Arvsrätt för make och särkullbarn

2016-04-25 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Jag är gift och har två barn sedan ett tidigare äktenskap medans min man har ett barn sedan tidigare. Fastigheten vi bor i, byggde jag och min f.d make och vid skilsmässan löste jag ut honom. Således står lagfarten och hela andelen på mig. Vid giftermålet med min nuvarande man skrevs inget äktenskapsförord om ägarskap så min fråga är - Hur förhåller sig arvsrätten till min make och mina barn och särkullbarn? Mvh Elisabeth Wallman Hansson
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Svaret på din fråga regleras av Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Inledningsvis kan dock konstateras att då ni inte skrivit något äktenskapsförord som föreskriver att er egendom är enskild, kommer all din egendom att i äktenskapet ses som giftorättsgods, detta regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 7 kap 1§, om inget annat undantag i bestämmelsen är aktuellt i fallet. Således kommer inte heller arvskiftet för det fall du skulle avlida att påverkas av att du har enskild egendom.

Angående din fråga gäller vidare följande;

Då du avlider kommer först en bodelning enligt äktenskapsbalkens regler att göras. Den del som tillfaller dig vid denna bodelning kommer utgöra din kvarlåtenskap som ska delas ut genom arv. Fastigheten du äger är även den en del av ert gemensamma giftorättsgods och kommer ingå i såväl bodelning som efterföljande arvskifte.

Utgångspunkten vid fördelning av arv är att dina barn enligt 2 kap 1§ har första arvsrätt i egenskap av bröstarvingar. Däremot gäller enligt 3 kap 1§ ÄB att din make har full arvsrätt till din kvarlåtenskap, en rätt som gäller före eventuella gemensamma barns rätt att få ut sitt arv. Dina särkullbarn har enligt samma bestämmelse däremot rätt att få ut sin del av arvet efter dig enligt 2 kap 1§ ÄB redan vid din död och behöver inte vänta tills din make avlidit. Dina särkullbarn har enligt 3 kap 9§ ÄB möjlighet att avsäga sig sin direkta arvsrätt till förmån för din efterlevande make och får då efterarvsrätt enligt 3 kap 2§ ÄB. Skulle de avsäga sig sin rätt till arv kommer den del din make får genom dina barns avsägande att för honom ärvas med fri förfoganderätt, innebärande att han får disponera över pengarna men inte testamentera bort dem. Din mans särkullbarn har ingen direkt arvsrätt till dig utan samma princip gäller för dem i förhållande till dig om din man avlider först.

Räkneexempel;

Säg att ni vid tidpunkten då du avlider har giftorättsgods om 180 000, detta skulle innebära att 90 000 tillfaller din make med full äganderätt genom bodelningen och 90 000 utgör din kvarlåtenskap som ska fördelas genom arv. 2 kap 1§ ÄB ger då dina biologiska barn (dina särkullbarn) rätt till att ärva dig med lika delar. 3 kap 1§ ÄB säger att din make har rätt att ärva före gemensamma barn men att särkullbarns arvsrätt går före. Därför kommer dina särkullbarn, om de inte avsäger sig rätten, att ärva 45 000 (90 000/2) var och din make får inget utöver vad som tillfaller honom genom den initiala bodelningen.

Skulle dina särkullbarn avsäga sig rätten till förmån för din make har de istället rätt till efterarv när din make senare avlider. Denna del beräknas genom att man dividerar den del din make erhöll från dem med den samlade egendomen han fick efter din död och får då fram en procentsats. I detta exempel skulle det bli som följande; 90 000/180 000 = 0,5 = 50%. 180 000 utgör 90 000 han fick genom bodelningen + 90 000 han fick genom dina barns avsägande.

Vid din makes död har då dina särkullbarn rätt att få ut 50% av vad din make lämnar efter sig i kvarlåtenskap.

Den säkerhet din make har är att han alltid är tillförsäkrad att få ut fyra gånger det vid tidpunkten aktuella prisbasbeloppet genom bodelningen och arvsskiftet. Denna rätt går före dina särkullbarns rätt att få ut sitt arv direkt och ger istället dessa rätt till efterarv för den del de tvingas avsäga sig till din make.

Vill ni komma runt denna ordning på något sätt för att eventuellt låta din make med säkerhet ärva mer efter dig får ni skriva ett testamente. Då kan ni testamentera allt förutom dina barns laglott.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?