Ärver makar varandra när det finns särkullbarn?

2021-06-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Ärver kvinnan mannen när det finns särkullbarn, dv. 50/50 regeln? Eller är det så att det är bara särkullbarnet som ärver till 100%?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är ärvdabalken (ÄB). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

I 3 kap. 1 § 1 st. ÄB sägs att var arvlåtaren gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge, dvs. barn, som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §. Och enligt den sistnämnda paragrafen gäller att om vid den först avlidna makens död någon som är bröstarvinge till denne men inte till den efterlevande maken avstår från sitt arv efter den först avlidna maken till förmån för den efterlevande maken, har bröstarvingen istället rätt att ta del i dennes bo.

Generellt innebär att ovanstående att makar ärver varandra före gemensamma barn eller om det inte finns några barn överhuvudtaget. Särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv direkt, vilket i det här fallet betyder att kvinnan i praktiken inte kommer att ärva sin make, om det är mannen som har särkullbarnet vill säga, vilket inte är helt tydligt. Av din ärendebeskrivning framgår det heller huruvida personerna är gifta, men jag utgår ifrån att så är fallet. För sambor ärver inte varandra. För att undvika att den efterlevande maken, kvinnan, går lottlös i händelse av sin mans bortgång måste ett testamente upprättas. Det ska dock tilläggas att särkullbarnet inte kan fråntas sin laglott, vilken utgör halva arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten kan alltså inte testamenteras bort. Men om så ändå sker blir testamentet faktiskt inte automatiskt ogiltigt, särkullbarnet måste nämligen inom viss föreskriven påkalla jämkning av testamentet för utfående av laglotten, 7 kap. 3 § och 14 kap. 5 § 2 st. ÄB.

Ovan nämndes 3 kap. 9 § ÄB. Där ges möjlighet för särkullbarnet att avstå sin rätt att direkt få ut arvet efter en avliden förälder och då till förmån för sin styvförälder, dvs. den efterlevande maken, kvinnan. Särkullbarnet har sedan rätt till efterarv, vilket innebär en rätt till hälften av sin styvförälders kvarlåtenskap när denne sedan är död, 3 kap. 2 § 1 st. ÄB. Förutom upprättande av ett testamente är detta också ett tänkbart alternativ för att kunna skydda kvinnan, men det förutsätter särkullbarnets goda vilja och dennes samtycke. Den s.k. basbeloppsregeln ger dock alltid efterlevande make rätt att, så långt kvarlåtenskapen räcker, få ut egendom motsvarande fyra prisbasbelopp. Men notera att i det här värdet innefattas sådant den efterlevande maken har fått genom bodelning och det som utgör dennes enskilda egendom, 3 kap. 1 § 2 st. ÄB (i år, 2021, är prisbasbeloppet 47 600 kr).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis ärver kvinnan i det här fallet inte sin man. Om den legala arvsordningen ska kunna frångås måste antingen hennes styvbarn, alltså särkullbarnet, avstå sin rätt att direkt få ut sitt arv eller så behöver mannen skriva ett testamente.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon måndag den 28/6 kl 14.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?