Arvsskifte i Sverige för norsk medborgare

FRÅGA
Hej,Jag är svensk medborgare som är bosatt i norge sedan mer en 30 år.Mina föräldrar(begge svenska medborgare) har i loppet av 2013-2014 begge avlidit.I dödsbo ingår en villa som nu i 2015 är såld.Vi är två arvingar.Min bror bor i sverige.Frågor:1./ Hur skal jag skatta min del av försäljning av villa?2./ Var skal jag skatta norge eller sverige ?3./ Kan jag kräva att bara bli skattad enligt norsk arv lag(dvs. ingen realisasjons beskattning) då jag inte är skattepliktig till sverige ?Jag är född och har varit bosatt, men aldrig skattat till sverige. MvhGöran Hult
SVAR

Hej och välkommen till Lawline!

1. Begränsad och obegränsad skattskyldighet

Allmänt sett gäller att du som stadigvarande bosatt i Norge betraktas som obegränsat skattskyldig i Norge. Innebörden av obegränsad skattskyldighet är att alla dina inkomster beskattas i Norge, även sådana som härstammar från utlandet. Vid försäljning av fastigheter i andra länder har således Norge skatteanspråk på den kapitalvinst som du erhåller vid fastighetsförsäljningen oavsett i vilket land som fastigheten befinner sig.

Enligt 3:18 p 10 Inkomstskattelagen (se här) betraktas du som begränsat skattskyldig i Sverige för kapitalvinster vid försäljning av fastigheter i Sverige. Innebörden av att vara begränsat skattskyldig är att även Sverige kommer att göra beskattningsanspråk gällande kapitalvinsten från fastighetsförsäljningen. Därmed uppkommer en dubbelbeskattningssituation innebärandes att du beskattas för samma kapitalvinst två gånger.

2. Hemviststat och källstat

I syfte att undvika den typen av dubbelbeskattning som uppkommer när flera stater vill beskatta samma inkomster har Sverige slutit dubbelbeskattningsavtal med olika länder. Dubbelbeskattningsavtal har slutits med de nordiska länderna och avtalet mellan Sverige och Norge regleras i Lag (1992:1512) om dubbelbeskattningsavtal med de nordiska länderna (se här)

I avtalet mellan Sverige och Norge finns fördelningsartiklar som stadgar i vilken av staterna som olika typer av inkomster ska beskattas. För att kunna tillämpa artiklarna måste ställning tas till vilken av staterna som ska betraktas som "hemviststat" respektive "källstat" enligt avtalet. Enligt artikel 4 i avtalet ska hemviststaten vara det land där du har din permanenta bostad. Eftersom du bott i Norge i 30 år och, vad jag förstår, inte har något permanent boende i Sverige kommer fördelningen bli relativt enkel där Norge betraktas som hemviststat. Sverige kommer vara källstat, d.v.s. den stat där intäkten uppkommit.

3. Fördelningsartiklar

Efter att hemviststat och källstat bestämts enligt avtalet kan fördelningsartiklarna i avtalet tillämpas. I artikel 13 p. 1 stadgas att vinst som personer med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar grund av överlåtelse av fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Artikeln innebär således att både Sverige (där fastigheten befinner sig) och Norge (där du har din hemvist enligt ovan) har rätt att beskatta kapitalvinsten vid fastighetsförsäljningen.

Samtidigt stadgas dock i 24 art att inkomster i dödsbon inte får beskattas hos dödsbodelägare i annan stat. Innebörden av artikel 24 borde således vara att så länge som fastigheten sålts för dödsboets räkning kommer någon dubbelbeskattningssituation inte att uppstå för din del. Försäljningen kommer i dess helhet att beskattas hos dödsboet enligt svenska regler och inte hos dig personligen. Arv är skattefria enligt 8:2 IL vilket innebär att kapitalvinsten från fastighetsförsäljningen redan är "färdigbeskattad" när den tillkommer dig.

4. Sammanfattning

Sammantaget kommer alltså dödsboet i Sverige beskatta fastighetsförsäljningen enligt svenska regler. I svensk rätt beskattas ett dödsbo som en fysisk person (se 2:3 IL) vilket innebär att endast tjugotvå trettiondelar av den totala försäljningsintäkten kommer att beskattas (45:33 IL). Skattesatsen är 30 %. Den redan beskattade kapitalvinsten tillkommer dig - skattefritt.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga. Skulle du behöva ytterligare hjälp kan du återkomma mig så återkommer jag med ett prisförslag. Har frågor eller funderingar kring mitt svar kan du också kontakta mig på:

sara.andersson@lawline.se

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1069)
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?
2021-04-29 Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?
2021-04-29 Att dölja uppgifter eller ange felaktiga uppgifter i en bouppteckning
2021-04-25 Om att klandra arvskifte i efterhand

Alla besvarade frågor (92043)