Beslut i ideell förening

2019-07-23 i Föreningar
FRÅGA
Kan ett beslut på ett föreningsmöte i en ideell förening om att ålägga vissa medlemmar skyldighet att betala vissa andelar av föreningens fastihetsavgift vara giltigt trots att det är jordägaren som enligt skattelagstiftningen skall svara för den och trots att godkännande inte inhämtades från de som skulle betala. Föreningens stadgar innehöll ingen sådan rätt att debitera fastighetsavgift på medlemmar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar. I och med detta ges mycket utrymme åt föreningsmedlemmarna att bestämma hur föreningen ska styras, men vägledning kan hämtas från god föreningssed, god föreningspraxis och föreningens stadgar. Med hänsyn till detta är svaret på din fråga beroende av vad som står i era stadgar samt vad ni som medlemmar i övrigt kommit överens om. Klart är emellertid att utgångspunkten i svensk avtalsrätt är att ett avtal kommer tillstånd genom anbud från den ena och accept från den andra parten. För din del innebär det att beslutet om att en del av fastighetsavgiften ska betalas av vissa medlemmar måste föregåtts av en "accept" från de berörda medlemmarna.

En form av accept kan då vara genom att det i stadgarna uttryckligen står att föreningen får överlåta denna kostnad på medlemmarna eller om det finns en stadga om föreningens rätt att ta ut medlemsavgift (jfr 3 kap. 2 § lag om ekonomiska föreningar). Jag tolkar dock din fråga som att era stadgar inte innehåller någon sådan bestämmelse, varför beslutet inte kan tas på denna grund.

I avsaknad av ovanstående stadga kan ett beslut som det här är fråga om fattas vid ett föreningsmöte i enlighet med den beslutsordning som gäller i er förening. Beslutet ska då ha fattats med den majoritet som krävs enligt stadgarna. Om beslutet inte fattats på ett föreningsmöte med erforderlig majoritet torde det inte vara gällande mot de berörda medlemmarna.

I annat fall kan föreningen upprätta ett avtal med de berörda medlemmarna om vem som ska betala avgiften. Om en sådan överenskommelse inte träffats ska medlemmarna inte betala fastighetsavgiften.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (373)
2019-12-03 Medlemsavgift till ideell förening
2019-12-01 Nekad ansvarsfrihet
2019-12-01 Kan två från samma familj sitta i en ideell förenings styrelse?
2019-11-30 Medlemsavgift i förening?

Alla besvarade frågor (75519)