Beräkning av ränta enligt räntelagen

2015-01-12 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Försäkringskassan har vägrat betala ut innestående garantidagar jag haft för min dotter, utan att hänvisa till något som gett dem laglig rätt att göra det. Tillsynsmyndigheten har redan på 90-talet hänvisat tillbaka ärendet till Försäkringskassan, dock utan resultat. Skulden har aldrig hunnit preskriberas. Jag har försökt att få hjälp av Kronofogdemyndigheten med beräkning av ränta, men de hänvisar mig bara till länken där man själv får räkna ut. I de här fallet måste det väl vara ränta på ränta som blir tillämpligt? - Det normala är väl 6 § räntelagen på uteblivna betalningar, eller?Så nu undrar jag vilket av alternativen är det rätta:1)kapitalbeloppet är 3 808:- fr.o.m. 920801 och t.o.m. 150101 räntebelopp 10 185:82, totalt belopp: 13 993.82 (hänsyn taget till diskonto/referensränteändringar)2)kapitalbeloppet är 3 8080:- fr.o.m. 920801 och t.o.m 150101, ränta på ränta= räntebelopp 43 849.43, totalt belopp: 47 657.43 (hänsyn taget till diskonto/referensräntsändringar)eller finns ett tredje alternativ på beräkning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som om det är du som har en fordran på Försäkringskassan för de innestående garantidagar du aldrig fick utbetalat.

Det vanliga är att ränta betalas på det ursprungliga kapitalbeloppet – dvs. inte ränta på ränta, eller sammansatt ränta som det brukar kallas. Sammansatt ränta brukar krävas att det har avtalats mellan parterna, något som jag utgår ifrån inte har gjorts mellan dig och försäkringskassan. I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det är "vanlig ränta", dvs. dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen, 1975:635 (länk), som du har möjlighet att kräva från försäkringskassan.

Ränta på fordran utgår ej för tid innan fordringen är förfallen till betalning (2 § räntelagen). Enligt dig var förfallodatumet 920801. I 6 § stadgas uträkning av dröjsmålsränta. Paragrafen lyder" 6 § I fall som avses i 3 eller 4 § beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter."

Först måste alltså det första rekvisitet vara uppfyllt, dvs. 3 eller 4 §§:erna vara tillämpliga. 3 § behandlar det fallet då en förfallodag är bestämd i förväg, jag utgår ifrån att du och försäkringskassan inte hade något avtal och därmed kan paragrafen inte göras gällande. För att möjlighet till dröjsmålsränta då ska vara möjlig krävs enligt 4 § att du har avsänt en räkning eller på annat sätt framställt ett krav på betalning av ett bestämt belopp där du angav att om försäkringskassan inte betalar så utgår även ränta på kapitalbeloppet. Det finns ingen möjlighet att kräva dröjsmålsränta om du inte har avsänt ett sådant krav, eller som det heter i lagstiftningen "gäldenären är dock inte skyldig att betala ränta för tiden innan räkningen eller kravet kommit honom till handa".

Om du har uppfyllt rekvisiten i 4 §, dvs du har skickat en betalningsuppmaning till försäkringskassan, löper dröjsmålsränta 30 dagar efter det att du avsände denna betalningsuppmaning och uppmaningen kommit dem till handa. Räntan enligt 6 § beräknas enligt följande per år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter.

Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken (9 §). De olika, årliga, referensräntorna hittar du här: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/

Jag har själv i kontakt med Kronofogdemyndigheten och till mig sa de att man måste räkna ut ränta för varje år (och sedan summera räntan) eftersom att referensräntan ändras varje år.

Ett exempel för uträknande av ränta enligt 6 § räntelagen, kan se ut som följande: referensräntan 1995-10-06 var 7 % + tillägget med 8 procentenheter = 15% i ränta för den perioden. Samma ränta för 2015-01-01 var 8 % eftersom referensräntan för närvarande är 0%.

https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html finns möjlighet att bocka av "Hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Jag vet inte om denna automatiskt tar in varje referensränteändring per år, men enligt Kronofogdemyndigheten lät det som att du själv måste ändra räntesatsen för varje år.

Är det något som är oklart i mitt svar, eller är du i behov av en verksam jurist för att säkerställa att du får tillbaka fordran du har på försäkringskassan, kan du kontakta mig på: fredrik.holst@lawline.se

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (82)
2020-06-28 Hur beräknar jag dröjsmålsräntan?
2020-06-28 Beräkning av dröjsmålsränta
2020-02-18 Dröjsmålsränta Beräkning
2020-01-08 Hur räknar man ut dröjsmålsränta?

Alla besvarade frågor (81705)