Arvsfördelning mellan efterlevande make och särkullbarn

Giftorättsgods ligger som underlag för bodelning vid dödsfall. Vilket gör att hälften av tillgångarna blir den efterlevande makens. Om särkullbarnen är sex st, delar man resterande tillgångar i sju (6 särkullbarn+efterlevande make) eller endast särkullbarnen (1/6)? Varför får efterlevande maken en del till i så fall?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Regler om hur makars egendom fördelas finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om hur arv fördelas finns i Ärvdabalken (ÄB).

När en make dör så skall makarnas gemensamma tillgångar i form av giftorättsgods fördelas lika genom en bodelning, ÄktB 9:1. Giftorättsgods är all egendom som inte är en makes enskilda, ÄktB 10:1. Det som blir kvar efter att skulder har avräknats delas sedan på mitten. Den del som tillhör den döde maken är således dennes kvarlåtenskap, ÄktB 11:3.

Om en make dör och makarna inte hade några gemensamma barn så tillfaller hela den dödes kvarlåtenskap till den efterlevande maken, ÄB 3:1 st. 1. Om det döde dock hade barn som inte var makarnas gemensamma (sk. särkullbarn) så har dessa rätt att få ut sina arvslotter direkt, ÄB 3:1 st. 1. Särkullbarnens arvslotter är i detta fall 1/6 vardera av kvarlåtenskapen. Särkullbarnen kan dock välja att tillfälligt avstå från sina arvslotter till förmån för efterlevande make och på så sätt istället skjuta upp sitt arv och bli efterarvingar likt gemensamma barn när efterlevande make dör, ÄB 3:9. I sådant fall tilldelas efterlevande make särkullbarnens arvslotter med fri förfoganderätt, vilket innebär en rätt att fritt disponera (sälja, nyttja, förbruka) den döde makens kvarlåtenskap. Däremot får efterlevande make inte testamentera bort denna egendom.

Viktigt att uppmärksamma är dock att den efterlevande maken, enligt basbeloppsregeln, har rätt att få egendom till ett så stort värde att den tillsammans med dennes enskilda egendom uppgår till minst fyra gånger prisbasbeloppet (basbeloppet för 2017 är 44 800 kr så alltså 4 x 44 800), ÄB 3:1 st. 2. Denna rätt gå alltså föra särkullbarnens rätt till sina arvslotter eftersom värdet tas ut ur den egendom som tillhör den dödes kvarlåtenskap.

Sammanfattningsvis så kommer de sex särkullbarnen ha rätt att få ut sina arvslotter direkt förutsatt att efterlevande make har fått tillräckligt med egendom motsvarande ovan summa enligt basbeloppsregeln samt att särkullbarnen inte vill avstå sina arv tillfälligt enligt ovan. Särkullbarnens arvslotter kommer i sådant fall vara 1/6 vardera av den dödes kvarlåtenskap. Om efterlevande make dock behöver ta egendom ur den dödes kvarlåtenskap för att nå upp till ovan summa så kommer särkullbarnen forfarande ha rätt till 1/6 var av kvarlåtenskapen, men de sex arvslotterna kommer i sådant fall att bli mindre då kvarlåtenskapen minskar.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar.

Josefine RembsgårdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”