Avskedande och bevisfrågor vid stöld på arbetsplatsen

Hej!

Jag driver en restaurang & har en anställd som stjäl pengar ur kassalådan & växelkassan, även misstankar om att alkohol & matvaror (oxfilé etc) har stulits.

Min fråga är hur jag går tillväga med att avskeda denna person?

Vi har antecknat de dagar det har försvunnit pengar & jämfört dessa med vilken personal som har varit inne. Det finns endast en som har varit inne samtliga dagar & det har aldrig försvunnit de dagar han har varit ledig.

Räcker detta som bevis för att säga upp?

Vi har även planer på att göra en liten fälla där den som rör pengarna kommer få färg på sig & att vi då kan se att han varit där & stulit, han är kock som han har ingen anledning att vara bland växelkassan.

Om vi nu tar han på bar gärning, kan vi då polisanmäla honom för den summan som har försvunnit sedan innan eller gäller det endast det vi tog han på bar gärning?

Trots att vi som sagt har bevis på att det är han som att han är den enda som har jobbat alla de passen.

Har vi rätt att inte betala ut hans innestående lön eller göra avdrag på den eller liknande?

Det är upp mot 10.000 som har försvunnit under en längre period.

Jättetacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Har arbetstagaren begått något brott?

Om någon olovligen tar något ur annans besittning i syfte att tillägna sig det och om tillgreppet innebär skada för den drabbade har stöld begåtts (8 kap. 1 § Brottsbalken). I din fråga beskriver du att arbetstagaren har stulit pengar ur kassan, mat och alkohol. Du har även räknat ut att värdet av det som har tagits har uppgått i ca 10 000 kr. Detta innebär att ni har lidit ekonomisk skada om 10 000 kr.

Även om stöld (8 kap. 1 § Brottsbalken) är det brott som anses som mest troligt utifrån de omständigheter du har beskrivit i din fråga kan även brotten förskingring (10 kap. 1 § Brottsbalken) eller trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § Brottsbalken) ha begåtts. Anledningen till varför arbetstagarens handlingar kan få olika rubriceringar är beroende av vilken ställning denne har. Brotten förskingring (10 kap. 1 § Brottsbalken) och trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § Brottsbalken) kännetecknas av att gärningspersonen i fråga har missbrukat ett förtroende eller att gärningen har begåtts i en situation som kräver behov av lojalitet. För att förutsättningarna för förskingring (10 kap. 1 § Brottsbalken) ska vara uppfyllda krävs det att gärningspersonen har en självständig ställning för att förvalta eller redovisa egendom och tar egendom som hen har fått egendom i besittning för någon annans räkning. För att kraven för trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § Brottsbalken) ska vara uppfyllda krävs det att gärningspersonen har intagit en särskild maktställning och missbrukar sitt förtroende och medför att huvudmannen (uppdragsgivaren, arbetsgivaren etc.) drabbas av ekonomisk skada.

I mitt svar nedan kommer jag att utgå från att stöld (8 kap. 1 § BrB) har begåtts.


Frågan om avsked

Hur går jag tillväga för att avskeda arbetstagaren? Har arbetstagaren rätt till lön eller andra förmåner?

I detta fall är avsked (4 § st. 4 Lag om anställningsskydd och 18 § Lag om anställningsskydd) mer aktuellt än uppsägning. Ett avsked är en uppsägning av ett anställningsavtal med omedelbar verkan. En arbetstagare får avskedas av arbetsgivaren om denne grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Vad som innefattar ett grovt åsidosättande av skyldigheter är avsiktliga eller grovt vårdslösa beteenden som inte ska behöva tålas i något kontraktsförfarande. Stöld (8 kap. 1 § Brottsbalken) som riktar sig mot arbetsgivaren eller dennes intressen och som sker på arbetsplatsen utgör grund för avsked (se avgörande från Arbetsdomstolen AD 2015 nr. 22). Ett avsked p.g.a. en stöld är inte beroende av värdet av det som har stulits utan av att den som är arbetstagare och stjäl på sin arbetsplats missbrukar arbetsgivarens förtroende.

Ett avsked får däremot inte grundas på händelser som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader (tvåmånadersregeln, 18 § st. 2 Lag om anställningsskydd). Ett avsked måste vara skriftligt (19 § st. 1 Lag om anställningsskydd).

För frågan om löner eller andra förmåner har arbetstagaren inte rätt till lön eller andra anställningsförmåner efter ett avsked eftersom anställningen upphör med omedelbar verkan (motsatstolkning av 12 § Lag om anställningsskydd). Det arbetstagaren har rätt till är den lön denne redan har tjänat in under tiden innan avskedet men ännu inte har fått ut.


Frågan om bevis

Räcker förda anteckningar som bevis eller krävs det att arbetstagaren tas på bar gärning? Vad kan polisanmälas?

Arbetsgivaren har bevisbördan för att arbetstagaren har begått den eller de handlingar som är av sådan art att ett avskedande (18 § Lagen om anställningsskydd) är befogat. Detta innebär att arbetsgivaren är skyldig att bevisa att de påstådda gärningarna faktiskt har hänt. Enligt Arbetsdomstolens praxis gäller att beviskravet i dessa fall motsvarar beviskraven i ett brottmål, det ska alltså vara ställt utom rimligt tvivel att de påstådda gärningarna faktiskt har utförts av arbetstagaren (AD 2015 nr. 22).

Förda bevis (i detta fall anteckningar) om det tillfällen när saker har stulits jämfört med de pass arbetstagaren har jobbat eller varit ledig ger stöd för att det är den här personen som har begått stölderna. Det viktigaste är att det ska kunna gå att knyta enbart denna arbetstagare till de tillfällen när saker har stulits. Det finns en risk för att de bevis ni redan har inte räcker för att ställa utom rimligt tvivel att arbetstagaren har begått stölderna. Om det inte går att ställa utom rimligt tvivel att det är arbetstagaren som har begått stölderna finns det även en risk för att de bevis ni redan har inte heller är en tillräcklig grund för avsked. Den "fälla" som ni planerar att gillra eller en övervakningsfilm kan ge ytterligare och kanske starkare stöd för att det är just denna arbetstagare som har begått stölderna. Även en iakttagelse från an annan anställd (vittne) kan ge ett starkare stöd.

Om ni tar arbetstagaren på bar gärning och en polisanmälan upprättas kan ni anmäla arbetstagaren för alla misstänka stölder. Ni kan polisanmäla arbetstagaren även om det bara finns misstankar om att det är han som har stulit från arbetsplatsen. Frågan om arbetstagaren blir fälld eller inte beror på om det kan ställas utom rimligt tvivel att han har begått varje stöld för sig. Alla tillfällen bedöms alltså individuellt.

Väl mött!

Ellinor Hedgren RylanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”