Arv efter avliden förälders make

2016-03-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Min far dog 2005. Hans ekonomiska tillgångar täckte begravningskostnaderna. Hans nya hustru (alltså inte min biologiska mor) och min far hade skrivit äktenskapsförord. Det hus de bodde i var och är hennes enskilda egendom. Nu undrar jag om jag kommer att ärva henne då hon dör? Hon har en levande helbror i livet och en halvsyster.
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln vid äktenskap är att den efterlevande maken, dvs din fars hustru, ärver hela kvarlåtenskapen (all egendom) när ena maken dör enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Eftersom hustrun inte är din mor har Du dock rätt att få ut arvet efter din far direkt enligt samma paragraf, och den efterlevande hustrun ärver ingenting. Om det nu är så att det inte blev någon egendom kvar efter begravningskostnaderna finns det emellertid inget arv att dela ut efter din far.

Om huset de bodde i var hustruns enskilda egendom innebär detta att det inte tas med i en bodelning av makarnas tillgångar efter dödsfallet. Din far har således inget anspråk på huset och det kan inte heller tillfalla hans arvingar.

Om den efterlevande maken, er fars hustru, efterlämnar några arvingar (antingen genom testamente eller enligt den legal arvsordningen där barn och barnbarn träder in först och sedan föräldrar och syskon om föräldrarna är avlidna) kommer Du inte att ärva efter henne, såvida hon inte testamenterat egendom till dig. Lever hennes halvbror och halvsyster är det således de som kommer ärva henne. Reglerna om den legala arvsordningen finns i 2 kap ÄB.

Skulle det vara så att hon inte lämnar efter någon legal arvinge eller testamentstagare vid sin död finns det dock möjlighet för dig att ärva enligt 3 kap. 8 § ÄB. Denna pargraf stadgar att om det vid den efterlevande makens död finns arvsberättigade efter endast en av makarna, ska dessa ärva allt. Bestämmelsen blir alltså tillämplig på din situation om du lever när din fars hustru avlider och hon inte lämnar efter några arvingar. Det krävs dock att den först avlidnes arvingar är berättigade till efterarv vid tidpunkten för den efterlevandes död. Berättigad till efterarv hade Du varit om du avstått från din rätt till arv när din far dog i enlighet med 3 kap. 9 § ÄB. Av informationen i frågan verkar det som att Du inte är efterarvsberättigad eftersom Du aldrig avstod från arv till förmån för hustrun (hade hustrun varit din mor hade du varit berättigad till efterarv i enlighet med 3 kap. 1-2 §§ ÄB). Observera återigen att denna regel enbart aktualiseras om hustrun inte lämnat efter några legala arvingar. Det verkar således som att du inte kommer ärva din fars hustru.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll