Avhänt sig giftorättsgods genom att sälja bostadsrätt till underpris

2017-08-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är nyligen skild och nu håller vi på med vår bodelning. Vi hade i vårt gemensamma giftorättsgods en bostadsrätt som vi inte bodde i, utan endast hyrde ut. Min exman stod som ensam ägare på kontraktet men vi hade gemensamma lån och då är jag att räknas som "smygande" delägare. Jag har för en tid sedan fått reda på att han sålt lägenheten utan att informera mig och dessutom har han sålt den till ett lägre pris, än ett tidigare bud han fått.Min frågor är:Vad gäller för honom då han brustit i informationsskyldighet och vårdplikt gentemot mig?Hade han rätt att sälja den överhuvudtaget då jag faktiskt var delägare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En makes giftorätt i den andre makens egendom innebär ett anspråk som kan göras gällande vid en bodelning någon gång i framtiden. Så tillvida som du nämnder ett "sovande" eller latent anspråk, som inte hindrar att vadera maken i princip fritt råder över sitt giftorättsgods. Trots att det inte längre finns någon vårdplikt under äktenskapet har det ändå ansetts finnas ett behov av att genomföra en korrigering av bodelningsresultatet, om en make inför en förstående upplösning av äktenskapet har gjort ekonomiska transaktioner i illojalt syfte för att skaffa sig förmåner på den andre makens bekostad. Följaktigen har det införts en regel, som ger möjlighet till ingripande mot makars transaktioner under de tre sista åren innan talan om äktenskapsskillnad har väckts.

Även om en make inte i den andre makens intresse är underkastad någon särskild vårdplikt i fråga om sitt giftorättsgods, finns det dock regler i Äktb som inskränker ägarens s.k. rådighet över viss egendom. Rådighetsinskräkningarna enligt Äktb gäller främst makarnas gemensamma bostad och bohag. I Äktb 7 kap 4 § ges särskilda definitioner på vad som skall förstås därmed. Begreppen är viktiga eftersom de har betydelse som underlag för dels de redan antydda begränsningarna i makens förfoganderätt över sin egendom, dels för rätten för den mest behövande maken att överta bostaden vid bodelning (se 11 kap 8 § Äktb)

Av 7 kap 5 § framgår att make inte utan den andra makens samtycke får förfoga över den gemensamma bostaden eller det gemensamma bohaget. Dock skyddas du ej av dessa regler eftersom bostaden inte har använts som er gemensamma bostad. Därmed får din exmake sälja bostadsrätten utan ditt samtycke utifrån äktenskapsbalkens regler.

Hade han rätt att sälja den överhuvudtaget då jag faktiskt var delägare?

Egentligen inte. Dock finns det inte så mycket att göra nu. Eftersom du var delägare så innehade ni bostaden med samäganderätt. Därmed blir samäganderättslagen tillämplig. Enligt samäganderättslagen 2 § gäller som huvudregel att en samägare inte får förfoga över den samägda egendomen i dess helhet utan övriga delägares samtycke. Han hade utan några som helst problem fått sälja sin andel av bostadsrätten utan ditt samtycke (praktiskt sätt går det inte), men din del fick han egentligen inte sälja. Dock är lagen lite dumt utformad eftersom det inte finns några sanktionsregler om vad som händer om delägare säljer allt utan den andres samtycke. Dessutom om du hade vägrat samtycke, så hade han kunnat begära i rätten att den skulle säljas i alla fall, dock skulle den i så fall utbjudits till försäljning på offentlig auktion. Den enda talan man kan föra här är att man har drabbats av någon form av skada till följd av försäljningen. Dock är det en ganska avancerad skadeståndstalan.

Vad gäller för honom då han brustit i informationsskyldighet och vårdplikt gentemot mig?

En make har inte genom Äktb någon generell vårdplikt av sin egendom under äktenskapet till skydd för den andre makens giftorättsnanspråk. Dock har det ansetts finnas ett behov av en regel, som skyddar den andre maken mot en makes illojala beteenden under en viss tidsrymd före en äktenskapsskillnad. Genom en sådan regel kan man ge den andre maken ett kompisationskrav vid bodelning för den händelse att en make vidtagit ekonomiska dispositioner för att minska sitt giftorättsgods inför den förstående skilsmässan.

Detta skydd har angivits i 11 kap 4 § Äktb. Den riktar sig mot transaktioner som maken har gjort inom tre år innan talan väcktes om äktenskapsskillnad. Enligt 11 kap 4 § 1 st uppkommer ett kompensationskrav om en make under de angivna åren utan den andre makens samtycke antingen i inte obetydlig omfattning (praxis säger ca 10 % minskning av giftorättsgodset) genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sina enskilda egendom. Innebörden av kompensationskravet är att den andre makens andel vid bodelning skall beräknas "som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnde makens giftorättsgods.

Sammanfattningsvis: Det man rent juridiskt kan göra är att i första hand försöka angripa med 11 kap 4 § och hävda att försäljningen som skedde till underpris var att se som en gåva och därmed att han avhänt sig inte en obetydlig del av sitt giftorättsgods. I andra hand får man yrka på ersättning för att du har lidit någon form av skada av att han sålde fastigheten till underpris.

Som du märker är det inte helt lätt att angripa detta problem. Därför rekommenderar jag dig att ta hjälp av en jurist som kan hjälpa dig att föra din talan. Du boka en tid här eller ringa oss så ska vi försöka hjälpa dig.

Äktenskapsbalkens regler kan du hitta här

Samäganderättslagen hittar du här

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas svaret vägledde dig en bit på vägen!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?