Avtal om vederlag då ena parten i ett äktenskap vill skilja sig

2016-04-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, jag undrar om hur svenska domstolen tar ställning till äktenskapsavtal som är enligt Sharia(islamisk lag). Det är så att enligt avtal om jag skiljer mig så ska jag betala 2 mnkr till frugan som jag inte har(inte ens 100tkr). Vi båda är svenskmedborgare och har varit gift i 8 år. När vi ingick i avtalet i Stockholm så varken jag eller frugan hade svenskmedborgarskap. Vi båda kom från olika länder. Tacksam för allt hjälp.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i den svenska avtalsrätten är att det råder avtalsfrihet, dvs. parterna är i princip fria att avtala om vad de vill, hur de vill. Denna avtalsfrihet inskränks dock av några undantag, ett exempel på detta är principen om pactum turpe som avser avtal som strider mot lag eller god sed. I svensk rätt saknas allmänna regler om ogiltighet av avtal som strider mot lag eller goda seder. Det har i stället överlämnats till domstolarna att efter omständigheterna i det särskilda fallet avgöra om ett avtal skall anses ogiltigt enligt allmänna rättsgrundssatser och svensk rätt har därvid intagit en liberal hållning till avtal som strider mot lag eller goda seder. Frågan huruvida ett sådant avtal är ogiltigt får avgöras i varje uppkommande typfall efter en analys av syftet med förbudet, konsekvenserna av en ogiltighetspåföljd och behovet av en sådan påföljd.

I den svenska äktenskapsbalken (ÄktB) finns det bestämmelser som reglerar förmögenhetsförhållandet mellan en make och maka när de skiljer sig. Huvudregeln är att de ska dela lika på allt giftorättsgods som finns. Det som ska undantas från detta är egendom som är enskild, exempelvis genom att makarna skriver ett äktenskapsförord som stadgar att viss egendom ska vara enskild. Det finns dock ingen bestämmelse som uttryckligen stadgar ett förbud mot att den ena maken ska utge ett fastställt belopp till den andre maken om den förstnämnde maken vill skilja sig. Er överenskommelse verkar därför inte, enligt mig, strida mot någon uttrycklig lagregel i den svenska familjerätten. Frågan är i stället om överenskommelsen står i strid med vedertagna moralnormer och goda seder på ett sätt som gör att den också får anses ogiltig och inte skall åtnjuta rättsordningens skydd.

Du bör också vara medveten om att det svenska rättsystemet inte erkänner sharia som sådant, de svenska domstolarna tillämpar som huvudregel svensk lagstiftning när det rör svenska förhållanden. Men eftersom ni inte var svenska medborgare när ni ingick äktenskap kan detta eventuellt handläggas annorlunda.

Ett rättsfall som belyser hur den svenska rättsordningen ser på pactum turpe är RH 2004:41 där ett avtal om avbrytande av havandeskap mot viss ersättning har ansetts ogiltigt och sakna rättsverkan på grund av att det strider mot goda seder. Domstolen resonerade i det fallet att abortlagstiftningen bygger på den grundläggande tanken att en kvinna har en principiell rätt att själv välja om hon vill fullfölja en graviditet eller avbryta den och att det ter sig helt främmande ur ett etiskt perspektiv och i strid med de värderingar som ligger till grund för lagstiftningen att låta en fråga om ekonomisk ersättning för ingreppet få inverka på det val som kvinnan måste göra.

Ytterligare en lagregel som inskränker avtalsfriheten är 36 § avtalslagen som innebär att ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Denna "stora generalklausul" är dock ofta svårtillämplig och används därför nästan alltid i sista hand av praktiserande jurister och advokater.

Utifrån detta är det svårt att säga hur en svensk domstol skulle döma i ditt fall. En helhetsbedömning får göras med beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet, vilket är svårt för mig att göra här. Om du önskar vidare rådgivningen i detta ärende råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare med detta.

Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till med ditt ärende!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3513)
2020-09-25 Bevisa syskonskap?
2020-09-23 Vilket ansvar har dödsbodelägare för hyresrättens skötsel?
2020-09-20 Blir egendom som träder istället för enskild egendom också enskild egendom?
2020-09-20 Vad gäller för enskild egendom i fastighet när fastigheten säljs?

Alla besvarade frågor (84374)