Arv och testamente

2017-01-10 i Testamente
FRÅGA
Om jag dör idag så går alla mina ägodelar till staten. Hur går man till väga om man vill att någon nära ska ärva mina ägodelar?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Jag förstår på din fråga som att du i dagsläget inte har några legala arvingar och undrar på vilket sätt du kan förordna någon närstående att ta över dina ägodelar efter dig. För att besvara din fråga presenterar jag först lite bakgrund till arvsrätten.

Bakgrund

Den legala arvsordningen stadgas i ärvdabalken (ÄB) 2a kapitlet. Där beskrivs vad som enligt lag händer med din egendom då du dör utan att ha upprättat ett testamente. Utgångspunkten är att eventuella barn (bröstarvingar, arvsklass 1) samt make ärver hela din kvarlåtenskap. Ifall det aldrig funnits några barn eller ifall du inte är gift tillfaller ditt arv dina föräldrar eller ifall även dessa är avlidna kommer arvet att tillfalla dina syskon (arvsklass 2). Ifall det inte finns någon förälder i livet, inga syskon och heller inga syskonbarn kommer kvarlåtenskapen efter den avlidne att tillfalla morföräldrar och farföräldrar, som längst sträcker sig de arvsberättigade till mostrar, fastrar, morbröder och farbröder (arvsklass 3). Utgångspunkten är att man tömmer varje arvsklass innan man går vidare till nästa och staten (allmänna arvsfonden) ärver inte din kvarlåtenskap så länge det finns någon släkting närmare än kusin i livet (kusiner är alltså inte arvsberättigade enligt lag). Ovan beskriver inte uttömmande arvsrätten då det finns bestämmelser om särkullsbarn, laglotter, istadarätt och basbeloppsregler men ovan ger dig en övergripande förförståelse för arvsrätten.

Kort om allmänna arvsfonden.

I din fråga menar du att i dagsläget tillfaller dina pengar staten. Detta menar jag är ett vanligt missförstånd som måste rätas ut innan jag svarar på din fråga. Allmänna arvsfonden är en svensk statlig fond dit kvarlåtenskapen (pengarna) går när det inte finns några arvsberättigade och heller inget testamente. Det innebär inte att det du äger (din kvarlåtenskap) tillfaller staten. Fonden har till uppgift att verka för främjandet av barn, ungdomar och personer med en funktionsnedsättning. Fonden har formen av en ideell verksamhet vilket innebär att dess primära syfte är av allmännyttig karaktär. Din kvarlåtenskap kommer alltså inte att tillfalla staten utan användas för att främja dessa nyss uppräknade syften och i slutändan göra någon nytta.

För att besvara din fråga.

Om du inte har någon arvsberättigad kvarlämnad efter att du avlider kan du ändå förordna att din kvarlåtenskap skall tillfalla någon närstående. Detta gör du genom att upprätta ett testamente där du fördelar din kvarlåtenskap efter din egen vilja. Jag föreslår att du tar hjälp av en jurist vid upprättandet av testamentet eller använder dig av en mall som du kan finna på internet för att formulera handlingen. Du finner formkraven för ett testamente i ÄB 10kap 1§ och de måste vara uppfyllda för att testamentet skall vara giltigt.
1.Testamentet skall vara skriftligt,
2. det skall finnas två vittnen som i samtida närvaro bevittnar att testator (alltså du i detta fallet) underskriver testamentshandlingen eller vidkänner sin underskrift därå.
3. Vittnena skall bestyrka handlingen (testamentet) med sina namn och
4. de ska vara medvetna om att det är ett testamente som de bevittnar. De behöver däremot inte känna till innehållet i testamentet.

Vittnen spelar alltså en stor roll i testamentet och i ÄB 10kap 4§ kan vi utläsa vilka som får vara vittnen. Lagen kan sammanfattas genom att säga att ingen som har ett intresse i testamentet får vara vittne, alltså inte en exempelvis förmånstagare eller släkting.

Det finns möjligheter till annan lösning på testamente som inte kommer att beröras i detta svar men om du är ytterligare intresserad kan du läsa på om nödfallstestamente.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och ifall du har några mer frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid med en av våra jurister.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2863)
2021-06-24 Hembudsklausul i testamente
2021-06-23 Vilka uppgifter om vittnena ska finnas med i testamentet?
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?

Alla besvarade frågor (93336)