beslutet. På så sätt känner sig inte en minoritet av medlemmarna sig utanför eller ohörda i och med att alla måste acceptera ett beslut innan det tas.

Om du har följdfrågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på Isabella.vasiliou@Lawline.se så återkommer jag så fort jag kan!

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”