FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn17/11/2013

Ingår en privat pensionsförsäkring i bodelning i anledning av dödsfall?

Hej! Jag och min fru har särkullsbarn som ju kan kräva att få ut sin del av arvet om någon av oss dör. Min fråga är om en privat pensionsförsäkring med efterlevandeskydd ingår i giftorättsgodset vid arvskifte. Om inte, kan det vara förmånligt att öka på sparandet i denna i stället för vanligt banksparande för att säkra att den efterlevande har lite mer kvar att leva av? Detta gäller särskilt för min fru som har en lägre pension än jag. Vi har inga fasta tillgångar av något större värde.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Vid ett eventuellt dödsfall så kommer, precis som du skriver, särkullbarnen kunna kräva sin del av arvet direkt (3 kap, 1§ Ärvdabalken). Särkullbarn kan avstå sin rätt till arv till förmån för efterlevande maka eller make för att sedan få ut sitt arv i form av efterarv när den efterlevande maken eller makan sedan går bort. Tyvärr är detta frivillig och inget som ni kan tvinga särkullbarnen att göra. Dock kan ni alltid höra er för hur de ställer sig till detta alternativ.

Genom att skriva ett testamente så kan ni begränsa särkullbarnens arvsrätt till att få ut enbart sin laglott. Laglotten är hälften av den arvslott, som i ett arvskifte utan testamente, skulle tillfalla särkullbarnet. Arvslotten är alltså det giftorättsgods som tillfaller arvlåtaren samt den enskilda egendom som denna innehar, laglotten är hälften av detta. Genom att begränsa arvet på detta sätt kan du tillförsäkra att din fru får behålla så mycket av arvet som möjligt (7 kap Ärvdabalken).

Det finns en skyddsregel som ska hindra den efterlevande maken eller makan från att vara helt utan medel efter ett dödsfall.  En efterlevande har alltid rätt att vid ett arv få ut så stora medel att summan tillsammans med egna medel uppgår till fyra prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken. I dagsläget så skulle det innebära att din fru skulle kunna kräva att få minst en summa på 178 000 efter bodelning i anledning av dödsfall. Denna summa kan hon kräva även om det innebär att särkullbarnen inte får några pengar, eller att de inte får hela sin laglott (3 kap, 1§ Ärvdabalken).

Precis som du nämner i din fråga som kommer egendom som anses vara giftorättsgods att ingå i er bodelning i anledning av dödsfall, all enskild egendom kommer att hållas utanför (7 kap, 1§ Äktenskapsbalken).  Utan att veta detaljerna kring din privata pensionsförsäkring så är det svårt att uttala sig med säkerhet om den kommer att kunna undantas från en bodelning. Vid bodelning i anledning av dödsfall så är det möjligt att en pensionsförsäkring ska undantas (10 kap, 3§ Äktenskapsbalken).  En försäkring som tillhör den avlidna kan undantas om förutsättningarna för att undanta den är uppfyllda i lagen om individuellt pensionssparande (1993:931). Jag tolkar lagen som att det finns en chans att en pensionsförsäkring kan falla utanför bodelningen. Dock beror det helt på villkoren i just din försäkring. För att vara säker i ditt fall så rekommenderar jag att du pratar med ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

Väljer ni att lägga in mer pengar i er pensionsförsäkring bör ni dock tänka på att det finns en jämknings regel och blir det oskäligt gentemot arvingarna så kan tillgångarna på kontot ändå delvis tillfalla särkullbarnen (4 kap, 7§ lag om individuellt pensionssparande).

Förutom att prata med ert försäkringsbolag angående den privata pensionsförsäkringen så kan ni skriva testamente där din fru får så stor del av er kvarlåtenskap som möjligt. Det skulle även kunna tänkas att hon gör sin egendom enskild genom ett äktenskapsförord så att den kommer hållas utanför en eventuell bodelning för att få ut så stor del som möjligt av kvarlåtenskapen. 

Äktenskapbalken hittar ni https://lagen.nu/1987:230. Ärvdabalken hittar ni https://lagen.nu/1958:637. Lag om individuellt pensionssparande hittar ni https://lagen.nu/1993:931

Vänligen, 

Sanna LarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?