Attackerad av hund - Vad har jag rätt att kräva skadestånd för?

Jag har blivit attackerad av en hund, hoppade upp på armen och bet sig fast, jag ramlade av cykeln och blev "släppad" av hunden innan jag fick hjälp att få bort honom. Hundens husse hade "tuppat" av på trottoaren och tappat hunden. Jag har legat 9 dygn på lasarett och genomgått 3 operationer hittills. Mår väldigt dåligt av allt detta. Vad har jag rätt till i skadestånd m.m? Polisen säger att det inte är ett brott att tappa hunden!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

I svaret hänvisas till bestämmelser i Skadeståndslagen (SkL) samt lagen om tillsyn över hundar och katter.

Hundägare har ett strikt skadeståndsansvar

Den som är hundägare, har ett strikt skadeståndsansvar. Innebörden av ett sådant ansvar är att hundägaren är ersättningsskyldig gentemot den som lidit skada som hunden orsakat, oavsett om ägaren själv agerat vårdslöst i situationen eller ej (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta betyder att du har rätt att kräva att ägaren ersätter dig för dina skador, trots att ägaren "tuppade av", och således inte hade möjlighet att kontrollera hunden vid skadetillfället.

Undantagsvis kan skadeståndet jämkas

I vissa fall visar det sig att den skadelidande på något vis har medverkat till skadan, och då kan skadeståndet jämkas eller sättas ned helt (SkL 6 kap. 1 §). Eftersom du säger att hunden sprang lös på grund av att ägaren blivit medvetslös verkar det inte finnas någon anledning att tro att du medverkat till skadan.

En annan anledning till jämkning är om skadeståndet är oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige. Med det menas att hänsyn ska tas till ekonomiska förhållanden hos den skadeståndsskyldige, men i en bedömning ska sådan hänsyn vägas mot den skadelidandes behov av skadeståndet (SkL 6 kap. 2 §).

Personskador

Du uppger att du har fått skador vid hundattacken, som du vårdas för på lasarettet och har fått operera tre gånger hittills. Det kallas i skadeståndsrättsliga termer för personskador.

Ersättning för personskada innefattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt ideell skada

Skadestånd vid personskada ska täcka sjukvårdskostnader som den skadelidande har haft. Du har alltså rätt att få ersättning för de kostnader du haft för dina tre operationer och annan vård på sjukhuset (SkL 5 kap. 1 §).

Du nämner inte om du har lidit någon förlust av inkomst till följd av skadan. Om det har uppstått en inkomstförlust för dig ska skadeståndet (för personskadan) täcka även det. Viktigt att notera är att du måste göra en avräkning av eventuell ersättning du redan har fått, exempelvis i form av sjukpenning (SkL 5 kap. 3 §).

Ideell skada

-Ersättning kan krävas för sveda och värk, så som fysiskt eller psykiskt lidande, som är övergående, men aktuellt i det akuta skedet.

-Bestående fysiskt och psykiskt lidande är också grund för skadestånd. Sådant lidande kan kallas för "lyte", exempelvis ärrbildning samt "men", som innebär bestående smärta eller rörelseproblem.

Vilken summa som kan krävas för ideell skada kan vara knepigt att räkna ut, men brukar beräknas schablonmässigt. Försäkringsbolagen nyttjar sådana tabeller och det kan därför vara en god idé att kontakta ett försäkringsbolag för att få en uppfattning om hur ersättningen ska beräknas, om du avser att kräva skadestånd för ideell skada.

Eventuella skador på dina kläder och din cykel, samt transportkostnader

Eftersom du blev biten i armen och "släpad" av hunden kanske du har ett klädesplagg som blivit förstört, och även detta bör du kunna kräva ersättning för. Likaså gäller om din cykel fick några skador som behöver repareras.

Det är även möjligt att kräva ersättning för nödvändiga transportkostnader.

Hur du går till väga för att kräva skadestånd av hundägaren

Du behöver framställa ditt krav på skadestånd till hundägaren. Det gör du genom att skriva ned, så utförligt som möjligt, vad som har hänt - och vilket skada det har lett till. Du måste alltså förklara varför du har rätt till skadestånd. Här kan du för tydlighetens skull hänvisa till hundägarens strikta skadeståndsansvar.

-Summan du kommer fram till ska du redovisa noggrant och styrka med kvitton eller annat skriftligt underlag.

-Givetvis ska du också ange vem du är, vem kravet riktar sig till (hundägaren), samt dina kontaktuppgifter.

Det är möjligt att du sedan får ersättningen via hundägarens hemförsäkring, om den innehåller ett ansvarsskydd - förutsatt att hundägaren vill använda sig av sin försäkring.

Skulle det visa sig att ersättning inte kan utgå från hundägarens hemförsäkring, kan det vara bra att veta att du trots det kan kräva hundägaren, som är ytterst ansvarig.

Accepterar inte hundägaren ditt skadeståndskrav, eller ni ej är överens om summa eller omständigheter, finns möjligheten för dig att stämma hundägaren på skadeståndet i domstol. Det gör du genom att skicka in en stämningsansökan med ditt krav till tingsrätten, som ytterst får avgöra tvisten. Eftersom en process i domstol kan bli kostsam råder jag dig att noga tänka över detta alternativ, och om möjligt, kontakta ett juridiskt ombud för konsultation.

Sammanfattning

Ägaren till hunden är sannolikt skyldig att ersätta dig för de kostnader som uppstått i och med att hunden orsakade dig skada. För att få ersättning ska du framställa ett skadeståndskrav som lämnas till hundens ägare. I skadeståndet anger du på vilka grunder du vill ha ersättning, samt styrker dessa poster med kvitton eller andra dokument.

Mina råd

- Kom ihåg att dokumentera skadan, och spara de kvitton och andra dokument som du kan använda för att styrka ditt krav på ersättning.

- Kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vilket belopp som gäller om du avser att kräva ersättning för ideell skada.

- Skulle du behöva kvalificerad juridisk hjälp rekommenderar jag dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå.

Jag hoppas att du snart mår bättre efter det som skett, och vill önska dig ett lycka till!

Med vänlig hälsning,

Hanna LindqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000