Arv efter förälder och styvförälder

2020-03-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag och min bror är uppvuxna med en styvfar som är gift med vår mor. Vår styvfar är enda barnet och har inga egna barn. Han är 88 år och bor idag på ett demenshem.Vad händer med arv efter våra föräldrar om mor dör före styvfar respektive om styvfar dör före mor?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med min fråga!

Baserat på informationen i frågan tolkar jag det som att inget testamente föreligger samt att din styvfar saknar nära släktingar vid liv, så som föräldrar, syskon och barn (med hänsyn till hans ålder och angiven information). Nedan redogör jag först lite kort om bestämmelserna för arv vad gäller äktenskap, arvingar och särkullbarn - för att sedan längst ner koppla till det som du beskriver i din fråga. Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Hur ser arvsordningen ut?

Den legala arvsordningen i ärvdabalken är en "lista" över vilka som på grund av släktskap har rätt att ärva den avlidnes kvarlåtenskap.

1. Den första arvsklassen består av barn till den avlidne (bröstarvingar). Bröstarvingar ska få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Om en bröstarvinge har avlidit går dennes arvsrätt över till dennes barn ( = den avlidens barnbarn) (2 kap. 1 § ÄB).

2. Om den avlidne inte har några barn/barnbarn ska den andra arvsklassen få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB).

3. Om den avlidne inte har föräldrar, syskon eller syskonbarn ska den tredje arvsklassen få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- eller farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder. (2 kap. 3 § ÄB).

Det finns dock en viktig regel för det fall som den avlidne är gift. Om den avlidna är gift, ska dennes kvarlåtenskap tillfalla efterlevande make. Efterlevande makes rätt till arv går därefter före alla arvingars rätt till arv, med undantag för särkullbarn (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn är barn från tidigare relationer. Särkullbarn har därmed rätt att få ut sitt arv direkt.

Samtidigt bör reglerna om efterarv nämnas. Som det framgår ovan får arvsklasserna i den legala arvsordningen stå till sidan för efterlevande makes rätt till arv. Arvingarna i första respektive andra arvsklassen får då rätt till efterarv, vilket betyder en rätt till att få ut sin andel arv vid efterlevande makes bortgång.

Vad händer om ens make avlider?

Om den avlidne efterlämnar en make, upplöses äktenskapet och bodelning ska förrättas innan arvsskifte kan ske (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken + 23 kap. 1 § ÄB). Vid en bodelning ska det sammanlagda nettovärdet av makarnas giftorättsgods delas lika mellan efterlevande make och dödsboet. Efterlevande make tillskiftas genom bodelningen "sin" egendom med full äganderätt. Den egendom som den avlidne tilldelas genom bodelningen, samt dennes eventuella enskilda egendom, är det som ska fördelas och som räknas som kvarlåtenskap. Kvarlåtenskap är det som i sin tur sedan fördelas som arv.

Särkullbarns rätt till arv

Som särkullbarn har man rätt till att få ut sitt arv om ens omgifta förälder dör före dennes nya make. Särkullbarn kan dock också välja att avstå arvet fram till det att ens styvförälder avlider. Styvföräldern innehar då kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att denne till exempel inte får lov att testamentera bort egendomen, men inte heller behöver spara allt. För att ha rätt att få ut sitt arv när styvföräldern sedan avlider, krävs det att avstående är formulerat "till förmån för den efterlevande maken" (3 kap. 9 § ÄB). Formuleringen innebär att när efterlevande make till avlider, har särkullbarnet rätt till arv precis som andra arvingar (3 kap. 2 § ÄB). Som särkullbarn ärver man då en kvotdel av styvförälderns tillgångar, motsvarande arvet från ens avlidna förälder.

Vad gäller därför i ditt fall?

Du och din bror räknas som särkullbarn, eftersom ni är er mors barn från en tidigare relation.

Om er styvfar avlider innan er mor, kommer hans kvarlåtenskap att tillfalla er mor efter en bodelning. Han saknar släktingar i första och andra arvsklassen, vilket innebär att ingen arvinge har rätt till efterarv. Hans kvarlåtenskap tillfaller därför er mor med full äganderätt.

Om er mor avlider först, kommer ni ärva henne i egenskap av hennes bröstarvingar. Er rätt till arv går före hennes makes/er styvfar. Ni har dock möjlighet att avstå ert arv till förmån för hennes make, och istället ta del av ert arv när maken senare avlider.

Hoppas att ni fick svar på er fråga! Varmt välkomna att återkomma vid eventuella funderingar!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll