Attefallshus mot samfällighet - godkännande?

Hej,

Jag är ordförande i vår samfällighetsförening. Medlemmarna i samfällighetsföreningen består av 38 villafastigheter. Samfällighetsföreningen äger en del mark runtomkring villafastigheterna. En av medlemmarna önskar bygga ett Attefallshus 1.5 meter från tomtgräns. Jag har läst ett av era svar kring samma fråga och där framgår att alla grannar måste ge sitt samtycke, inte bara samfällighetsföreningen. Vad jag undrar över är om styrelsen har befogenhet att godkänna detta? Är det bättre att kalla till en extra stämma och rösta? Den angränsande marken som medlemmen vill bygga 1.5 meter ifrån är markerad som naturmark i detaljplanen. Samfällighetsföreningens mark som är berörd i det här fallet är tillgänglig för allmänheten och samfällighetsföreningens medlemmar. Fastighetens placering är i utkanten av området och det är mycket få personer som promenerar på denna naturmark som samfällighetsföreningen äger. Finns det risk att Kommunen anser att medgivandet är ogiltigt? Löper vi i styrelsen i så fall någon risk om vi ger ett tillstånd som är ogiltigt?

Tack på förhand.

Hälsningar


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Attefallshus

Attefallshus är som huvudregel undantagna från skyldigheten att söka bygglov (9 kap. 4 § första stycket 3 punkten plan- och bygglagen). Detta är dock inte fallet om attefallshuset placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter som i ert fall (9 kap. 4 § första stycket 3 c punkten plan- och bygglagen). Man kan dock undgå kravet på bygglov om alla grannar ger sitt godkännande (9 kap. 4 § andra stycket plan- och bygglagen). Här tolkar jag det som att den mark som den berörda fastigheten gränsar mot är samfällighetsföreningens.

Styrelsens kompetens regleras i 35 § lagen om samfälligheter enligt följande: " Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej strider mot denna lag eller annan författning eller mot stadgarna".

För att utreda vad som gäller i just er samfällighet måste man därför först kolla på stadgarna. I propositionen anges dessutom att styrelsen inte utan stöd av stadgarna eller föreningsbeslut får fatta beslut av mer ingripande karaktär. Därtill anges det tydligt att föreningsstämman är det forum där förvaltningen av föreningen ska ske (Prop 1973:160 s 380 – 381). Min bedömning är att beslutet i fråga får anses vara ett sådant som måste fattas på föreningsstämman. Konsekvensen om ni i styrelsen godkänner det är därmed dels att attefallshuset betraktas som ett svartbygge, och att ni i styrelsen kan bli skadeståndsskyldiga (54 § lagen om samfälligheter och 21 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar).

Sammanfattning och råd

Om det inte finns något särskilt skrivet i stadgarna eller ett föreningsbeslut som ger styrelsen behörighet att fatta detta beslut ska det göras av föreningsstämman. Det finns således risk att kommunen inte godtar styrelsens godkännande och därtill en risk för att ni i styrelsen blir skadeståndsskyldiga. Mitt råd är därför att ni låter beslutet fattas på en stämma.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”