Arvsrätt halvsyskon (ej erkänt faderskap)

Hej hur är det med halvsyskon rätt att ärva om inte fadern har erkänt faderskap

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter vidare i mitt svar att fadern är vid liv. För barn (bröstarvingar) ska dessa "taga lika lott" - med andra ord dela på arvet (2:1, 2 st äktenskapsbalken). Är personen i fråga gift övergår dock arvet i första hand till maken/maken innan det tillfaller barnen (3:1 äktenskapsbalken). När det kommer till s.k. särkullsbarn, vilket ett halvsyskon är utifall modern inte är densamma har denne dock rätt till arvet direkt (dvs det går inte i första hand till make/make enligt 3:2 äktenskapsbalken).

Detta förutsätter ju dock att personen i fråga är fader. Är ett par gift gäller faderskapspresumtion enligt 1:1 föräldrabalken - dvs är modern vid barnets födsel gift med man anses denna vara barnets far.

När ett barn har fötts fastställs faderskapet till barnet enligt reglerna i Föräldrabalken (FB). För gifta par gäller en faderskapspresumtion enligt 1 kap. 1 § FB, vilken innebär att om modern vid barnets födelse ar gift med en man, ska denne anses vara barnets far. Var inte detta fallet kan fastställande av faderskap väckas av barnet och föras av modern (3:5 föräldrabalken) eller av barnet självt senare och rätten ska då se till att fråga om faderskap blir utrett (3:9 föräldrabalken). I denna kan blodundersökning ingå. Om modern/barnet därmed väcker sådan talan kan den presumtive fadern bli tvungen att underkasta sig ett sådant (3:2, 3:2a Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap).

Fråga är alltså om faderskap fastställts av halvsyskonet, annars finns möjlighet för denne att väcka sådan talan. Halvsyskonet har då samma arvsrätt som övriga arvingar (men med "bättre rätt" före maka om fadern är gift på nytt).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Svaret på din fråga blir alltså att om modern väcker talan om fastställande av faderskap, så räcker det att hon yrkar på faderskapstest för att den presumtive fadern måste underkasta sig ett sådant. Enligt 2 § och 2a § ovansående lag kan rätten förelägga fadern att vid vite genomgå sådan undersökning och om det inte hjälper biträde av polismyndighet för att undersökning skall komma till stånd.

Amanda Strömblad LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”