FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder24/03/2022

Beräkning av strafftid

Hej! Har en fråga angående en dom. Personen i fråga har blivit dömd till fängelsestraff u 1 år och 2 månader. Har läst till mig att man måste sitta av 2/3 av straffet vilket blir ungefär 9 månader och 20 dagar. Så man kan ansöka om fotboja när det gått 4 månader och 6 dagar, sedan har personen suttit häktad en månad och då hamnar man på tre månader inne? Är det så man kan beräkna det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan rör beräkning av strafftid, utslussningsåtgärder och avräkning av häktestid. De lagar som blir tillämpliga är brottsbalken (1962:700) (BrB), lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande (LTT) och fängelselagen (2010:610) (FäL).

Villkorlig frigivning

När en person döms till fängelse är det sällan som hela straffet behöver spenderas på anstalt. I regel blir en dömd person villkorligt frigiven när två tredjedelar av fängelsestraffet har avtjänats (26 kap. 6 § BrB). Villkorlig frigivning ska ske om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Exempel på vad som utgör särskilda skäl är att den dömde under sin tid i fängelset inte har deltagit i eller har misskött anvisade åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott eller på annat sätt främja den dömdes anpassning i samhället. Det kan också vara att den dömde annars på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten (26 kap. 6 a § BrB).

I det här fallet dömdes personen till fängelse i 1 år och 2 månader. Två tredjedelar är i runda slängar 9 och en halv månad.

Utökad frigång

Fotboja är en form av utslussningsåtgärd och benämns i lagtexten som "utökad frigång". Då avtjänar den intagne resterande del av sitt fängelsestraff i sin bostad och övervakas elektroniskt genom en fotboja. För att beviljas utökad frigång måste vissa krav vara uppfyllda. Dels krävs att den intagne ska ha avtjänat minst halva strafftiden. Därutöver får det inte finns någon beaktansvärd risk för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt missköta sig. Den intagne måste även ha tillgång till bostad och kunna utföra arbete, få behandling eller delta i arbete eller särskilt anordnad verksamhet (11 kap. 5 § FäL).

Avräkning av häktestid

Om den som dömts för brott har varit häktad i mer än 24 timmar, ska häktningstiden räknas av från fängelsestraffet (2 § LTT). I det här fallet ska en månad räknas av.

Sammanfattning

I det här fallet uppgick den totala strafftiden till 1 år och 2 månader. Huvudregeln är att den intagne blir villkorligt frigiven när två tredjedelar av straffet har avtjänats. Tiden innan villkorlig frigivning hamnar då på ungefär 9 och en halv månad. Därtill ska häktningstiden avräknas. Detta innebär att tiden på anstalt uppgår till ungefär 8 och en halv månad om ingen utslussningsåtgärd skulle komma ifråga.

När halva strafftiden avtjänats finns möjlighet att ansöka om utökad frigång (fotboja). Jag tolkar det som att din uppfattning är att man kan ansöka om fotboja när hälften av dessa två tredjedelar har avtjänats, men med "halva strafftiden" avses den totala strafftiden, inte den tid som behöver löpa innan villkorlig frigivning får meddelas. Det finns alltså möjlighet att ansöka om fotboja när personen i fråga suttit i fängelse i 6 månader, då 1 år 2 månader/2=7 månader och 7-1 (häktestiden)=6 månader.

Tiden på anstalt kommer alltså som lägst att uppgå till 6 månader, detta under förutsättning att fotboja beviljas.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Linda KhalidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”