Återkallelse av framtidsfullmakt och subsidiära fullmaktshavare

2020-11-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min man och jag skrev framtidsfullmakt i maj 2020. Enkel gratis mall från nätet. I juli resp sept drabbades han av två stora hjärninfarkter, den första med fysiska konsekvenser, den andra med allvarliga kognitiva men, vilket gör att han inte kan förstå eller föra en adekvat kommunikation. Han bor på korttidsboende idag i väntan på permanentboende. Jag har använt framtidsfullmakten vi skrev 3 ggr hittills i samband med ekonomiska bankaffärer, företagsaffärer samt biståndshandläggare gällande honom. Min fråga är nu: Om något händer mig så att även jag blir beslutsoförmögen, vad händer då? Jag skulle vilja sätta in min dotter i en framtidsfullmakt för mig i st f att min mans namn står på den eftersom han aldrig kommer att bli bra nog att sköta den saken. Om jag skriver en framtidsfullmakt med hennes namn där hon får handha samtliga av mina personliga angelägenheter när jag inte längre kan fatta egna beslut, kan jag då riva den framtidsfullmakt som min man och jag upprättade där hans namn nu står? Den kommer ju aldrig att bli aktuell. Kan jag skriva en framtidsfullmakt där båda mina barns namn står men med dottern i första hand?Tacksam för svar
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga besvaras med hjälp av föräldrabalken (FB) och förarbetena till lag om framtidsfullmakter.

Vad händer om även du blir beslutsoförmögen?
Frågan angående vad som händer om även du blir beslutsoförmögen besvaras med hjälp av föräldrabalken. I lagen framgår det att rätten ska besluta att anordna godmanskap för honom eller henne om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, om det behövs. Ett beslut om godmanskap får inte meddelas av rätten utan samtycke av den personen som godmanskap ska anordnas för, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas (11 kap. 4 § FB). Det föregående innebär alltså i huvudsak att om du skulle bli beslutsoförmögen och inget annat finns förordnat anordnas ett godmanskap för det du behöver hjälp med.

Det kan också bli relevant att domstolen anordnar om förvaltarskap om huvudmannen, du i detta fall, är ur stånd att vårda sig eller sin egendom på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande och behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (11 kap. 7 FB). Detta styrks genom läkarintyg. Förvaltarskap får inte anordnas om behovet av hjälp kan tillgodoses genom godmanskap.

Återkalla framtidsfullmakten
En framtidsfullmakt är ett sätt att frångå att en domstol anordnar ett godmanskap. Vill man inte att en fullmakt ska gälla för någon ska fullmakten återkallas, vilket vanligtvis görs genom att informera personen som man angivit som fullmaktshavare att fullmakten inte längre gäller samt att man vidtar vissa särskilda åtgärder, beroende på vad det är för fullmakt. Med tanke på att din man inte blir bra nog att sköta saken enligt beskrivningen i din fråga kan du informera honom att den inte gäller för honom längre och att du förstör handlingen. Det sistnämnda är egentligen av störst relevans mot bakgrund av beskrivningen av din mans hälsotillstånd enligt frågan.

Din dotter eller barnen tillsammans som fullmaktshavare
Du kan upprätta en ny framtidsfullmakt där du anger din dotter som fullmaktshavare och att du i framtidsfullmakten anger i vilken omfattning framtidsfullmakten ska gälla, alltså vilka angelägenheter din dotter får handha. I förarbetena till lagen om framtidsfullmakter framgår det bland annat att det är möjligt att ange flera fullmaktshavare samt att en sådan utformning kan se ut på olika sätt. Du har en stor självbestämmanderätt i utformningen och kan till exempel ange din dotter som fullmaktshavare för en viss angelägenhet, till exempel de ekonomiska angelägenheterna, och ett annat barn för en annan angelägenhet, såsom de personliga angelägenheterna.

Enligt förarbetena är det dessutom möjligt att låta en framtidsfullmakt innefatta subsidiära, det vill säga alternativa, förordnanden. Man kan tänka sig en situation där den först påtänkte personen inte kan eller vill fullgöra uppdraget, varför det ges möjlighet för fullmaktsgivaren att ange någon annan som ska inträda i den först utpekades ställe. Ett exempel på ett sådant förordnande är precis det du skriver i frågan, alltså att du utser dina barn som fullmaktshavare, men att din dotter gäller i första hand. För det fall du utser flera fullmaktshavare är det viktigt att du är tydlig med att ange om fullmaktshavarnas behörighet att företräda dig ska gälla var för sig, i förening eller precis som du skriver i din fråga, i första hand din dotter och sedan ditt andra barn.

Tänk också på att upprätta framtidsfullmakten enligt de krav som finns, till exempel att framtidsfullmakten ska bevittnas av två vittnen (brukar framgå av gratismallarna på nätet) samt att det finns krav på vilka som får vara vittnen.

Sammanfattning
Skulle du också bli beslutsoförmögen kommer rätten att besluta om att anordna godmanskap för dig. Om du vill undvika detta och säkerställa att det blir en anhörig till dig som tar hand om dina angelägenheter kan du upprätta en framtidsfullmakt, precis som du gjort när du utsåg din man som fullmaktshavare. Eftersom han inte längre är lämplig för uppdraget bör du återkalla den framtidsfullmakten och upprätta en ny där du anger din dotter som fullmaktshavare. Vill du utse flera fullmaktshavare kan du också göra det, men tänk på att vara tydlig om du anger att behörigheten är subsidiär, alltså att din dotter ska ha behörighet i första hand.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3627)
2021-06-16 Kan jag byta förskola utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse?
2021-06-14 Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?
2021-06-10 Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet
2021-05-31 Ska gemensamma barn kallas till bouppteckningen, om den förs innan dödsfall?

Alla besvarade frågor (93151)