Behörig domstol och tillämplig lag vid internationellt äktenskap

2015-05-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag ska gifte mig i Ukraina snart.Vilka regler gäller för fördelning av egendom om äktenskapet upplöses innan det registreras i Sverige ? Ukrainska eller svenska ?Måste jag skriva och registrera äktenskapsförord i Sverige innan ? Eller kan jag vänta tills äktenskapet registreras i Sverige ?
SVAR

Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med dina frågor.

När det gäller denna typen av problem (internationellt privaträttsliga) finns det två viktiga frågor att besvara: 1) Vilken domstol är behörig att döma i frågan? 2) Vilken lag ska användas?

1) Vilken domstol är behörig att döma i frågan?

En svensk domstol har behörighet att ta upp en fråga om äktenskapets upplösning i ett antal situationer. En av dessa situationer är då käranden (den som ansöker om äktenskapets upplösning) är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år. Det innebär att om du ansöker om äktenskapets upplösning i Sverige, även fast du flyttat till och bor i Ukraina, kommer svensk domstol vara behörig att ta upp frågan.

Om en svensk domstol är behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad, är den även behörig att ta upp frågor om äktenskapets rättsverkningar i fråga om förmögenhetsförhållanden (t.ex. bodelning). Utöver det får en svensk domstol ta upp frågan om makarnas förmögenhetsförhållanden om frågan rör egendom i Sverige eller om svaranden (den som blir instämd till domstol) har hemvist i Sverige.

Eftersom reglerna om behörighet i de flesta fall överlappar varandra bör en svensk domstol ha behörighet att ta upp en fråga om bodelning (och liknande förmögenhetsrättsliga frågor) om den är behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad.

2) Vilken lag ska användas?

Huvudregeln i Sverige avseende utländska vigslar är att äktenskap som ingåtts utomlands enligt främmande lag anses giltiga till formen om det är giltigt i den stat där det ingicks.

Makar och blivande makar kan avtala om att en viss stats lag ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Ett sådant avtal är giltigt om avtalet utnämner lagen i en stat där någon av makarna hade hemvist eller var medborgare när avtalet ingicks. Det går således att genom ett sådant avtal styra om Ukrainas eller Sveriges lag ska vara tillämplig vad det gäller t.ex. bodelning. Man kan låta inkludera en lagvalsklausul i ett äktenskapsförord som man sedan registrerar hos Skatteverket. Det går bra registrera ett sådant innan äktenskapet har ingåtts. Äktenskapsförordet är giltigt om det stämmer överens med den lag som var tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företogs. Om ni avtalar om att svensk lag ska vara tillämpligt måste äktenskapsförordet således registreras enligt svenska regler, dvs. hos Skatteverket.

Om tillämplig lag inte bestämts genom avtal mellan makarna, gäller lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig. Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. När det inte har funnits något gemensamt hemvist, vare sig vid äktenskapets ingående eller senare, får tillämplig lag bestämmas med hänsyn till vilken stat makarna har starkast anknytning till, här kan makarnas nationalitet kan få betydelse.

Sammanfattning och rekommendationer

Den internationella privaträtten är komplicerad och jag föreslår därför att ni redan nu skriver ett äktenskapsförord och där inkluderar en lagvalsklausul som fastslår att svensk lag ska tillämpas vid upplösning av äktenskapet. Därefter registrerar ni förordet på så vis som krävs för att det ska bli gällande enligt svensk lag.

Viktigt att komma ihåg är att Ukraina har sina egna internationella privaträttsliga regler. Det som ibland kan ske är att två länder samtidigt anser sig behöriga att ta upp en fråga om äktenskapets upplösning, och i värsta fall kan man då få s.k. kolliderande avgöranden (ett i Sverige och ett annat i Ukraina). Konsekvensen kan bli att du inte får det svenska avgörandet om bodelning verkställt i Ukraina. Fördelningen kan på så vis bli annorlunda än vad man planerat.

Vänligen,

Viktor Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3476)
2020-06-30 Vad göra när jag inte får kontakt med min son vid umgänge?
2020-06-30 Kan min morbror vidimera min framtidsfullmakt?
2020-06-30 Preskription av arvsrätt
2020-06-30 Rätten till laglott

Alla besvarade frågor (81688)