FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/01/2018

Återkallelse av körkort när man begått icke trafikrelaterat brott

Hej Lawline,

jag förväntar mig en dom för ringa narkotikabrott, antingen via strafföreläggande eller dom i tingsrätt. Då det även kan komma att påverka körkortet försöker jag få reda på ungefär vad jag kan vänta mig.

Lite fakta:

- jag är som sagt delgiven misstanke om ringa narkotikabrott (innehav samt ev. påverkan) och förväntar mig att bli dömd. Jag har accepterat ett strafföreläggande.

- situationen/ärendet hade inget med trafik att göra, och endast urin- och inte blodprov togs.

- jag har aldrig blivit dömd för liknande brott, och det finns inte dokumenterat någonstans att jag tidigare använt droger.

- alkohol dricker jag kanske ett par glas per år, jag har aldrig blivit LOB'ad etc.

- så, jag kan med gott samvete säga att jag inte är någon fara ur nykterhetshänseende.

Från Transportstyrelsen fick jag svaret att påföljden kan bli allt från att ärendet avskrivs efter samtal med Socialtjänsten, provtagning i sexmånader, eller återkallat körkort. Spärrtiden kunde bli allt från tre (?) mån till 36...

Ni, som har en bättre överblick över tidigare domar kanske kan ge mig några "ramar" för vad jag kan vänta mig. Tilläggas bör att jag haft mitt körkort återkallat en gång (4 eller 6 mån tror jag) för vårdslöshet i trafik, men det var totalt orelaterat till droger. (Om det nu kan spela in?).

Sedan: vet ni om några prejudikat jag kan hänvisa till? Jag stöter ofta på ett fall RÅ/1992, men regler har väl ändrats sedan dess? Stort stort tack för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Några andra ramar än de Transportstyrelsen redan meddelat dig; alltså avskrivet ärende eller återkallat körkort med 36 månaders spärrtid, kan jag tyvärr inte ge dig eftersom Transportstyrelsen gör en bedömning i varje enskilt fall. Däremot kan jag förklara vilka olika kriterier de tittar på när de gör sin bedömning, så kan du jämföra med din egen situation och på så sätt få en bättre uppfattning av vad du kan vänta dig.

Angående rättsfallet från 1992, vet jag inte säkert vilket du menar eftersom du inte angivit vilket specifikt rättsfall du syftar på. Rättsfall av denna typ anges "RÅ årtal not X". Även om regler har ändrats sedan 1992, kan ändå en hel del i ett sådant rättsfall vara relevant. Domstolen kan exempelvis ha motiverat sitt beslut eller gjort en avvägning på ett sätt som det fortfarande hänvisas till idag.

Om man har gjort sig skyldig till rattfylleri så är det ett kriterium som gör att Transportstyrelsen får återkalla körkortet. Om körkortet återkallas pga rattfylleri så är spärrtiden lägst ett år. Ett alternativ när man fått körkortet återkallat pga rattfylleri är även att man får ett körkort med villkor om alkolås istället för en spärrtid, men då måste man ansöka om det.

Du beskriver att du inte var narkotikapåverkad när du körde bil; alltså blir inte rattfylleri aktuellt för dig. Istället blir grunden troligtvis att du har begått ett allvarligt brott och/eller att du är opålitlig ur nykterhetssynpunkt. Se Körkortslagen (KKL) 5 kap 3 §. För någon av dessa grunder kan man inte få alkolås istället för spärrtid. Spärrtiden kan dock bli lägre; från en månad till tre år istället för lägst ett år.

Enligt 5 kap 9 § KKL ska man istället varnas, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

I rättsfallet HFD 2015 ref. 31 hade en person dömts för mordbrand. Han fick sitt körkort återkallat med en spärrtid på 12 månader. Såhär motiverade Transportstyrelsen sin bedömning av spärrtiden:

"Det är inte brottet som sådant som ska föranleda att körkortsinnehav vägras. I stället bör helhetsbilden av personen i fråga utgöra grunden för en bedömning av hur han eller hon kan komma att uppträda i trafiken. (…) Stor vikt bör fästas vid personliga förhållanden och hur bilden av personens framtid ter sig. Inte sällan är vederbörande beroende av körkort i sitt arbete, och förarbehörigheten kan vara en förutsättning för hans eller hennes anpassning".

I rättsfallet RÅ 2009 ref. 24 hade gärningsmannen dömts för olaga frihetsberövande, olaga tvång och våldtäkt. Hans körkort återkallades med en spärrtid på 20 månader. Gärningsmannen anförde att han inte borde få sitt körkort återkallat eftersom han var tvungen att skjutsa sin invalida mor. Domstolen skriver bland annat:

"Kombinationen av allmän brottslighet och trafikbrottslighet bör uppmärksammas i detta sammanhang, eftersom den kan utgöra ett belägg för att vederbörande innebär ett riskmoment i trafiken".

De skriver vidare att även om gärningsmannen begått flera mycket hänsynslösa brott mot en och samma person, säger brotten eller några omkringliggande omständigheter ingenting som talar för att gärningsmannen skulle vara en olämplig bilförare. De nämner också att gärningsmannen inte har begått några trafikrelaterade brott. Gärningsmannens körkort blir därför inte återkallat alls.

Av ovanstående kan vi dra slutsatsen att Transportstyrelsen gör en väldigt individuell bedömning. Det finns inte direkt någon mall med olika allvarliga brott som leder till olika spärrtider, utan man ser till gärningsmannens personliga situation också. För att körkortet ska kunna återkallas räcker det inte med att man har begått ett brott, utan att det också framkommer att det kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Alternativt att han på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort.

Du skriver att du kommer att bli dömd för ringa narkotikabrott, att du tidigare är ostraffad och att du inte var påverkad när du körde bil. Mot bakgrund av det finns det möjlighet att de kommer att ge dig en varning. Om de återkallar ditt körkort är min bedömning, mot bakgrund av ovanstående, att spärrtiden blir kort. Jag tror inte att det kommer att spela någon roll att du har fått ditt körkort återkallat tidigare, men det kan ha betydelse om det skedde för relativt kort tid sedan.

Om du behöver körkort för att kunna arbeta, är det viktigt att du framför det på ett tydligt sätt; gärna med skriftligt yttrande från din arbetsgivare. Detta är nämligen något som Transportstyrelsen tar i beaktande i sin bedömning.

Om det är något i mitt svar som är oklart, får du gärna maila mig på edith.grundin@lawline.se. Annars önskar jag dig stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Edith GrundinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?