Bäst behov av gemensamma bostaden

2016-06-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Om man ska skilja sig men kan inte komma överens om vem som ska bo kvar i en hyresrätt, hur gör man då? Båda har fast anställning, båda vill bo kvar, bådas namn står på kontraktet. Men en är inte svensk medborgare men har uppehållstillstånd. Hur avgör man vem som har mest behov av lägenheten och vad kan man göra för att kämpa för att få behålla den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken, se här. Den paragraf i lagen som rör frågan om vem som ska ha rätt till den gemensamma bostaden vid äktenskapsskillnad är 11 kap. 8 § äktenskapsbalken. I paragrafen stadgas att den make som har bäst behov av bostaden ska få denna med avräkning på sin lott. I ert fall rör bostaden en hyresrätt som inte juridiskt sett har ett värde, vilket leder till att någon avräkning på den som får bostadens lott inte ska ske. Om den ene maken vill överta en bostad som den andre maken äger (räcker med samägande), behöver även övertagandet vara skäligt med beaktande av övriga omständigheter.

Behovs- och skälighetsprövning

Som ovan nämnts ska den make som har bäst behov av bostaden få denna, om övertagandet i övrigt är skäligt. Skäl som kan åberopas för att erhålla bostaden kan vara att maken kommer att få ensam vårdnad om gemensamma barn om sådana finns, eller att den maken blir boförälder efter äktenskapsskillnad. Vem som har bäst möjlighet att skaffa ny bostad kan även spela in. I övrigt kan ålder, hälsa och avstånd till arbetsplats ha betydelse. Samtliga omständigheter kan i princip åberopas, även om inte alla har samma tyngd i bedömningen. Att den ene maken får ensam vårdnad om barn eller blir boförälder får anses ha avgörande betydelse. I ert fall, om inte gemensamma barn finns, har troligen respektive makes möjlighet att skaffa en ny bostad störst betydelse.

Vid skälighetsprövningen tas hänsyn till ekonomiska förutsättningar att kunna behålla bostaden. Att den make som ska överta bostaden har möjlighet att lösa ut den andre har betydelse. I ert fall behöver dock inte den övertagande maken lösa ut den andre eftersom att det rör sig om en hyresrätt. Att bostaden har ett affektionsvärde för en make spelar roll. Om det är så att ni förvärvade hyresrätten tillsammans och ingendera har problem ekonomiskt att behålla bostaden samt att det inte finns något affektionsvärde, torde behovsprövningen vara det avgörande. Vid behovsprövningen kan de omständigheter jag nämnde ovan åberopas.

Jag hoppas att detta var till hjälp! Om ytterligare funderingar uppkommer så återkom i kommentarsfältet nedan.

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll