FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/11/2021

Är misstänkt för flera brott – vad kan påföljden bli?

Hej,

Jag har blivit misstänkt och nu påväg till domstol.

Är misstänkt för vårdslöshet i trafik, skadegörelse och försök till grovmisshandel.

Utöver detta två fall av vårdlöshet och två fall av försök tillgrovmisshandel igen men dessa har inte åklagare tittat på alltså inte domstols ärende.

Jag har aldrig haft som syfte att misshandla någon men har blivit provocerad vid alla tillfällen och har en dålig impulskontroll.

Vad händer om ja skulle åka fast för allt? eller bara det som går till domstol?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga undrar du vad en fällande dom, i ett fall av vårdslöshet i trafik, tre fall av försök till grov misshandel, skadegörelse och två fall av vårdslöshet, skulle kunna innebära för dig. Jag kommer inte kunna ge dig ett exakt svar på vad som kommer att hända, utan det är upp till domstolen att bedöma. Jag kommer däremot gå igenom relevant lag, i detta fall finns bestämmelser i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

En åklagare har åtalsplikt vilket innebär att denne är skyldig att väcka åtal vid brott (20:3 och 20:6 RB). Det finns dock ett undantag från denna skyldighet, en så kallad åtalsunderlåtelse som innebär att om det inte finns skäl att åtal väcks kan det underlåtas (20:7 RB). I bestämmelsens p. 3 framgår att om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte krävs påföljd med anledning av föreliggande brottet. Åklagaren ska alltså väcka åtal för brott om det finns skäl för det och annars inte.

I ditt fall tolkar jag det som att du är åtalad för tre brott och de är de brotten som ska tas upp i rättegång enligt 20:1 RB.

Vårdslöshet i trafik

Den som brister som vägtrafikant i förande av fordon kan dömas för vårdslöshet i trafik till böter. Brottet straffas om det begås uppsåtligen eller om personen med vetskap om att det föreligger en risk att olycka kan inträffa. Det kan röra sig om t ex. personer som är väldigt trötta, bryter mot regler eller gör farliga omkörningar (1 § traffikbrottslagen).

Skadegörelse

Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år (12:1 BrB). Är brottet med hänsyn till skadans obetydlighet att anses som ringa riskerar man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (12:2 BrB). Om brottet däremot är att anses som grovt med särskild beaktning om gärningen medfört betydande fara för annan, kan fängelse i lägst sex månader och högst sex år utdömas (12:3 BrB).

Försök till grov misshandel

Grov misshandel kan leda till fängelse lägst ett år och sex månader till sex år. Bedömning av brottets art baseras på om gärningen utgjort livsfara eller om gärningsmannen tillfogat en svårt kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet (3:6 BrB). Har någon påbörjat brottet utan att fullbordat det ska gärningsmannen dömas till försök för brottet (3:11 BrB och 23:1 BrB). Straff för försök ska bestämmas högst till vad som gäller för fullbordat brott och ska inte sättas lägre än fängelse, om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år.

Sammanfattningsvis, kan jag inte besvara frågan genom att förutse vad påföljden blir då jag inte känner till alla omständigheter. Det är upp till domstolen att avgöra. För ovanstående två brott föreligger fängelse i straffskala, men beroende på om du är straffad sedan tidigare samt vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet kan det påverka utfallet. I ditt fall finns även fler misstankar som du beskriver än vad åklagaren åtalat vilket kan vara till nackdel för dig.

Hoppas du fick ett litet förtydligande av din fråga!

Vänligen,

Sophie CronenbergerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo