Arv särkullsbarn

2016-06-13 i Särkullbarn
FRÅGA
Min far är omgift sedan ett antal. år med en kvinna som har två barn i tidigare äktenskap . Vad gäller med arv vid deras bortgång. Inga äktenskapsförord finns.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När någon av dem går bort sker en bodelning innan arvsskiftet äger rum vilket följer av 23 kap. 1 § 2 st. Ärvdabalken. När ett äktenskap upplöses ska bodelning ske och makarnas egendom fördelas mellan dem, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Huvudregeln är att makarnas nettogiftorättsgods ska delas lika mellan makarna. I 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken finns dock ett undantag från detta som innebär att den efterlevande maken kan begära att en bodelning inte ska ske om äktenskapet har upplösts genom den ena makens död. Den här rätten tillkommer enbart den efterlevande maken.

När bodelningen sedan skett(eller ej om jämkning) sker arvsskiftet. Går makan bort går kvarlåtenskapen till hennes barn, så kallade särkullbarnen. Går din far istället bort går hans kvarlåtenskap till hans barn som också är särkullbarn. Detta framgår av 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Med särkullbarn menas att barnen till respektive make/a inte är deras gemensamma utan endast dennes barn. Kvarlåtenskap går endast till maken/makan om deras barn hade varit gemensamma och då går den del som det gemensamma barnet skulle fått till maken/makan och det gemensamma barnet får efterarv när den kvarlevande föräldern sedan går bort. Att det finns ett gemensamt barn förhindrar således inte särkullbarnen från att få ut sin del av arvet/kvarlåtenskapen.

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?