Återfall som bevis i ett nytt åtal

2019-11-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej Lawline! Jag läste nyss en dom från 2018 där det i domskälet står att en av de dömda gärningsmännen inte finns med i belastningsregistret. Efter en enkel sökning på internet visar det sig att personen i fråga år 2002 dömdes för ett dråp. Straffet blev 4 års fängelse. Vad jag förstår finns man med i belastningsregistret till 10år efter avtjänat straff, vilket innebär att han borde funnits med i registret till senast 2016. Min fråga är följande: Får domstolen i sin dom endast ta hänsyn till tidigare begångna brott som fortfarande finns i belastningsregistret? Eller borde åklagarsidan ha kunnat framföra den tidigare domen som ett sätt att visa på till exempel återfallsrisk(eller något annat) och därmed som anledning till ett hårdare straff?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregistret

Precis som du nämner i din fråga finns uppgifter om en persons brott i belastningsregistret i 10 år om personen dömts till fängelse (17 § i lagen om belastningsregister). För straff som inneburit böter finns uppgiften kvar i 5 år.

Beaktande av återfall vid straffbedömningen

När en person döms för ett brott kan tidigare brottslighet påverka vilket straff personen får (påföljden) eller straffets nivå (straffmätningen) (30 kap. 4 § brottsbalken och 29 kap. 4 § brottsbalken). För att få beakta återfall krävs dock att den tidigare brottsligheten ligger nära i tid. I den juridiska litteraturen framgår att 4 år används som en gräns. Brottslighet som ligger mer än 4 år bakåt i tiden ska alltså inte beaktas vad gäller påföljd eller straffmätning.

Beaktande av tidigare brottslighet som bevis

I Sverige råder dock fri bevisprövning och fri bevisvärdering, vilket innebär att det inte finns några gränser för vad åklagare får åberopa eller vad domstolen får beakta i en förhandling (35 kap 1 § rättegångsbalken). Det finns därför egentligen inget som hindrar en åklagare från att åberopa den åtalades tidigare brottslighet som bevis när det gäller något annat än straffet i sig, även om brottsligheten är längre bak än 10 år och därför inte finns med i belastningsregistret. Vad tidigare brottslighet faktiskt skulle kunna bevisa i ett nytt senare åtal, eller i vilken utsträckning brottslighet åberopas som bevis, kan jag dock inte svara på.

Sammanfattning

Domstolar får inte beakta brottslighet som inte finns med i belastningsregistret i valet av straff eftersom denna ligger längre bak i tiden än 4 år. Det finns dock inget hinder mot att åberopa och beakta brottslighet som någon form av bevis i andra frågor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll