FrågaAVTALSRÄTTAvtal08/04/2020

Automatisk förlängning av avtal, vad gäller då vid uppsägning?

Hej!

Hur ska ett avtal som gällt fram tills nu tolkas där det står så här:

Avtalet gäller för 2016 (fr.o.m. februari), och har en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader. Om ingen av parterna säger upp avtalet senast 1/11, så förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget.

Om avtalet sades upp den 10 januari i år, när upphör det enligt en sådan skrivning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar din fråga enligt följande: Ett avtal har den 1 februari 2016 ingåtts med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Jämte detta finns en förlängningsklausul intagen i avtalet som innebär en förlängning med ett år i taget för det fall ingen av parterna säger upp avtalet senast den 1 november. Din ärendebeskrivning är dock relativt kortfattad och information om vilka som är avtalsparter hade varit önskvärd eftersom detta kan få betydelse för den rättsliga bedömningen. Mot bakgrund av det nu sagda kommer därför mitt svar att bli ungefär detsamma, relativt kort och generellt till sin karaktär. Men naturligtvis med ett adekvat svar på din faktiska fråga. Jag misstänker vidare att du givet hur frågan har ställts inte heller är särskilt intresserade av någon längre rättsutredning. Tillämplig lagstiftning blir delvis lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).

Allmänt om automatisk förlängning av ingångna avtal

Inledningsvis förtjänas det att sägas att någon generell reglering på det här området inte finns och att det i mångt och mycket är allmänna avtalsrättsliga principer tillsammans med rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) som får tjäna som vägledning. Notera dock att andra regler finns på konsumentområdet i Sverige, bland annat i lagen om konsumentskydd via automatisk förlängning av avtal. Oaktat detta kan ett avtalsvillkor som framstår som oskäligt alltid jämkas eller helt lämnas utan avseende (bortses ifrån) under vissa givna förutsättningar, vilka kommer till uttryck i den så kallade stora generalklausulen (36 § AvtL). Vid den här bedömningen ska hänsyn tas till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare till inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Men åter till din faktiska fråga - När upphör avtalet att gälla när uppsägning har skett den 10 januari?

Såvitt jag förstår gäller avtalet på årsbasis med ett förskjutet kalenderår enligt löptiden den 1 februari ett år till den 1 februari det nästkommande året. Den automatiska förlängningen om ytterligare ett år träder i kraft om en uppsägning inte sker senast den 1 november och enligt uppgift sa man här upp avtalet den 10 januari i år (2020). Utan att själv ha granskat avtalet i detalj måste detta enligt min mening tolkas som att uppsägningen har ägt rum i tid för att kunna komma ifrån den nya avtalsperiod som börjar gälla från och med den 1 februari 2021, men försent för att kunna frånträda avtalet redan i år. Mot bakgrund av uppsägningstidens längd om tre månader är min bedömning att det ifrågavarande avtalet upphör att gälla den 1 maj 2021. Man skulle möjligen (dock ytterst högst tveksamt) kunna argumentera för att uppsägningen istället ska äga rum den 1 maj i år. Men det beror helt och hållet på hur avtalstexten de facto ser ut. Du har visserligen citerat en del av denna i din ärendebeskrivning, men förlängningsklausulen kan behöva tolkas i sitt sammanhang och i förening med avtalsinnehållet i övrigt. Men eftersom avtalet i sin helhet trots allt löper på bestämd tid (alltså ej tillsvidare) skulle det sannolikt bli svårt att vinna framgång med en sådan talan.

Går det att komma ifrån avtalet på något annat sätt?

Den ovan refererade stora generalklausulen i avtalslagen kan i förekommande fall åberopas. Övriga ogiltighetsregler (28-33 §§ AvtL) med vilka ett avtals giltighet i efterhand kan angripas skulle eventuellt kunna nyttjas. Sedan kan naturligtvis grövre kontraktsbrott föranleda en rätt till hävning och skadestånd, vilket helt enkelt innebär att prestationerna ska gå åter med skyldighet för en av parterna att utge viss ersättning. Men på basis av det lilla jag vet i nuläget om ditt ärende har jag svårt att avgöra om grund för det nyss anförda överhuvudtaget finns. Men märk väl att bedömningen som sagt kan bli en helt annan inom konsumenträtten. För att illustrera detta kan följande rättsfall från Högsta domstolen (HD) nämnas. I NJA 2012 s. 776 ansåg HD att en automatisk förlängning av ett gymkort var oskäligt när avtalstiden och förlängningen löpte under ett år utan att konsumenten hade fått en påminnelse om att en uppsägning hade varit behövlig för att undvika bundenhet i ytterligare ett år. Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa. Därför valde jag för tydlighetens skull att referera till ett rättsfall som eventuellt kunde äga relevans för ditt ärende. Med betoning på eventuellt då jag helt saknar kunskap om parterna i det aktuella avtalet.

SAMMANFATTNING

I enlighet med ovanstående och givet att uppsägningen skedde den 10 januari i år bedömer jag trots allt att avtalet äger giltighet fram till den 1 maj 2021. Under förutsättning att avtalsparterna dessutom är jämbördiga har jag svårt att se att uppsägningsklausulen skulle kunna betraktas som oskälig. Andra ogiltighetsgrunder kan naturligtvis också aktualiseras under vissa premisser. Men återigen, jag saknar erforderlig kunskap om alla relevanta omständigheter. Skulle det däremot handla om ett rättsförhållande mellan en näringsidkare och en konsument kan dock bedömningen bli en annan. I synnerhet med tanke på HD-domen enligt ovan.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö.

Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning